Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 22 found. Next | Sort by date

1 Arbeidshandicap en automatisering; voorstudie tbv de ontwikkeling van het onderzoeksprogramma 'Arbeidshandicap en automatisering', met als thema 'Het effect van automatisering van het arbeidsproces op de arbeidsmogelijkheden voor mensen met een ziekte, aandoening of stoornis'
report 1987    
Author: Nijboer, I.D
Keywords: Workplace
[PDF]

2 Vermindering van fysieke belasting in de meubelindustrie
report 1987    
Author: Dul, J. · Nijboer, I.D.
Keywords: Workplace
[PDF]

3 Vocational rehabilitation of young adults with a disability of one arm or hand
article 1993    
Author: Nijboer, I.D. · Wevers, C.J.
Keywords: Workplace · Young adults · Personnel training · Vocational rehabilitation · Vocational training courses · Workplace adaptability · Young adult disability problems · Handicapped persons · Adolescent · Conference paper · Disability · Adult · Arm Injuries · Hand Injuries · Human · Metallurgy · Quality Control · Rehabilitation, Vocational · Work Capacity Evaluation
[Abstract]

4 WAO-intrede en werkhervatting : een onderzoek naar de aspecten die een rol spelen bij arbeidsgebonden WAO-intrede en werkhervatting bij de eigen werkgever, op basis van arbeidsgezondheidskundige- en arbeidsmarkttheorieën
other 1998    
Author: Gründemann, R.W.M. · Nijboer, I.D.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Bedrijfsgezondheidszorg · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Arbeidsbelasting · Arbeidsmarktpositie
[PDF] [Abstract]

5 Samenvatting: Eenhandig werken: verslag van onderzoek naar beroepen op LBO-niveau, die toegankelijk zijn voor functioneel eenhandige jongeren en die ook in de toekomst perspectief bieden op de Nederlandse arbeidsmarkt
report 1989    
Author: Nijboer, I.D. · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Werknemers · Arbeidsgehandicapten · Jongeren
[PDF]

6 Factoren die de reintegratie bevorderen en belemmeren
bookPart 1998    
Author: Grundemann, R.W.M. · Nijboer, I.D.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Psychoneurosen · Richtlijnen · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Premiedifferentiatie · Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Wet REA · Psychoanalyse · Psychotherapie
[Abstract]

7 Werken met spierdystrofie : Verslag van een onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden van mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie (FSHD)
report 1990    
Author: Wevers, C.W.J. · Nijboer, I.D.
Keywords: Workplace · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Arbeidsritme · Arbeidstempo · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Arbeid door lichamelijk gehandicapten · Spieraandoeningen
[PDF] [Abstract]

8 De gehandicapte werknemer
bookPart 1994    
Author: Nijboer, I.D. · Mul, C.A.M.
Keywords: Workplace · Bedrijfsgezondheidszorg · Arbeidsomstandigheden · Werknemers · Gehandicapten

9 Te veel onbekend over arbeidsmarktpositie chronisch zieken
article 1995    
Author: Nijboer, I.D. · Notten, W.R.F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Mircheck · Arbeidsmarktpositie · Vaststelling arbeidsgeschiktheid
[PDF] [Abstract]

10 Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid : onderzoek naar de kans op werkhervatting na een half tot anderhalf jaar na het einde van het ziektewetjaar en naar de kans van hervatters om aan het werk te komen bij de oude of een nieuwe werkgever
book 1993    
Author: Nijboer, I.D. · Gründemann, R.W.M. · Andries, F.
Keywords: Workplace · Arbeidsreintegratie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsongeschikten
[PDF] [Abstract]

11 TNO Programma arbeid en handicap
report 1994    
Author: Nijboer, I.D. · Mul, C.A.M. · Gier, H.G. de
Keywords: Workplace
[PDF]

12 Behoefte aan beroepsopleidingen voor vroeggehandicapten en arbeidsongeschikten : verslag van het onderzoek naar personen met gezondheidsbeperkingen die door het volgen van een beroepsopleiding in principe op de arbeidsmarkt zouden kunnen (her)intreden
book 1995    
Author: Nijboer, I.D. · Vos, E.L. de · Gründemann, R.W.M. · Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Beroepsopleiding · Onderwijs aan gehandicapten · Arbeid · Gehandicapten
[PDF] [Abstract]

13 De markt voor arbeidsexploratie in de regio Rijnmond
report 1992    
Author: Wevers, C.W.J. · Andries, F. · Mul, C.A.M. · Nijboer, I.D.
Keywords: Workplace
[PDF]

14 Werken met een chronische aandoening
book 1996    
Author: Wevers, C.W.J. · Putten, D.J. van · Nijboer, I.D.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Chronisch zieken · Arbeid door lichamelijk gehandicapten · Werving-en selectiebureaus
[Abstract]

15 Methoden voor de (re-)integratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten : een literatuurstudie
book 1995    
Author: Mul, C.A.M. · Winter, C.R. de · Nijboer, I.D. · Haan, H.F. de
Keywords: Workplace · Reintegratie · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsbemiddeling · Personeelsbeleid · Arbeidstherapie
[PDF] [Abstract]

16 Arbeidsgebondenheid van WAO-intrede : deelrapport 1. Resultaten van de enquête onder WAO'ers
book 1991    
Author: Gründemann, R.W.M. · Nijboer, I.D. · Schellaert, A.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WAO · WAO-gat · Gevaarlijke arbeidsomstandigheden · Arbeidsbelasting · Nederland
[PDF] [Abstract]

17 De arbeidsmarkt in de regio Rijnmond
report 1992    
Author: Wevers, C.W.J. · Andries, F. · Mul, C.A.M. · Nijboer, I.D.
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

18 Een verkennend onderzoek naar herplaatsing en werkaanpassing om gezondheidsredenen in drie grote ondernemingen, Onderzoeksgroep Arbeidshandicap en automatisering
report 1988    
Author: Nijboer, I.D. · Wevers, C.W.J. · Schlatmann, M.J.T.
Keywords: Workplace · Gehandicapten
[PDF]

19 Study on the impact of new technology on the employment of persons with disabilities in the Netherlands (1st phase) for the International labour organization coordinated by Rehabilitation international
report 1987    
Author: Nijboer, I.D. · Schlatmann, M.J.Th. · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace
[PDF]

20 Werkaanpassing bij reïntegratie na ziekte
book 1996    
Author: Vos, E.L. de · Nijboer, I.D. · Heuvel, S.G. van den · Hazelzet, A.M. · Smit, A.A.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuimbeleid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbeidsbelasting
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 22 found. Next | Sort by date