Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 23 found. Next | Sort by date

1 Het regionale domein en het functioneren van poortwachtercentra
report 2009    
Author: Piek, P. · Fermin, B.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Arbeidsmarktpolitie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werkgevers · RWI · Arbeidsmobiliteit
[PDF] [Abstract]

2 Disability management als nieuwe insteek voor HRM
book 2004    
Author: Piek, P. · Reijenga, F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Human resources management en development · HRM · HRD · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Leeftijdsopbouw · Leeftijd · Vergrijzing · Oudere arbeidskrachten · Bevordering van arbeid door ouderen · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Passende arbeid · Personeelsbeleid
[Abstract]

3 Disability management as a new HRM strategy
book 2004    
Author: Piek, P. · Reijenga, F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Human resources management en development · HRM · HRD · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Leeftijdsopbouw · Leeftijd · Vergrijzing · Oudere arbeidskrachten · Bevordering van arbeid door ouderen · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Passende arbeid · Personeelsbeleid
[PDF]

4 Gezond werken! : over de waarde van integraal AVR-beleid
bookPart 2003    
Author: Piek, P. · Zwetsloot, G.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Veilig en gezond werken · Arbobeleid bedrijven · Ziekteverzuimbeleid · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Case studies
[Abstract]

5 Reïntegratiegids : hulpmiddelen bij het opstellen van een reïntegratiegids
book 2003    
Author: Piek, P. · Bruin, M. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Welzijn · Ziekteverzuimbeleid · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Sociaal-medische voorzieningen · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Case studies · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

6 Competentiegericht opleiden en competentiemanagement ten behoeve van gemeentelijke diensten en afdelingen Werk, Inkomen en Zorg
report 2007    
Author: Piek, P. · Sanders, J. · Fermin, B.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[PDF]

7 Ervaringen met Werken naar Vermogen : tweede werkgeversinventarisatie 2007
report 2008    
Author: Fermin, B. · Piek, P. · Ginkel, W. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · WIA · Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Psychische factoren · Arbeid · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Ziekteverzuimbegeleiding · Management · Werknemers · Midden- en kleinbedrijf
[PDF] [Abstract]

8 Gaat de sector Welzijn, Jeugdhulpverlening en Kinderopvang op weg naar een verzuimmonitor? : verslag van een heroverwegingsproces
report 2001    
Author: Piek, P. · Halewijn, I. · Niekerk, M. van · Vuuren, T. van
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Nederland · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

9 Werken naar vermogen en de praktijk van alledag : inventarisatie van knelpunten en oplossingen
report 2006    
Author: Piek, P. · Dekker, G. · Ginkel, W. van · Grinsven, M. van
Keywords: Warfare · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werkgevers · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WIA · Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
[PDF] [Abstract]

10 De toekomstige strijd om goed defensiepersoneel. Verkenning van het arbeidsaanbos voor de krijgsmacht in 2020
article 2010    
Author: Sanders, J. · Piek, P. · Genabeek, J. van · Huiskamp, M.J.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Veilig en Gezond Werken

11 Nulmeting uniformiteit besluitvorming bij de Wsw-indicatiestelling32
report 2008    
Author: Hazelzet, A.M. · Piek, P. · Giesen, F.B.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Arbeid door gehandicapten · Arbeidsbureaus Gab's CWI Werkpleinen · Beroepsrehabilitatie reintegratie arbeidsgehandicapten · Sociale werkvoorzieningen sociale werkplaatsen · Wet sociale werkvoorzieningen WSW · Nederland
[PDF] [Abstract]

12 Project "verandering van spijs" : deelrapportage 1 : Opzet van het project
report 2007    
Author: Nauta, A. · Piek, P. · Wolk, J. van der · Heemskerk, F.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Oudere arbeidskrachten · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Projektorganisatie · Methodologie
[PDF] [Abstract]

13 Risico's voor discriminatie bij werving en selectie: huidige gang van zaken en trends
report 2018    
Author: Piek, P. · Putnik, K. · Schoone, M. · Wiezer, N.
Keywords: Workplace · Discriminatie · Werving · Selectie
[PDF] [Abstract]

14 Integraal Gezondheids Management (IGM) : eindrapportage
report 2003    
Author: Zwetsloot, G. · Gründemann, R. · Vaandrager, L. · Scheppingen, A. van · Piek, P. · Nuyens, M. · Dijk, M. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Bedrijfsgezondheidszorg · Gezondheid · Aansporingen · Incentives · Prikkels · Opleiding van hoger personeel · Management development
[PDF] [Abstract]

15 Integraal GezondheidsManagement : methodiek in ontwikkeling
report 2003    
Author: Gründemann, R. · Piek, P. · Zwetsloot, G. · Scheppingen, A. van · Raaijmakers, T. · Vaandrager, L.
Keywords: Workplace · Veilig en gezond werken · Bedrijfsgezondheidszorg · Arbobeleid bedrijven · Ziekteverzuimbeleid · Managementmethoden · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Methodologie
[PDF] [Abstract]

16 Verandering van spijs doet eten : verslag van een onderzoek naar determinanten van succesvolle loopbaanstappen in de sectoren zorg en welzijn
report 2006    
Author: Nauta, A. · Willemsen, M. · Wolk, J. van der · Heemskerk, F. · Piek, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Oudere arbeidskrachten · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Persoonlijkheid · Netwerkplanning · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid
[PDF] [Abstract]

17 Doorontwikkeling Integraal Gezondheids Management : evaluatie pilotprojecten
report 2006    
Author: Zwetsloot, G. · Gründemann, R. · Scheppingen, A. van · Moonen, C. · Piek, P. · Treur, H.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsgezondheidszorg · Arbobeleid bedrijven · Managementmethoden · Methodologie · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur · Ministerie van onderwijs en wetenschappen · Sociale processen
[PDF] [Abstract]

18 Klaar voor de start in de zorg? Inzetbaarheid en kwaliteit van CGO gediplomeerden in de zorg
report 2010    
Author: Sanders, J. · Keijzer, L. · Campman, D. · Cremer, R. · Hazelzet, A. · Vroome, E. de · Piek, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Kwaliteit · Inzetbaarheid · Zorg · Werken
[PDF]

19 Project "verandering van spijs" : deelrapportage 3 : Van onderzoek naar implementatie
report 2007    
Author: Heemskerk, F. · Wolk, J. van der · Gruijter, J.C. de · Piek, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Oudere arbeidskrachten · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Organisatiemethoden
[PDF] [Abstract]

20 Eindevaluatie Arboconvenant Provincies
report 2006    
Author: Piek, P. · Jettinghoff, K. · Bossche, S. van den · Hooff, M. van
Keywords: Workplace · Werkdruk · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbobeleid bedrijven · Convenanten · Provinciaal bestuur · Regionaal bestuur · Provincies · Bestuur · Provinciale ambtenaren · Stress · Geestelijke overbelasting · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Nederland
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 23 found. Next | Sort by date