Totaal andere Tunnels

Denken in nieuwe richtingen

More Info
expand_more

Abstract

In 2004 zijn de eerste gedachten over een Totaal Andere Tunnel gevormd. Om deze gedachten verder vorm te geven is door het Consortium DelftCluster-COB (DC-COB) het project Totaal Andere Tunnels, ofwel TAT, opgezet binnen het overkoepelende project “Innovatief ondiep bouwen”. Aanleiding voor het project TAT komt voort uit de ontwikkelingen in het ondergronds bouwen en de problemen bij de huidige manier van het aanleggen van tunnels. In Nederland combineren we wonen, werken, recreatie en mobiliteit in een drukke delta. Door de toenemende druk op de leefbare ruimte wordt meer en meer gekozen voor ondergronds bouwen, met name de aanleg van ondergrondse infrastructuur. Ondergronds bouwen is een oplossingsrichting voor de ruimteproblematiek en kan daarbij een bijdrage leveren aan problemen als luchtverontreiniging en geluidsoverlast. De afgelopen jaren zijn tunnels gebouwd door het afzinken van tunnelelementen, in situ in een bouwput of door tunnels te boren. De hiermee opgedane kennis en ervaring hebben er voor gezorgd dat dit nu als common practice wordt toegepast. Maar heeft tevens de beperkingen aan het licht gebracht: hoge aanlegkosten, lange aanlegtijd, overlast voor de omgeving. Zeker bij toepassing in stedelijke gebieden. En toch komt vernieuwing in tunnels en de aanleg van tunnels moeizaam van de grond. De mogelijke oorzaak hiervan is het blijven denken in traditionele aanlegmethodes, materialen, geometrie en gebruik.