Drie-dimensionale modellering van het transport van zwevend stof in de Nederlandse kustwateren

More Info
expand_more

Abstract

In dit rapport wordt een drie-dimensionaal numeriek-wiskundig model ter berekening van het transport van zwevende en opgeloste stoffen in de Nederlandse kustwateren beschreven. Het belang van de modellering van zwevend stof en slib in drie dimensies wordt uiteengezet. Het model is een belangrijke schakel in een meer omvattende waterkwaliteitsmodellering, te gebruiken voor beleidsontwikkeling, beleidsevaluatie, ontwerp van een monitoringsstrategie, effectstudies, etc. Een koppeling met het MANS instrumentarium is operationeel. Tevens wordt het model gebruikt in het onderzoek naar de aanslibbing van scheepvaartgeulen. Fysische effecten m.b.t. transport van zwevend stof en slib worden aan de hand van modelresultaten beschreven. Mesoschaal effecten in de omgeving van de Vlaamse Banken, de Zuidhollandse kust en het Marsdiep worden berekend. Als voorbeeld van prognostisch modelgebruik wordt het effect van een zeewaartse uitbreiding van de Maasvlakte berekend. Als belangrijkste resultaat hiervan komt naar voren een versterking van het slibtransport richting Maasmond vanaf de huidige stortlokatie Loswal Noord, en een versterking van het kustwaartse transport voor de kust van Zuid-Holland.