Collection: education
(19,581 - 19,600 of 20,454)

Pages

document
De Rijke, W.G. (author)
Het doel van de beschouwingen in dit rapport is het vastleggen van de natuurrandvoorwaarden ten behoeve van het ontwerp van een zanddam ter plaatse van het Friese Wad, op een zodanige wijze, dat een probabilistische benadering mcgelijk is. Getracht is, de relevante invloeden op een probabilistische wijze tebeschrijven. Helaas was het in veel...
master thesis 1983
document
De Rijke, W.G. (author)
In dit rapport wordt een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een zanddam als alternatief op de voorgestelde groene dijk. Uitgaande van het te verwachten zandverlies als gevolg van dwars-en langstransport tijdens superstormvlced en lagere stormvloeden worden de afmetingen van het zandlichaam vastgesteld, waarna een kostenvergelijking van...
master thesis 1983
document
Ton, P. (author)
Hoofdstuk 2 geeft een beknopt overzicht van de geschiedenis van de waterwegen in de Belgische Kempen en in Nederlands midden-Limburg. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de huidige situatie, voor wat betreft de kanalen, die in aanmerking komen om verruimd te worden en het gebied, waarin zij gelegen zijn. Tevens wordt ingegaan op de zand- en...
master thesis 1983
document
Bloembergen, A. (author)
In dit onderzoek wordt het gedrag onderzocht van een beweegbare stormvloedkering, zoals ontworpen voor de Lagune van Venetië. Deze kering bestaat uit een drijvende deur, die vrij kan scharnieren om een horizontale as op de bodem. De deur kan een waterstandsverschil in stand houden tussen zee en lagune. Onder normale omstandigheden is de deur...
master thesis 1983
document
Jonker, T.T. (author)
Door de explosieve groei van het aantal telefoonverbindingen over de Noordzee werd het interessant om naar andere verbindingsmiddelen dan de conventionele kabels te kijken. Een van de mogelijkheden was het gebruik van een straalverbinding, een techniek die voor interdistrictsverbindingen over land veel wordt toegepast (60% a 70% van dit verkeer...
master thesis 1983
document
Kolijn, M. (author)
master thesis 1983
document
Van Huijstee, J.J.A. (author)
Het wiskundig model ter bepali~g van getijstroomsnelheden langs de kust, ook wel aangegeven met getijmodel, berust op de veronderstelling dat het getij voor elke getijcomponent kan worden weergegeven . door een golfbeeld dat ontstaat door interferentie van één inkomende en één teruggekaatste Kelvin golf. Het getijmodel is toegepast langs drie...
master thesis 1983
document
Munnig Schmidt-van der Burg, M.A. (author)
master thesis 1983
document
Schoorlemmer, H.J. (author)
master thesis 1983
document
Klatter, H.E. (author)
Ontwikkeling van een model voor golfvoorspelling op basis van twee parameters voor gebruik op diep water.
master thesis 1983
document
Van Ekeren, H.J. (author)
Een OTEC-centrale maakt gebruik van de temperatuurverschillen tussen het warme oppervlaktewater (tropen) en het dieper gelegen koude water, om energie op te wekken. Zo'n centrale kan op het land (aan de kust ) worden gebouwd, maar ook drijvend worden uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel dat in het verleden al problemen heeft veroorzaakt is de...
master thesis 1983
document
Ton, P. (author)
Deze studie beoogt een beknopt overzicht te geven van het Belgisch binnenvaartwegennet en van het vervoer te water in België. België beschikt over een uitgebreid waterwegennet, bestaande uit een groot aantal kanalen en rivieren. Dit net heeft in de loop van de tijd heel wat uitbreidingen en moderniseringen ondergaan en ook nu nog zijn een groot...
master thesis 1983
document
Mutsaers, A.J. (author)
De probleemstelling kan tot het volgende worden teruggebracht: Ontwerp een dusdanige konstruktie of konstruktie-onderdeel, dat onder alle omstandigheden de afmeer-energie kan worden opgenomen; de optredende krachten moeten zoveel mogelijk naar boven worden begrensd. Wordt in vergelijking met de gebruikelijke konstruktie van fenders en palen een...
master thesis 1983
document
Conradie, J. (author)
Dit rapport vormt de neerslag van het tweede deel van een afstudeeronderzoek aan de afdeling Civiele techniek van de TU Delft met als onderwerp de één dimensionale retourstroomtheorie, een model voor de stroming om een schip in een kanaal dat vooral in de Verkeerswaterbouwkunde toepassing vindt. Het eerste deel is een uitgebreide...
master thesis 1983
document
Verbeek, G. (author)
In diverse waterbouwkundige kunstwerken komen één of meerdere beweegbare afsluitmiddelen voor. Deze elementen vertonen een grote variatie in vorm, grootte en bewegingsrichting. Doel van de studie is om een opzet te maken voor een algemene en voor eerst globale ontwerpstrategie t.b.v. de keuzebepaling van deze afsluitmiddelen. Bij de...
master thesis 1983
document
Van Vledder, G.P. (author)
Het doel van deze studie is het onderzoeken van het model van Kimura (1980) voor de beschrijving van golfgroepen. Zoals in deel 1 van dit verslag werd aanbevolen, bestaat dit onderzoek uit de volgende onderdelen 1. Toetsen van het model van Kimura aan metingen. Beoordeling van groeplengteverdelingen met een statistische toets. 2. Vergelijking...
master thesis 1983
document
Van Groesen, R.P.B.C. (author)
Het eiland Sicilië wordt van het vaste land van Italië gescheiden door de Straat van Messina. De afstand tussen de oevers is op het smalste punt van de Straat van Messina slechts 3 km. Hoewel de Italiaanse overheid meerdere malen interessen heeft getoond in een vaste oeververbinding ter plaatse wordt de verbinding tussen beide oevers nog steeds...
master thesis 1983
document
Lodder, J.J.P. (author)
In NoordWest Suriname is er een toenemende behoefte aan irrigatiewater. Een van de rivieren waaruit water voor irrigatie onttrokken wordt is de Nickerie rivier. Langs de Nickerie rivier liggen een aantal grote polders met als belangrijkste gewas rijst. Het onttrekken van water is van invloed op de kwaliteit van het rivierwater. Het gaat dan om...
master thesis 1983
document
Van der Reijden-Stolk, I. (author)
master thesis 1983
document
Van der Reijden-Stolk, I. (author)
master thesis 1983
Collection: education
(19,581 - 19,600 of 20,454)

Pages