Collection: education
(30,221 - 30,240 of 30,936)

Pages

document
Den Boer, K. (author)
Tijdens het schutproces van een sluis worden op de schepen in de kolk krachten uitgeoefend, welke in hoge mate bepaald worden door de waterbeweging in de sluiskolk. De krachten in langsrichting bestaan uit een aantal componenten tengevolge van translatiegolven en bovendien bij vullen via openingen in de deuren uit een aantal componenten,...
master thesis 1979
document
Van de Waal, R. (author)
Vooronderzoek naar de problemen, die ontstaan bij de verruiming van het Betuwepand en daarvan de schutsluizen bij Ravenswaaij in het bijzonder. Uitwerking van de door mij gekozen oplossing een hoogwaterkering naast de bestaande schutsluizen te bouwen. Om de goede economische concurrentie positie van Amsterdam te kunnen behouden, is de noodzaak...
master thesis 1979
document
Fekken, U. (author)
master thesis 1979
document
Gerbenzon, M. (author)
master thesis 1979
document
Suman, E.W. (author)
master thesis 1979
document
Verheij, T. (author), Den Burger, R. (author)
master thesis 1979
document
De Liefde, W.H. (author)
Ondeerzoek naar een ontziltingsmethode door hyperfiltratie
master thesis 1979
document
Van Kruiningen, P. (author)
Hoe evenwichtsverlies bij golfoverslag ontstaat en welke krachten daarbij een rol spelen is onduidelijk. In dit rapport is onderzocht hoe groot de wrijvingskrachten op het binnentalud van een dijk zijn ten gevolge van het overslaande water. Omdat dit probleem niet toegankelijk is voor berekening, zijn een aantal proeven gedaan. Hiertoe is een...
master thesis 1979
document
van Perlstein, E. (author)
master thesis 1979
document
Schrey, A.P. (author)
master thesis 1978
document
Van der Lans, R.G.J.M. (author)
master thesis 1978
document
Korbijn, F. (author)
master thesis 1978
document
Landman, A. (author)
Slibafzettingen blijken in het Eems - Dollard Estuarium een belangrijke rol te spelen bij het bepalen van de bevaarbaarheid van het vaarwater naar Emden. In dit deelontwerp worden een tweetal getijberekeningen uitgevoerd welke de benodigde gegevens leveren voor de berekening van de aan de afzettingen ten grondslag liggende slibtransporten. Deze...
master thesis 1978
document
Van Heteren, J. (author)
De door Botma bepaalde richtingen (de richtingen van de snelheidsvectoren) komen met de golfcomponentrichtingen overeen indien er per frequentie slechts één richting voorkomt. In dat geval is het onderscheidend vermogen gelijk aan het gekozen richtingsinterval, afgezien van de meetfouten en de fouten t.g.v. de lengte van de meetlijnen. De door...
master thesis 1978
document
van der Sluis, H.H. (author)
master thesis 1978
document
Dijkman, J. (author)
Field measurements of suspended sediment transport are important with respect to the development and verification of theoretical models and with respect to the description of boundary conditions in morphological computations. A wide range of instruments has been developed to col1ect samples of the sediment in suspension in order to calculate the...
master thesis 1978
document
Rodewijk, F. (author), Van Vuren, G. (author)
In hoofdstuk 2 wordt behandeld welke gebruikersgroepen schade ondervinden van watertekort en/of een te hoge zoutconcentratie van het water. Hiermee komen we op het afwegen van belangen tussen gebruikers op een bepaalde plaats en een afweging tussen gebruikers in verschillende gebieden. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het kwantitatieve...
master thesis 1978
document
Van Wieringen, H.S.J. (author)
Het is tot op heden niet mogelijk gebleken om het verloop van het ontgrondingsproces in een ontgrondingskuil, langs theoretische weg, tot een bevredigende oplossing te brengen. Met name de berekening van het sedimenttransport, indien de snelheden van de vloeistof in de ontgrondingskuil gegeven zijn, brengt nog grote moeilijkheden teweeg. Doel...
master thesis 1978
document
Langen, R. (author)
In dit rapport is een studie verricht naar de geldigheidsgebieden van enkele sedimenttransport formules.Een sedimenttransport formule geeft de relatie tussen de hydraulische omstandigheden en het sedimenttransport. Over het algemeen wordt de relatie gegeven met dimensieloze parameters. De meeste formules hebben slechts een beperkte theoretische...
master thesis 1978
document
Van Overeem, J. (author)
In samenwerking tussen Rijkswaterstaat afdeling Kustonderzoek van de Directie Waterhuishouding en Waterbeweging en de vakgroep Kustvlaterbouwkunde van de Technische Hogeschool in Delft is een serie rekenprogrammma's tot stand gekomen met het doel de veranderingen van kustvormen onder invloed van golfaanval te voorspellen. In 1975 heeft Casteleyn...
master thesis 1978
Collection: education
(30,221 - 30,240 of 30,936)

Pages