Toetsnorm voor waterveiligheid op basis van kosten-batenanalyse

More Info
expand_more

Abstract

Doel van de notitie is het formuleren van een algemeen toepasbare toetsnorm voor waterveiligheid op basis van kosten-batenanalyse (KBA).1 Deze nieuwe norm moet zoveel mogelijk dezelfde strekking hebben als de huidige wettelijke toetsnorm om waterkeringen goed of af te keuren. Zo kan de hoogte van de huidige normen met behulp van dit nieuwe begrip worden vergeleken met uitkomsten op basis van KBA. Deze nieuwe toetsnorm is daarmee een van de bouwstenen voor de keuzes die binnenkort gemaakt gaan worden in het kader van het project Waterveiligheid 21e eeuw (WV21).2 Doel van het project WV21 is onder andere te komen tot nieuwe wettelijke veiligheidsnormen voor alle dijkringen in Nederland, zowel wat hun vorm als hun getalswaarde betreft. Er zijn op dit moment echter twee verschillende methoden om te komen tot optimale investeringsprogramma’s ter verbetering van de veiligheid tegen overstromen. Geen van beide methoden levert direct een maat die qua werking goed vergelijkbaar is met de wettelijke norm. De notitie laat zien dat er toch binnen beide methoden eenzelfde goed toepasbare toetsnorm is te definiëren, namelijk de middenoverstromingskans. De notitie toont aan dat deze norm is af te leiden uit een aan beide methoden ten grondslag liggend KBA-model en dat deze norm voldoet aan de eisen die aan een goede toetsnorm kunnen worden gesteld. Tot slot staan er in dit memorandum cijfers voor de middenkans voor de dijkringen betrokken bij Ruimte voor de Rivier en voor twee VNK voorbeelddijkringen 7 en 36.