Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990)

Technisch rapport 9: Inventarisatie functies onderwateroever

More Info
expand_more

Abstract

De onderwateroever vormt de basis van onze kust. Ontwikkelingen op de onderwateroever zijn direct en indirect van invloed op de kustlijnligging en daarmee op de kustverdediging. De onderwateroever ( binnen de context van technisch rapport 9 gedefinieerd als het zeegebied tussen de laagwaterlijn en ca. de NAP-20 m dieptelijn, met een roaxiroale breedte van 20 km ) heeft echter ook betekenis voor andere functies. De toegepaste kustverdedigingsstrategie en de overige functies van de onderwateroever hebben in meer of mindere mate een invloed op elkaar. Om de wederzijdse beinvloeding van functies mee te kunnen wegen in een beleidsanalyse voor de kustverdediging, is een integrale belangenafweging vereist. Een afweging in deze vorm, van aIle op de onderwateroever voorkomende belangen wordt in Nederland voor het eerst uitgevoerd in het kader van de voorbereiding van de 3e Nota Waterhuishouding en het op te stellen Integraal Beleidsplan Voordelta. De resultaten van de methodiekontwikkeling en de analyses binnen deze projecten zijn in het voorjaar 1989 nog niet beschikbaar. Met het oog op de complexiteit van de vereiste analyses en gelet op de beschikbare tijd, is besloten bij de beleidsanalyse in het kader van de Nota Kustverdediging, de verschillende belangen van de onderwateroever vooralsnog niet mee te nemen. Een integrale belangenafweging wordt echter bij het actualiseren van het kustverdedigingsbeleid in de toekomst wel degelijk wenselijk geacht. Als eerste onderbouwing van deze visie wordt in Technisch Rapport 9 een inventarisatie gegeven van: ( - ) de betekenis van de onderwateroever voor de verschillende functies; en (-) de wisselwerking tussen deze functies en de kustverdediging. De interactie tussen de verschillende functies van de onderwateroever onderling, is hierbij buiten beschouwing gebleven. Een inschatting van het relatieve belang van de beschreven relaties is dan ook slechts gedeeltelijk mogelijk. De plaats van de onderwateroever in de diverse overheidsnota's over het ruimtelijk beleid, wordt kort belicht.