Veiliger de winter in?

Beoordeling van de rivierdijken voor het winterseizoen 1995-1996

More Info
expand_more

Abstract

In deze publikatie wordt een methode aangegeven hoe de veiligheid van een dijk kan worden beoordeeld tijdens een hoogwater in het winterseizoen 1995/96. De zogenaamde noodwetdijkvakken zijn beoordeeld met als criterium een waterstand met overschrijdingsfrequentie van 1/200 per jaar. Informatie is verzameld over de praktische noodmaatregelen die tijdens de hoogwaterperioden in 1993/94 en in 1995 zijn getroffen. Daar waar dit bekend was, is aangegeven wat het effect van die noodmaatregelen was. Tevens is de stand van zaken met betrekking tot de veiligheid van de dijken en de werkzaamheden aan de dijken geïnventariseerd en berekend. De faalmechanismen macro-stabiliteit en opdrijven, overslag en overloop, gevolgen van water door- in en onderdoor een dijk, zoals piping en tenslotte erosie van het buitentalud zijn tezamen met de bijbehorende noodmaatregelen beschouwd. Om te weten of een faalmechanisme zal optreden of bezig is zich te ontwikkelen, moet een beheerder net als een dokter afgaan op symptomen en indicatoren. Voor de bovengenoemde faalmechanismen zijn indicatoren vermeld. Daarnaast is bepaald hoe effectief enkele noodmaatregelen zijn. Tenslotte is opgesomd welke voorbereidingen voor preventieve maatregelen worden gevergd en wat er dient te gebeuren als er ondanks alle maatregelen, toch een overstroming optreedt.