Literatuurstudie naar het fysisch-mechanisch materiaalgedrag van asfaltbeton

More Info
expand_more

Abstract

In deze paragraaf worden de specifieke materiaaleigenschappen cq. kenmerken van asfaltbeton, zoals deze uit eerder onderzoek bekend zijn, weergegeven. - Het materiaal asfaltbeton heeft verschillende materiaalkarakteristieken voor trek- dan wel drukspanning. - De waarde van diverse materiaalparameters, zoals elasticiteitsmoduli en viscositeitscoƫfficienten zijn sterk afhankelijk van de heersende temperatuur. - De steundruk is van duidelijk minder belang voor het materiaalgedrag dan bijvoorbeeld de temperatuur en de vervormingssnelheid. De invloed is echter wel groter naarmate de temperatuur van het asfalt toeneemt. - Voor trekspanningen lijkt het Burgers-model, eventueel aangevuld met plastische term(en) een redelijke benadering. Dit geldt echter alleen zolang er nog geen scheurvorming in het materiaal heeft plaatsgevonden. - De breukspanning van het materiaal is sterk afhankelijk van zowel de temperatuur als de vervormingssnelheid. De breukrek kan echter als onafhankelijk van de vervormingssnelheid worden beschouwd. Een scheurcriterium dient men dus altijd te relateren aan de opgetreden rek. - Met de name de methode van verwerken (verdichten) zorgt voor een anisotroop materiaalgedrag, dit komt het sterkst naar voren bij de stijfheid van het materiaal. - Bij het bepalen van de materiaalparameters dient men zeer gericht voor een bepaalde beproevingsmethode te kiezen, daar in het verleden is gebleken dat de verkregen waarden afhankelijk zijn van de gekozen methode. - Bij vervormingen onder drukspanning (kruipproeven DWW) wordt een niet-lineair materiaalgedrag aangetroffen. Het correcte materiaalgedrag onder drukspanning dient nader te worden onderzocht. - Het al dan niet volumebestendig zijn van het materiaal asfaltbeton is sterk afhankelijk van zowel het percentage aan holle ruimte dat in het mengsel aanwezig is als de grootte van de steundruk.

Files