Collection: education
(19,381 - 19,400 of 21,171)

Pages

document
Wiersum, B.S. (author)
In rivieren en kanalen worden bodembeschermingen toegepast om te voorkomen dat stromingen ontoelaatbare ontgrondingen veroorzaken. Naast natuurlijke stromingen in de rivier veroorzaken scheepsgeïnduceerde waterbewegingen deze stromingen. Een bodembescherming be staat meestal uit een toplaag met daaronder een of meer filters. De toplaag moet...
master thesis 1996
document
Kramer, G. (author)
The open-ended large diameter piles, used by Woodside Offshore Petroleum Ltd. as foundation for the offshore platform in Goodwyn-A, Australia, experienced deformations during their installation. The cause of this deformation was not clear as they were never observed before. Pile tips seemed to have obtained a sort of peanut shape deformation....
master thesis 1996
document
Lemmens, R.J.M. (author)
Voor de verdediging van bodems en oevers en a1s fundering van waterbouwkundige constructies kunnen rijshouten zink- en kraagstukken warden toegepast. Een zinkstuk is een samenstel van rijshout en eventueel riet. Indien het zinkstuk wordt toegepast a1s oeverbescherming, is het in het a1gemeen lichter uitgevoerd en wordt van een kraagstuk...
master thesis 1996
document
Van der Stoel, A.E.C. (author)
Bij de aanleg van de Noord/Zuid lijn in Amsterdam moet in de binnenstad een deel van het tracé worden gerealiseerd met behulp van de tunnelboormethode. Gezien de grondverplaatsingen en grondontspanning veroorzaakt door volumeverlies in en consolidatie van de grond tijdens het tunnelboorproces, worden problemen verwacht met betrekking tot ...
master thesis 1996
document
Van der Esch, M. (author)
De waterbodems van de rivierrnondingen in Nederland zijn in de laatste decennia sterk vervuild geraakt. Deze vervuiling is schadelijk voor het milieu en de volksgezondheid. Vanwege de schadelijke gevolgen is het landelijk beleid erop gericht de waterbodem te saneren. Naast het saneren van de waterbodem in de rivierrnondingen komt vervuilde...
master thesis 1996
document
Bulduk, A. (author)
master thesis 1996
document
Adriaens, F. (author), Van Rillaer, L. (author)
The objective of the present work is to see whether the transport of sediment in a turbulent free surface flow can be studied with a new method of video image analysis, called the Two-Dimensional Particle Tracking Velocimetry. A slice of a two-dimensional turbulent flow in a laboratory flume is illuminated and particles are injected. After the...
master thesis 1996
document
Wilschut, M. (author)
In dit afstudeerproject is gezocht naar bouwmethoden met een kleinere wederzijdse afhankelijkheid. Verschillende varianten zijn gegenereerd en tegen elkaar afgewogen. Twee varianten lijken het meest geschikt voor een minder afhankelijke bouwmethode. Bij beide varianten wordt eerst de tunnel geboord, waarna een bouwput, gemaakt met diepwanden, in...
master thesis 1996
document
Bos, K.J. (author)
This report is the result of a master thesis of the author, student at Delft University of Technology, faculty of Civil Engineering. The study was carried out at DELFT HYDRAULICS. In this report the effects of an offshore breakwater on the shore are investigated with the morphodynamic models DELFT2D-MOR and DELFT3D. These, respectively 2...
master thesis 1996
document
De Gelder, A. (author)
De Westerschelde is een complex estuarium waarin natuurlijke ontwikkelingen, menselijk ingrijpen en hydrodynamica elkaar beinvloeden. Voor het beheer van dit gebied worden o.a. numerieke rekenmodellen toegepast om de water- en sedimentbeweging in de Westerschelde te simuleren. Met behulp van het softwarepakket FINEL is een horizontaal twee...
master thesis 1996
document
Kohn, S.E. (author)
This report is concerned with drop size distributions of liquid-liquid dispersions in stirred tank reactors. The application of stirring immiscible liquids can be found in e.g., suspension polymerisation processes. Little is known about scaling up these processes. Industry is particularly interested in the scaling rules for the mean drop...
master thesis 1996
document
Labouchere, C.P. (author)
The jetty, discussed in this report, has to be adapted to meet new demands. The jetty is owned and operated by P.T. Krakatau Steel (P.T.K.S.). It is used for transferring iron ore. P.T.K.S. intends to increase the steel production in the coming years and therefore wants to upgrade a certain part of the jetty. The jetty exists of three smaller...
master thesis 1996
document
Adamson, C. (author)
De drielingsluis te Maasbracht is gesitueerd aan het einde van het Julianakanaal, waar het als deel van de Maasroute weer aansluit op de Maas. In de toekomst zal de Maasroute aangepast worden aan de eisen, die worden gesteld aan een klasse ValVb vaarweg om tweebaks-gestrekte duwvaart mogelijk te maken. Als gevolg van de afmetingen van deze...
master thesis 1996
document
Aarts, C.M.M. (author)
Tijdens het zuigen van zand met een sleephopperzuiger wordt doorgeladen nadat het overvloeiniveau is bereikt en zal het gezogen debiet via de overvloeikoker overboord verdwijnen. Met dit mengseldebiet zal ook vaste stof overboord verdwijnen. De hoeveelheid vaste stof die overboord verdwijnt wordt het overloopverlies genoemd. De verhouding tussen...
master thesis 1996
document
Kriele, H.O. (author)
The 5,464 km long Yellow River (Chinese: Huang He) is the second longest river of the Peoples Republic of China. Its source is in Qinghai-Tibet Plateau and empties after serving an agricultural population of over 126 million people in the Bohai Bay. The main characteristic of the Yellow River is the extremely high sediment load which causes the...
master thesis 1996
document
Aarninkhof, S.G.J. (author)
Since 1992, coastal morphology and hydrodynamics of the nearshore zone have been studied from video observations, within the framework of the so-called ARGUS research program. Image data are collected every day-light hour, at seven beach locations worldwide. Timeaveraged images show bright, longshore bands of intensities, clearly indicating the...
master thesis 1996
document
Jansen, M. (author)
In 1966 some communities in the western part of Noord-Brabant decided to build a harbour and industrial area (IHM) near Moerdijk. This area can be reached by ocean-going vessels. These vessels have a maximum draught of 8,40 meters. Since the closure of the Haringvliet and the Volkerak in 1970, there is deposition of silt and sand in the whole...
master thesis 1996
document
Couperus, B. (author)
In Nederland wordt de laatste jaren steeds meer de nadruk gelegd op ondergronds bouwen. Terwijl steeds meer beperkingen worden gesteld aan het openbreken van het oppervlak. In opkomst zijn dan ook geboorde tunnels. In het buitenland kan gesproken worden van ruime ervaring in het boren van tunnels. In Nederland zijn nog geen verkeerstunnels...
master thesis 1996
document
Hoeboer, R.M. (author)
The objective of the study is the characterization of the non-uniform geometry of a mountain river and the development of a method that identifies this geometry. Identification of the geometry enables simplification of a certain river section in modelling, which can be applied in a wide range of applications, for example the prediction of water...
master thesis 1996
document
Kleijn, V. (author)
Gritstralen is een veel gebruikte verfverwijderingstechniek die gebruik maakt van kleine, kantige deeltjes die versneld worden door perslucht. De noodzaak om efficiënter om te gaan met de hierbij gebruikte straalmiddelen wordt steeds sterker vanwege stringentere milieueisen en sterke concurrentie van de lage lonen landen. Om het gritstraalproces...
master thesis 1996
Collection: education
(19,381 - 19,400 of 21,171)

Pages