Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 12 of 12 found. | Sort by date

1 CHEMTOX : Kritische hoeveelheden van brandbare en explosieve stoffen
report 1996    
Author: Wiersma, T.
Keywords: Environment

2 Groepsrisico op de kaart gezet. Hoofdrapport
report 2007    
Author: Wiersma, T. · Boot, H.
Keywords: Safety · Deze benadering is vooral bedoeld om niet-risicoanalisten en beleidsmakers meer inzicht te geven in het groepsrisico in relatie met (ruimtelijk en risico) beleid. De benadering is toegepast in een drietal casussen: een fictieve casus (Ingeest), de casus Dordrecht en de casus Chemelot. De eerste casus is vooral gebruikt om de juistheid van de verschillende methodieken te controleren en de methodieken met elkaar te vergelijken. In de casussen Dordrecht en Chemelot is de bruikbaarheid van de gebiedsgerichte benadering in de context van vergunningverlening en de ruimtelijke ontwikkeling onderzocht
[PDF]

3 Groepsrisico op de kaart gezet. Toelichtende rapportage
report 2007    
Author: Wiersma, T. · Boot, H.
Keywords: Safety
[PDF] [Abstract]

4 Beoordeling veiligheid Ponte Vecchiomodel Rivierenwijk Deventer
report 2007    
Author: Wiersma, T. · Martens, M.H.
Keywords: Traffic · traffic safety
[Abstract]

5 Gebiedsgericht Groepsrisico, groepsrisico op een kaart
report 2005    
Author: Wiersma, T. · Roos, W. · Wit, M. de
Keywords: Safety · Built environment
[PDF]

6 Landschapsinrichting als risicobeperkende maatregel
article 2007    
Author: Wijnant-Timmerman, S.L. · Wiersma, T.
Keywords: Safety

7 Risk reduction by use of a buffer zone
article 2008    
Author: Wijnant-Timmerman, S.L. · Wiersma, T.
Keywords: Architecture
[Abstract]

8 Groepsrisico op de kaart gezet. Gebiedsgerichte weergaven biedt meerwaarde voor RO
article 2007    
Author: Wiersma, T. · Vliet, A. van · Gooijer, L.
Keywords: Safety

9 Groepsrisico, stedelijke ontwikkeling en mediamarkt
report 2003    
Author: Ekelenkamp, J.W. · Baartmans, R.F.W. · Wiersma, T.
Keywords: Safety · Externe veiligheid · Groepsrisico · Ruimtelijke ontwikkeling
[PDF]

10 Nieuwe richtlijn niet-scrotale testis [New guideline for undescended testis]
article 2014    
Author: Wiersma, T. · Kamphuis, M. · Akker-van Marle, E. van den
Keywords: Health · Richtlijnen · Testis · Jeuhdgezondheidszorg · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

11 Kosten en baten van arbobeleid: Dl. II. De berekeningen
article 1996    
Author: Mossink, J.C.M. · Koningsveld, E.A.P. · Wiersma, T.
Keywords: Workplace · Arbobeleid bedrijven · Ziekteverzuimbeleid · Kosten-batenanalyse · Nederland
[Abstract]

12 Verzuimproblematiek bij Smurfit Mercurius Verpakking : een INARON case-studie
report 1994    
Author: Wiersma, T. · Mossink, J.C.M. · Dhondt, S. · Schwartz, J.J.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbeleid · Methodologie · Probleemgebieden · Papierindustrie
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 12 of 12 found. | Sort by date