Collection: education
(18,841 - 18,860 of 19,732)

Pages

document
Verwaal, R.C. (author)
In het kader van dit afstudeerwerk zal met behulp van computersimulatie een onderzoek worden gedaan naar het functioneren van een LNG-terminal binnen het plan Waterman, Deelplan II. In dit deel van het onderzoek zal het computer simulatie model aan de orde komen, evenals de uitkomsten- van de verschillende varianten die met het model zijn...
master thesis 1985
document
Kreutz, R. (author)
Dit rapport gaat in op de afstemming van de ruintelijke planning en waterkwaliteitsplanning op provinciaal niveau. De wisselwerking en verweving van het grondgebruik, als planningsobjekt van de ruimtelijke ordening, met de kwaliteit van het oppervlaktewater, als onderwerp van de waterkwaliteitsplanning, vragen om een samenhangende visie. Het...
master thesis 1985
document
Oosting, J. (author)
In de voorstudie werden de belastingen op, en het gedrag van meersystemen diepgaand bestudeerd. Zowel belastingen tijdens het meren ( stootbelasting ) als belastingen in gemeerde toestand ( ten gevolge van wind ) werden beschouwd. Vervolgens werd voor zowel een meerstoel als een meerbalk een constructief ( deterministisch ) ontwerp gemaakt,...
master thesis 1985
document
Marangoni, G. (author)
In this report the sediment transport at Parachique, Peru, is calculated. This has been done in two different ways. First the Bijker method has been applied. This has been done by taking the significant wave height as representative for the wave spectrum and by chosing an equivalent wave height as representative for the significant wave height...
master thesis 1985
document
Kraaijeveld van Hemert, J.R. (author), Haverkamp Begemann, A.P. (author)
Aan de hand van de opgestelde voorwaarden en het programma van eisen in het eerste deel van dit afstudeerverslag is een ontwerp voor een arctische olie-produktie-constructie tot stand gekomen. In de literatuur is veel te vinden over reeds ontwikkelde concepten waarbij de faciliteiten ruim boven het wateroppervlak gesitueerd zijn. Over het...
master thesis 1985
document
Te Duits, H.M.E. (author)
In de Tokyo Bay wordt een oeververbinding gerealiseerd tussen de plaatsen Kawasaki en Kisarazu. Twee kunstmatige eilanden vormen van dit project een onderdeel. Deze eilanden zijn noodzakelijk als verbinding tussen de bruggen en de tunnel (zie tekening) en bieden plaats aan het ventilatiegebouw, de onderhoudsruimten, de tunnelinrit, parkeerruimte...
master thesis 1985
document
Van der Veen, B. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van het ontwerp van een verkeerstunnel in een aan te leggen rondweg om het centrum van Leek. Het betreft hier een twee-strooks weg uitsluitend bestemd voor autoverkeer, welke een oplossing moet geven voor de hinder van het doorgaande verkeer in het centrum van deze forensengemeente vlakbij Groningen. Om de...
master thesis 1985
document
Honingh, H.J. (author)
Het onderzoek is gedaan in het kader van een deelstudie verkeerskunde bU Prof. ir. van Witsen. Het onderzoek levert de randvoorwaarden voor de hoofdstudie constructieve waterbouwkunde. In dit verkeerskundige deel zal dan ook minimaal op constructieve details ingegaan worden. Bij de studie is veel gebruik gemaakt van gegevens die afkomstig zijn...
master thesis 1985
document
Ham, P.V.M. (author)
De snelle groei van de Japanse economie sinds 1950 heeft geleid tot een grote vraag naar nieuwe vervoersfaciliteiten en naar verbetering van de oude. Een enorme en explosieve uitbreiding van het bestaande Japanse wegennet is hiervan het gevolg. De Tokyo Bay Ring Road vormt hiervan een klein onderdeel. Het is echter een bijzonder interessant...
master thesis 1985
document
Van der Breggen, H.M. (author), Bouwmeester, E.C. (author)
To predict the effect of a floating viscoelastic slab on the propagation and attenuation of gravity waves, a theoretical linear model has been developed. The slab has been modeled as a Kelvin-Voigt model and the fluid is assumed to be ideal. For long and short wave theory a dispersion relation for gravity waves covered by a viscoelastic slab of...
master thesis 1985
document
Dekker, L. (author)
master thesis 1985
document
Honingh, H.J. (author)
In de voorafgaande studie (verkeerskunde; railbouwtechniek) is gebleken dat de beste oplossing van de spoorweg-scheepvaart problematiek bij Dordrecht is te krijgen door de bouw van een 2-sporige tunnel naast de bestaande spoorbrug. De tunnel wordt overdag door de personentreinen gebruikt. De goederentreinen gaan dan over de spoorbrug. In de...
master thesis 1985
document
Mosselman, E. (author)
A relaxation model for the response of the main wave direction to changes in wind direction is derived with a parametric approach of the energy balance of locally generated wind waves. An expression to quantify the time scale of this model is obtained from empirical growth relations of waves in a fetch-unlimited situation. The model is compared...
master thesis 1985
document
Westerouen van Meeteren, B.T.A. (author)
A wave entering a harbor will be diffracted and reflected, depending on the shape and the construction of breakwaters, quays and other objects in the harbor. The incoming wave can increase or decrease in height and a resonance can occur. This affects the manouvering of ships and the movement of moored ships, which influences the loading and...
master thesis 1985
document
Bormans, R. (author)
In de havenmond van de Rotterdamse Botlekhaven is bij wijze van proef een slibscherm geplaatst om aanslibbing van het havenbekken tegen te gaan. De schade aan het slibscherm en de drijvers, die het omhoog houden, was enorm ten gevolge van het passeren van diep stekende schepen. In opdracht van de projectgroep 'slibscherm' ,(een onderdeel van de...
master thesis 1985
document
Van der Linde, A.A. (author)
Vrij meanderende rivieren veroorzaken grote problemen voor de aangrenzende gebieden, vanwege de vaak onvoorspelbare en onverwachte veranderingen in de oeverlijnen in betrekkelijk korte tijd. Een van die rivieren is de Tana-rivier in Kenia, waarvan de benedenloop door z'n sterk meanderende. karakter een bedreiging vormt voor diverse in cultuur...
master thesis 1985
document
Oomen, W.W.J. (author), Remeijer, R.M. (author)
Voorstudie en uitwerking van een centrale van ongeveer 350 kW nabij Hoge Bat, keuze uit diverse locaties, vergelijking diverse principeoplossingen. Bepaling maatgevende belastingen, dimensionering en economische berekening
master thesis 1985
document
Lapré, M.A. (author)
master thesis 1985
document
Dijkstra, T. (author)
Dit rapport is de weergave van een ontwerpproces van een overlaat. Stap voor stap is gekomen tot een goed ontwerp van die overlaat. De overlaat is opgenomen in een dam rond een reservoir en dient om de waterstanden in het reservoir te beheersen en om een teveel aan water in de regentijd te lozen op de rivier. Deze rivier is de Hadejia River in...
master thesis 1985
document
Kroon, A.G. (author)
The Hydraulics division (WT) in The Hague, part of het Delta department, consists of 5 production-departments that execute the so-called "advising-proces" , i .e. they support the Deltaworks by supervising and carrying out technica1 studies. Today their planning and accounting system (PLAC) is mainly a partial and uniform time-accounting- system...
master thesis 1984
Collection: education
(18,841 - 18,860 of 19,732)

Pages