Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 25 found. Next | Sort by date

1 Monitoring ziekteverzuimgegevens
book 1999    
Author: Vuuren, C.V. van
Keywords: Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbobeleid bedrijven · Arbodiensten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Werkgeversorganisaties · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen · Nederland
[Abstract]

2 Monitoring ziekteverzuimgegevens
report 1999    
Author: Vuuren, C.V. van
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbobeleid bedrijven · Arbodiensten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Werkgeversorganisaties · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen · Ziekteverzuimbeleid · Nederland
[PDF] [Abstract]

3 Toenemende arbeidsparticipatie, ziekteverzuim en WAO-instroom van vrouwen : paper symposium 2001: een tweede eeuw sociale zekerheid: sociale integratie in de 21e eeuw, Den Haag, 14-15 juni 2001
book 2001    
Author: Vuuren, C.V. van · Smit, A.A.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Vrouwenarbeid · Arbeidsparticipatie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Attitude · Gedrag · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Welzijn · Statistisch onderzoek · Gezondheidszorg
[PDF] [Abstract]

4 Prikkel halveert verzuim bij Afval Energie Bedrijf
article 2003    
Author: Andriessen, S. · Vuuren, C.V. van
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Aansporingen · Incentives · Prikkels · Ziekteverzuimbeleid · Gemeentelijke instellingen
[Abstract]

5 Verzuimprikkels soms effectief
article 2003    
Author: Andriessen, S. · Vuuren, C.V. van
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Ziekteverzuimbeleid · Aansporingen · Incentives · Prikkels · Snipperdagen · Betaald verlof · Vakantie · Carriere · Loopbaan · Promotie · Loon in natura · Gedwongen winkelnering · Lonen
[Abstract]

6 Preventing absenteeism at the workplace in Europe
book 1999    
Author: Vuuren, C.V. van · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Ziekteverzuimbeleid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Preventie · Case studies
[Abstract]

7 Verzuimbeleid in een breder kader
book 2001    
Author: Gent, M.J. van · Vuuren, C.V. van
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbeleid · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Non-profit organisaties · Bedrijfsgrootte · Full-time arbeidskrachten · Vrouwen · Arbobeleid bedrijven
[PDF] [Abstract]

8 Validatie van een detectie-instrument voor de opsporing van dreigend langdurig verzuim
report 2000    
Author: Vuuren, C.V. van · Heuvel, S.G. van den
Keywords: Workplace · Werknemers · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

9 Prikkels en sancties : bouwstenen voor een modern ziekteverzuimbeleid
report 2004    
Author: Andriessen, S. · Vuuren, C.V. van · Smulders, P.G.W.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Ziekteverzuimbeleid · Prikkels · Incentives · Preventie · Maatregelen
[PDF] [Abstract]

10 Preventing absenteeism at the workplace : a European portfolio of case studies
book 1998    
Author: Gründemann, R.W.M. · Vuuren, C.V. van
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Absenteisme · Arbeidsverzuim · Geoorloofd verzuim · Preventie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbeleid · Research · Europa · Case studies
[PDF] [Abstract]

11 Kan dreigend langdurig verzuim vroegtijdig worden opgespoord?
article 1999    
Author: Vuuren, C.V. van · Heuvel, S.G. van den
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbeleid · Enquetes · Steekproeven · Opinieonderzoeken · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Nederland
[PDF] [Abstract]

12 Health and safety : Voluntary Schemes in a European Context
report 1995    
Author: Vuuren, C.V. van · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Interviews · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Welzijn · Midden-en kleinbedrijf
[PDF] [Abstract]

13 Gedragscodes om agressie in crisisdiensten te reduceren
report 2002    
Author: Evers, G.E. · Meeuwsen, J.M. · Vuuren, C.V. van
[PDF]

14 Stand van zaken en ontwikkelingen arbo-, verzuim- en reïntegratiebeleid in de sector Rijk : deel I Kwantitatieve en kwalitatieve analyses
report 2001    
Author: Vuuren, C.V. van · Verboon, F.C. · Reijenga, F.A.
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Overheidsdiensten · Ambtenaren · Overheidspersoneel · Ministeries · Openbaar bestuur
[PDF] [Abstract]

15 Voor en na de privatisering van de Ziektewet : werknemers over veranderingen in de arbo- en verzuimwetgeving
report 1998    
Author: Vuuren, C.V. van · Verboon, F. · Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Werknemers · Ziektewet · ZW · Privatisering · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbeleid · Arbeidsomstandighedenwet · Arbowet · Enquetes · Steekproeven · Opinieonderzoeken · Nederland · Enquetes · Vragenlijsten
[PDF] [Abstract]

16 Effects of best practices to reduce sickness absenteeism in health care and welfare institutions : paper presented at the 10th EAWOP Congress in Prague (May 16-19, 2001)
book 2001    
Author: Vuuren, C.V. van · Gent, M.J. van · Frank, N.C.M.
Keywords: Workplace · Welzijn · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Tno work and employment · Case studies · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

17 Absenteeism and sex differences in attitudes in Dutch health care and welfare institutions : paper presented at the VIIth European conference on Organisational Psychology and Health Care, Stockholm, 11-13 October 2001
book 2001    
Author: Vuuren, C.V. van · Gent, M.J. van · Smit, A.A.
Keywords: Geslacht · Leeftijd · Statistisch onderzoek · Welzijn · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbeidskrachten volgens geslacht · Attitude · Gedrag · Tno work and employment · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[Abstract]

18 Verzuim als gevolg van arbeidsrisico's en zelf opgegeven verzuimredenen : deelresultaten Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2003
report 2005    
Author: Vroome, E.M.M. de · Smulders, P.G.W. · Vuuren, C.V. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Absenteisme · Arbeidsverzuim · Geoorloofd verzuim · Ongezonde arbeidsomstandigheden · Gevaarlijk arbeidsomstandigheden · Fysieke arbeidsbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Sociaal-cultureel werk voor werklozen · Repeterende arbeid · Kortcyclische arbeid
[PDF] [Abstract]

19 De stand van personeelszaken : ontwikkelingen in theorie en praktijk
report 2001    
Author: Gründemann, R.W.M. · Willemsen, M. · Vries, S. de · Vuuren, C.V. van
Keywords: Workplace · Modellenonderzoek · Nederland · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Human resources management en development · HRM · HRD · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Overheidsorganisatie · Prestatie
[PDF] [Abstract]

20 Reële reintegratiemogelijkheden voor gedeeltelijk arbeidsongeschikt onderwijspersoneel
report 2002    
Author: Vuuren, C.V. van · Reijenga, F.A. · Korver, A. · Verboon, F.C.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WAO · WAO-gat · Docenten · Onderwijzend personeel · Onderwijs
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 25 found. Next | Sort by date