Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 611 found. Next | Sort by date

1 Hoezo mobiel : loopbaanperspectieven van Piwers
report 2004    
Author: Korver, T. · Stark, K. · Bruin, M. de
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Taakomschrijving · Functieomschrijving · Taakinhoud · Gevangenissen · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Arbeidsmobiliteit · Mobiliteit binnen een beroep · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Bedrijfscultuur
[Abstract]

2 Gaat de sector Welzijn, Jeugdhulpverlening en Kinderopvang op weg naar een verzuimmonitor? : verslag van een heroverwegingsproces
report 2001    
Author: Piek, P. · Halewijn, I. · Niekerk, M. van · Vuuren, T. van
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Nederland · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

3 Combating stress risks with the job stress self diagnostic method: paper XV World Congress of Sociology 2002
book 2002    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Checklists · Stress · Geestelijke overbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Organisatie van de arbeid · Psychologie · Sociologie · Managementmethoden
[PDF] [Abstract]

4 Corporate social responsibility and safety and health at work
lecture 2004    
Author: Zwetsloot, G.I.J.M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Sociale politiek · Sociale vraagstukken · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Arbeid als productiefactor · Human capital
[PDF] [Abstract]

5 The Ergonomic-Sociotechnical tool : description of the in the European PSIM project developed prototype of the E/S Tool
article 2002    
Author: Bovenkamp, J.M. van de · Jongkind, R.
Keywords: Workplace · Ergonomie · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Computerprogrammering · Computerprogrammas · Methodologie · Productie · Productiestructuur
[Abstract]

6 Arborisico's in de branche overige zakelijke dienstverlening
report 2000    
Keywords: Workplace · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Fysieke arbeidsbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Tertiaire sector · Dienstensector · Convenanten · Bedrijfstakken · Organisatie van de arbeid · Zakelijke dienstverlening · Reiniging · Gebouwen · Transportmiddelen · Uitzendbureaus · Architectenbureaus · Adviesbureaus
[PDF] [Abstract]

7 Activerend reïntegratiebeleid en arbodiensten : medisch probleem of (intern) arbeidmarktprobleem? : aanbevelingen voor arbodiensten
report 1999    
Author: Coffeng, P.P.C. · Marcelissen, F.H.G. · Berg, S.A. van den
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbodiensten · Veiligheidspersoneel · Veiligheidsdeskundigen · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

8 Onderzoekswensen van arboprofessionals : rapportage van een digitale enquête en discussie onder arboprofessionals over prioriteiten voor de Nederlandse arbo-onderzoeksprogrammering
report 2002    
Author: Thie, A.M. · Willemsen, M. · Nossent, S.M. · Lange, J. de
Keywords: Workplace · Internet · Research · Arbodiensten · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie
[PDF] [Abstract]

9 Poortwachter en reïntegratie-instrumenten voor arbeidsgehandicapten in 2002
report 2002    
Author: Vos, E.L. de · Smitskam, C.
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Werknemers · Werkgevers · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Wet rea · Ziekteverzuimbegeleiding · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Nederland · Wetgeving
[Abstract]

10 Nulmeting arboconvenant zorgverzekeraars : de stand van zaken rond belasting en maatregelen in de sector op het gebied van werkdruk, RSI en vroegtijdige reïntegratie
report 2003    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Blatter, B. · Bossche, S. van den · Douwes, M. · Groot, M. de · Thé, K. · Vroome, E. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en gezond werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Werkdruk · Convenanten · Particuliere ziektekostenverzekering · Ziekenfondsen ziekenfondsraad · Ziekteverzuimbeleid · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Nederland · Verzekeringswezen · Pensioenfondsen · Verplichte sociale verzekeringen
[PDF] [Abstract]

11 Meer bewegen kan uw bedrijf winst opleveren! : meer winst met bewegen
report 2003    
Author: Hildebrandt, V.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Werknemers · Veilig en gezond werken · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Bedrijfsfitness · Sport · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Checklists
[PDF] [Abstract]

12 Schoon, veilig, gezond en voorbeeldig: best practices and benchmarking
report 2000    
Author: Michel, F.P. · Visser, R.
Keywords: Workplace · Internet · Databanken · Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen · Arbeidshygiene · Beroepshygiene · Arbeidshygiene
[Abstract]

13 Voorbeeld reïntegratieprotocol : uitgebreid reïntegratieprotocol (met name voor grotere organisaties)
report 2004    
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Volgorde bij het arbeidsproces · Procedures
[PDF] [Abstract]

14 Arbeidsgerelateerde beleidsvoornemens en gezondheidseffectscreening
report 1999    
Author: Putten, D.J. van
Keywords: Workplace

15 Arborisico's in de branche metaalproducten
report 2000    
Keywords: Workplace · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Fysieke arbeidsbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Machinebouw · Convenanten · Oudere arbeidskrachten · Oplosmiddelen · Geluid · Machines · Apparaten
[PDF] [Abstract]

16 Best practices veiligheidsmanagement : de organisatie van veiligheid
report 2002    
Author: Gort, J. · Keus, M. · Vorm, J.K.J. van der · Zwetsloot, G.I.J.M. · Hoogers, J. · Klaveren, K. van
Keywords: Workplace · Arbeidsveiligheidsrapport · Veiligheidsrapport · Chemische industrie · Procesindustrie · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Transportbedrijven · Vervoersondernemingen · Machinebouw · Arbeidsomstandigheden · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

17 Meer werk door samenwerking : aanbevelingen en praktijkvoorbeelden voor gemeenten die (meer) willen samenwerken met werkgevers bij het arbeidsmarktbeleid
report 2004    
Author: Smit, A.A. · Andriessen, S. · Sanders, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Case studies · Samenwerking · Brainstormen · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Werkgevers · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Sociale bijstand
[PDF] [Abstract]

18 Safety Culture : analyse van de kosten en baten : eindrapport
report 2004    
Author: Bozuwa, J. · Gort, J. · Koningsveld, E. · Devillers, E. · Smit, G.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Nederland · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Vervoer over de weg · Verkeersveiligheid · Kosten-batenanalyse · Bedrijfseconomie · Goederenvervoer over de weg · Bedrijfscultuur · Organisatie van de arbeid
[PDF] [Abstract]

19 A report on developing a checklist to assess company plans focused on improving safety awareness, safe behaviour and safety culture: final report
report 2003    
Author: Steijger, N. · Starren, H. · Keus, M. · Gort, J. · Vervoort, M.
Keywords: Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Checklists · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid
[PDF] [Abstract]

20 A review and analysis of a selection of OSH monitoring systems
book 2003    
Author: Smulders, P.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Modellenonderzoek · Noorwegen · Enquetes · Internationale samenwerking · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 611 found. Next | Sort by date