Collection: education
(18,481 - 18,500 of 20,188)

Pages

document
Wilgers, J.A.J. (author)
De gemeente Amsterdam heeft het plan opgepakt om in het IJmeer een nieuwe woonwijk te stichten. De totale oppervlakte van het te winnen land bedraagt 465 hectaren. Gekozen is om het land te winnen door middel van het opbrengen van ophoogzand. Het holocene grondpakket onder de locatie van toekomstig IJburg bestaat uit sterk samendrukbare lagen....
master thesis 1995
document
Paesschen, J.C.L. (author)
Het in stand houden van een veilige zeewering is voor een laaggelegen land als Nederland van levensbelang. Medegebruik van de zeewering voor andere doeleinden verdient een zeer kritische beschouwing inzake de invloed hiervan op het beheer en de veiligheid van de zeewering. Door Grabowski & Poort is het plan ontwikkeld om de kruising van de...
master thesis 1995
document
Roosjen, R. (author), Zwanenburg, C. (author)
One of the unsolved problems in the water resource engineering is the morphological behaviour of bifurcations in rivers. Bifurcations can be found in deltas, in estuaries and in braided rivers. When modelling river reaches which contain a bifurcation, a nodal point relation is needed. The problem is to determine this nodal point relation. The...
master thesis 1995
document
Grasmeijer, B.T. (author), Sies, E.M. (author)
Coastal changes occur mostly as a result of changes in sediment transport along the coast. If at cross-section A, the sediment transport is for any reason larger (or smaller) than at cross-section B, accretion (or erosion) will take place in between the two cross-sections. For prediction of coast-lines in the future, the prediction of the net...
master thesis 1995
document
Bakker, G.W. (author)
This study considers the feasibility of a special floating pier at the port of Caripito. This port, located along the Rio San Juan, is the port of embarkment for many oil fields in north-east Venezuela. A few years ago some dolphins at the port collapsed. These problems are mainly caused by river bank slidings. As a result one pier has not been...
master thesis 1995
document
Ganga, G.A. (author)
Rietema (1970) heeft theoretisch en experimenteel onderzoek verricht naar het tweefasengedrag in bellenkolommen, wanneer gebruik gemaakt wordt van een hoogvisceuze vloeistof als continue fase. De stromingscondities zijn dan laminair. Als het gas onderin de kolom ongelijk verdeeld wordt over het oppervlak, ontstaan er dichtheidsverschillen tussen...
master thesis 1995
document
Kersting, N.F. (author)
In 1993 an artificial sand nourishment was carried out at the coast of Terschelling. The total amount of supply was deposited in a trough between two breaker bars, up to a level of about NAP -5m. The present report gives a prediction of the development of the coast in the next 10 years. For this, a mathematical model has been used, in which the...
master thesis 1995
document
Lambregts, B. (author)
Development and application of a simulation model for the purpose of policy analysis in the Gaza Strip.
master thesis 1995
document
Roesink, A.A.W. (author)
Het komt steeds vaker voor, dat landuitbreidingen plaats vinden in gebieden waar de bodem bestaat uit slappe grond. Twee eigenschappen van die grond, de slechte doorlatendheid en de lage schuifsterkte, zijn de oorzaak van grote problemen, die ondervonden worden tijdens en na de uitvoering van dergelijk projecten. De problemen hebben betrekking...
master thesis 1995
document
Burger, G. (author)
Dit afstudeerverslag beschrijft de interpretatie van een aantal proeven naar stabiliteit van lage golfbrekers. Het blijk dat de invloed van de materiaalfactoren tot een ontwerpschade van S=2 niet terug is te vinden. Boven S=2 geeft vooral de afnemende hoekigheid een progressief schadeverloop te zien. De invloed van de lengte-breedte verhouding...
master thesis 1995
document
Speksnijder, G.M. (author)
In dit onderzoek is de stroming in een laminaire bellenkolom gesimuleerd op basis van het two fluid model. De simulaties zijn uitgevoerd door een drietal Computational Fluid Dynamics codes: de commerciële code Phoenics versie 2.0 en de research codes Tpflow en Tfc2d. In de drie CFD codes wordt gebruik gemaakt van het two fluid model. Essentieel...
master thesis 1995
document
Staatsen, M.A. (author)
Hoofstuk 6 is niet opgenomen in deze versie van de thesis. Voor de werkmethode op het stort waarbij het stortmaterieel over het zojuist hydraulisch opgebrachte zandpakket moet rijden is voldoende draagvermogen van het zandpakket noodzakelijk. De aanwezigheid van een silt/lutumfractie in het zandpakket kan onvoldoende draagvermogen tot gevolg...
master thesis 1995
document
Van Endt, M.J. (author)
Baggeraars en offshore aannemers hebben groot belang bij goede voorspellingen van zowel windzee als deining. Deze voorspellingen kunnen gebaseerd zijn op observaties of op numerieke golfmodellen. Data assimilatie is een manier om de observaties zodanig te gebruiken, dat de model golfparameters zo dicht mogelijk de gemeten golfparameters...
master thesis 1995
document
Smit, M.J. (author), Snip, D.W. (author)
DEEL 1: THEORETISCH VOORONDERZOEK In oktober 1994 zal in het natuurgebied het Zwin een experiment worden uitgevoerd, waarin de stroomgatontwikkeling in een dijk zal worden onderzocht. Doel van het project is een verificatie van de geometrie van het stroomgat (de bres) tijdens de eerste fasen van bresgroei zo dicht mogelijk bij schaal één- op-één...
master thesis 1995
document
Van Breugel, R.H. (author), Ten Hove, T.D. (author)
In een stroomgoot is modelonderzoek gedaan naar de steenstabiliteit van een bodembescherming bij waterbouwkundige konstrukties. Onderzoek naar de grootte en lokatie van de stroomaanvallen kan leiden tot belangrijke besparingen in de kosten van aanleg en onderhoud van bodembeschermingen. Onderzoek is gedaan naar konstrukties die de stroming...
master thesis 1995
document
Dekker, J.C. (author)
master thesis 1995
document
, P.J. van der Wolk (author)
master thesis 1995
document
Aartsen, R.J. (author)
In een omgeving waar het ruimtegebruik beperkt is en waar waterremmende lagen niet aanwezig zijn, wordt vaak gekozen voor de traditionele betonnen bakconstructie. Deze wordt gebouwd in een kuip van tijdelijke damwanden, onderwaterbeton en trekpalen . Een variant op deze methode is de bakconstructie waarbij de damplanken als definitieve...
master thesis 1995
document
Hana, O.J. (author)
master thesis 1995
document
Majoor, R. (author)
De rivier de Waal is de belangrijkste scheepvaartroute van Nederland en de drukst bevaren rivier van West-Europa. Ongeveer een derde van de totale import van Duitsland komt binnen via de Waal. De huidige problemen op de Waal hebben te maken met beperkingen in de afmetingen van de vaargeul. Maatgevend zijn de beschikbare breedte en diepte bij...
master thesis 1995
Collection: education
(18,481 - 18,500 of 20,188)

Pages