Overstromingskansen voor dijkringgebieden

Plan van aanpak voor een onzekerheidsanalyse

More Info
expand_more

Abstract

Om Nederland te beschermen tegen overstromingen is een stelsel van waterkeringen aangelegd. Er zijn drieenvijftig dijkringgebieden te onderscheiden die tegen overstroming worden beschermd door een ring van dijken, duinen, kunstwerken, bijzondere waterkerende constructies en hoge gronden. De veiligheidsfilosofie ten aanzien van dijkringgebieden zal worden vastgelegd in de toekomstige Wet op de Waterkering, waarin is voorgeschreven hoe veilig primaire waterkeringen moeten zijn en hoe vaak (eens in de vijf jaar) zij tegen de wettelijke veiligheidsnormen moeten worden getoetst. Uitgangspunt voor de vigerende veiligheidsfilosofie is de dijkvak-benadering. Tevens is in de wet opgenomen dat op termijn de huidige normering (in feite een waterstandsnorm) wordt vervangen door een normering gebaseerd op en uitgedrukt in overstromingskansen voor dijkringen. Deze normering gebaseerd op overstromingskansen voor dijkringgebieden is een complexe aangelegenheid: falen van een dijkring kan immers plaatsvinden in elk willekeurig dijkvak en ten gevolge van meer dan één faalmechanisme. Bovendien zijn faalgebeurtenissen vaak statistisch afhankelijk van elkaar. Er is een methodiek ontwikkeld, waarmee overstromingskansen kunnen worden bepaald voor dijkringgebieden. De parameters van de gebruikte probabilistische modellen zijn echter veelal niet met zekerheid bekend en zijn in sommige gevallen deels gefingeerd. Het is dan ook van belang om nader inzicht te verkrijgen in de (bronnen van) onzekerheid bij het bepalen van een overstromingskans. Het doel van de onzekerheidsanalyse is aan te geven hoe de inzichten in de berekende overschrijdings-, faal- en overstromingskansen veranderen. In dit plan van aanpak wordt aangegeven hoe de belangrijkste bronnen van onzekerheid bij de berekening van overstromingskansen voor dijkringgbieden het beste kunnen worden gerepresenteerd, verkregen en gecombineerd. Op basis van dit plan kan een onzekerheidsanalyse worden uitgevoerd. De voorgestelde 'pilot' van de onzekerheidsanalyse dient uitgevoerd te worden in het dijkringgebied Waarderlanden (één van de recentelijk onderzochte dijkrringgebieden). In totaal zal de inspanning van dit pilot-project circa 105 dagen bedragen. De analyse bestaat uit twee hoofdonderdelen: 'Top down' met als uitgangspunt de onzekerheden in faalkansen en 'Bottom up' met als uitgangspunt de onzekerheden in modelparameters. Op basis van de resultaten van het 'pilot'-project worden onzekerheidsanalyses van overstromingskansen voor dijkringgebieden verder ontwikkeld.