Collection: education
(19,381 - 19,400 of 20,220)

Pages

document
Verbeek, G. (author)
Dit rapport is het resultaat van een studie over de mogelijkheden van hoogwaterbestrijding op de Nam Mun, een rivier in Thailand. Daarbij is tevens rekening gehouden met de behoefte aan irrigatiewater voor landbouwgebieden in het stroomgebied van deze rivier. De Nam Mun is een zijrivier van de Mekong, gelegen in het noordoostelijke deel van...
master thesis 1983
document
Everaers, M.J.C. (author)
Dit afstudeerwerk bevat het conflict tussen optimaal zout/zoet beheer en optimaal scheepvaartbeheer in sluizen. Op deze problematiek worden enkele variantoplossingen gegeven.
master thesis 1982
document
Klauss, E.R. (author)
master thesis 1982
document
Talens, J. (author)
Model voor het simuleren van grondwaterstroming in dijklichamen onder invloed van golfbelastingen. Uitgevoerd onder auspicien van werkgroep 4 van de TAW.
master thesis 1982
document
Tiemersma, J.J. (author)
Behandeld wordt een all-hydra systeem op Sri Lanka, waarin, met zekere betrouwbaarheid, door integratie van reservoirs middels elektrische koppeling de in een aantal centrales op te stellen vermogens zodanig gekozen zullen worden, dat, gegeven de aanvoer-debieten en reservoirgrootten, zoveel mogelijk energie geproduceerd kan worden. De hier...
master thesis 1982
document
Ferguson, A. (author)
Hoofddoel hiervan is te komen tot ontwerpcriteria voor oeververdedigingsconstructies van scheepvaartkanalen. Hiertoe is eerst onderzoek verricht naar de waterbeweging zoals die veroorzaakt wordt door in een kanaal varende schepen. Vervolgens zijn de erosie-aspecten in de vaargeul en de schade aan de oeverbekledingen onderzocht. Gezien de...
master thesis 1982
document
Schuitemaker, Peter (author)
master thesis 1982
document
Van Banning, G.K.F.M. (author), Kranenburg, B. (author)
Er is een tweedimensionaal numeriek getijmodel gemaakt van een gedeelte van de Zuidelijke Noordzee, teneinde de invloed van een aan te leggen energie-opslagbekken annex industrie-eiland op de getijbeweging te onderzoeken. Voor de berekeningsmethode is uitgegaan van het programma Tides, dat op de TH Delft beschikbaar is. Nadat het model geijkt is...
master thesis 1982
document
Van den Hoeven, J.A. (author)
master thesis 1982
document
Hekker, P.M. (author)
master thesis 1982
document
Klatter, H.E. (author)
In januari 1981 is de golfbreker van de haven van Tripoli, in Libië, tijdens twee stormen zwaar beschadigd. De golfbreker, die slechts enkele jaren oud is, maakt deel uit van een uitbreiding van de haven. Tijdens de stormen is de golfkeermuur, op de kruin van de golfbreker, over ongeveer 400 m weggeslagen. Als gevolg daarvan zijn, door de...
master thesis 1982
document
Pruijssers, A.F. (author)
In het vooronderzoek zijn de randvoorwaarden bepaald, welke van belang waren voor een mogelijke sluisuitbreiding te Maasbracht. Tevens is een aantal alternatieven naar voren gebracht en getoetst aan de randvoorwaarden. De drielingsluis te Maasbracht vormt een onderdeel van het Julianakanaal, een lateraal kanaal langs de Maas in Limburg. Deze...
master thesis 1982
document
Middelburg, W.M. (author)
Door de toenemende containerisatie in de wereld is het voor veel havens nodig aanpassingen te maken op het gebied van kadefaciliteiten. Na een voorstudie, zie ook het rapport "vooronderzoek containerhaven Curaçao", is besloten tot de nieuwbouw van een kade.
master thesis 1982
document
Struik, P. (author)
In het eerste hoofdstuk van dit rapport wordt aandacht besteed aan de historie van de Deltawerken en een algemene terreinverkenning uitgevoerd. De Oosterschelde-problematiek neemt hierbij een belangrijke plaats in; de discussie omtrent een open of een afgesloten bekken en de verschillende milieu-aspecten komen aan de orde. Dit mondt uit in een...
master thesis 1982
document
Klein Breteler, M. (author)
Het eerste deelprobleem, namelijk de stroomsnelheid rond de pijp, blijkt met de potentiaaltheorie opgelost te kunnen worden. De andere drie deelproblemen zijn tot op heden nog niet opgelost. Deze zijn: a) Hoeveel erosie is er te verwachten op het ribbeltje recht onder de pijp agv toenemend bodemtransport door de sterk tijd- em plaatsafhankelijke...
master thesis 1982
document
Van Haastert, G.H. (author)
master thesis 1982
document
Van Bochove, G.G. (author)
Wanneer wordt gedacht aan vernieuwing van de stuw bij Grave, kan daarbij niet voorbij worden gegaan aan de mogelijkheid de stuw te combineren met een waterkrachtcentrale. De opwekking van energie uit een waterstroom kent twee vereisten: afvoer en verval. Aan eerstgenoemde heeft Nederland geen gebrek; de Nederlandse rivieren hebben grote delen...
master thesis 1982
document
Bosselaar, G.J. (author)
Dit rapport vormt de neerslag van een onderzoek naar de getijbeweging in het betreffende zeegebied en met name naar het effect van de afsluiting van de Asan Baai op deze getijbeweging. Om het probleem nader aan te duiden, zijn de volgende vragen geformuleerd: 1. Wat is het karakter van de dubbeldaagse getijbeweging in dit zeegebied? 2. Wat zijn...
master thesis 1982
document
Bosselaar, G.J. (author)
Aan de westkust van Zuid Korea, 60 km. ten zuiden van Incheon, ligt rond de Asan Baai een gebied, dat door de Koreaanse regering is bestemd voor grootschalige industriele ontwikkeling, zie fig. 1.1. Centraal in deze plannen staat de afsluiting van de Asan Baai. Achter de geplande afsluiting, die voorzien zal worden van een schutsluis, is een...
master thesis 1982
document
Bazelmans, F. (author), Rademaker, C. (author)
master thesis 1982
Collection: education
(19,381 - 19,400 of 20,220)

Pages