De veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland, resultaten van de eerste toetsronde 1996-2001; achtergrondrapport

More Info
expand_more

Abstract

Op 15 januari 1996 is de Wet op de waterkering in werking getreden. DezeWet schrijft voor dat de waterkeringbeheerder iedere vijf jaar aan GedeputeerdeStaten dient te rapporteren over de algemene waterstaatkundige toestand vande primaire waterkeringen in zijn beheersgebied. Gedeputeerde Statenrapporteert vervolgens aan de Minister van Verkeer en Waterstaat over alleprimaire waterkeringen in zijn provincie. De Minister informeert uiteindelijk debeide Kamers der Staten-Generaal over de waterstaatkundige toestand van alleprimaire waterkeringen in Nederland. Voor u ligt het “ AchtergrondrapportVeiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland ”, met daarin drie delen. Deel 1 geeft resultaten van de eerste toetsronde van 1996-2001, per dijkring-gebied en verbindende waterkering. Omdat de steenzettingenproblematiek nietin de toetsing is meegenomen, is de stand van de steenzettingenproblematiekapart in deel 2 van dit achtergrondrapport opgenomen. Deel 3 gaat in op deuitgangspunten en achtergronden bij de resultaten van het hoofdrapport. De begeleiding van het gehele project was in handen van een ambtelijkebegeleidingsgroep met daarin vertegenwoordigers van de Unie vanWaterschappen, het Interprovinciaal Overleg en het Rijk