Beleidsanalyse dijkversterking Sliedrecht

More Info
expand_more

Abstract

Voor de totale dijkversterking Sliedrecht (ca. 7 km) zijn in het kader van de Deltawet op beleidsanalytische wijze dijkversterkingsaltematieven ontwikkeld. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met belangen van ruimtelijke ordening, bewoners, bedrijven, rivierbeheer, dijkbeheer en onderhoud, tijdschema en financiën. De alternatieven zijn getoetst aan genoemde belangen. Hiertoe is het gehele gebied in 3 trajecten verdeeld nameliik Sliedrecht-West, -Centrum en -Oost. Ieder traject is afhankelijk van de ruimtelijke situatie vervolgens in 4 à 7 kenmerkende dijkvakken onderverdeeld. Totaal betreft dit 17 dijkvakken, waarbii dijkvak 17 het meest westelijke bij Papendrecht is en dijkvak 1 het meest oosteliike bij Hardinxveld-Giessendam. Er is naar gestreefd gemiddeld 3 wezenlijk verschillende altematieven per dijkvak zodanig te ontwerpen dat elk alternatief op zich aan zoveel mogelijk belangen tegemoet komt. Voor elk van de drie trajecten Sliedrecht-West, -Centrum en -Oost ziin afzonderlijke deelrapporten opgesteld. In deze deelrapporten wordt ingegaan op de bestaande situatie en selectie, beschrijving en vergelijking van de drie meest belovende alternatieven. De resultaten hiervan zijn in dit rapport samengevat in hoofdstuk 4. 5 en 6.