Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 3486 found. Next | Sort by date

1 Evaluatie van de implementatie van het Protocol Verzekeringskeuringen bij leden van het Verbond van Verzekeraars: kwalitatief onderzoek
report 2006    
Author: Kocken, P.L. · Dorst, A.G. van · Fleuren, M.A.H. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF] [Abstract]

2 Procesevaluatie blessure informatie systeem (BIS)
report 2005    
Author: Stege, L. · Stiggelbout, M. · Ooijendijk, W.T.M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Epidemiologie
[Abstract]

3 Loopbaanbeleid bij brandweer en ambulance
report 2005    
Author: Nauta, A. · Winthagen,T. · Stark, K.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Carriere · Loopbaan · Promotie · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Mobiliteit binnen een beroep · Functieomschrijving · Taakomschrijving · Taakinhoud · Personeelsbeoordeling · Performance management · Brand · Brandweer · Ambulancediensten
[PDF] [Abstract]

4 Preventie in de verzekerde zorg
report 2005    
Author: Jong, O.R.W. de · Reewijk-Werkhorst, J. van · Davidse, W. · Perenboom, R.J.M. · Quak, A.B.W.M. · Assendelft, W.J.J.
Keywords: Health · Zorginnovatie · Preventie

5 Impact of changing social structures on stress and quality of life: Individual and social perspectives : The Netherlands
book 2005    
Author: Brenninkmeijer, V. · Evers, M. · Jettinghof, K. · Houtman, I.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF] [Abstract]

6 Wie goed werk geeft, krijgt goede werknemers terug
report 2005    
Author: Nauta, A. · Gründemann, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Beeldvorming · Imago · Werkgevers · Personeel · Werknemers · Verhouding bedrijfsleiding werknemers · Arbeidsovereenkomstenrecht · Arbeidscontractenrecht · Carriere · Loopbaan · Promotie · Herscholing · Bijscholing · Omscholing
[PDF] [Abstract]

7 Regelruimte regelen : flexibel omgaan met problemen in de personeelsvoorziening op scholen voor voortgezet onderwijs
book 2005    
Author: Frielink, S. · Jongkind, R. · Oeij, P. · Korver, T.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Middelbaar onderwijs · Voortgezet onderwijs · Aanstelling · Personeelsselectie · Personeelsvoorziening · Organisatie van de arbeid · Flexibilisering van de arbeid · Voortgezet onderwijs
[Abstract]

8 Doorontwikkeling Integraal Gezondheids Management : evaluatie pilotprojecten
report 2006    
Author: Zwetsloot, G. · Gründemann, R. · Scheppingen, A. van · Moonen, C. · Piek, P. · Treur, H.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsgezondheidszorg · Arbobeleid bedrijven · Managementmethoden · Methodologie · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur · Ministerie van onderwijs en wetenschappen · Sociale processen
[PDF] [Abstract]

9 Een start maken met goed werkgeverschap en goed werknemerschap : handleiding voor het zelf uitvoeren van een project
report 2006    
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Werkgevers · Verhouding bedrijfsleiding werknemers · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Beleidsanalyse · Organisatieonderzoek · Planning · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging
[PDF] [Abstract]

10 Een verkennend onderzoek naar de effecten van een aantal activiteiten van de campagne 'Borstvoeding verdient tijd' van het Voedingscentrum
report 2006    
Author: Wouwe, J.P. van · Lanting, C.I.
Keywords: Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Borstvoeding
[PDF]

11 Chemische en biologische gezondheidsrisico’s tijdens het werk
report 2007    
Author: Hemmen, J.J. van · Groenewold, M. · Tjoe Nij, E. · Sandt, H. van de
Keywords: Workplace · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

12 Tussenevaluatie Arbeidsadviseur : rapportage januari - mei 2005
report 2005    
Author: Bruijn, W. de · Fermin, B.M.F. · Breninkmeijer, V. · Bavel, H.W.M. van · Leeuwen, M.S.E. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Interviews · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Arbeidsbemiddeling · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Clienten · Klanten
[PDF] [Abstract]

13 Checklist slimmer werken
report 2004    
Author: Oeij, P.R.A. · Jongkind, R. · Vaas, S.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Innovatie · Organisatie van de arbeid · Humanisering van de arbeid · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Checklists
[PDF] [Abstract]

14 Werken naar vermogen en de praktijk van alledag : inventarisatie van knelpunten en oplossingen
report 2006    
Author: Piek, P. · Dekker, G. · Ginkel, W. van · Grinsven, M. van
Keywords: Warfare · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werkgevers · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WIA · Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
[PDF] [Abstract]

15 Het lukt niet zonder werk : over psychische klachten, arbeidsparticipatie en herstel
lecture 2006    
Author: Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Psychische factoren · Arbeid · Crisis depressie · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Werkloosheid · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Activerende arbeidsmarktpolitiek sociale activering · Ziekteverzuimbegeleiding · Therapie
[PDF] [Abstract]

16 Gezondheidsschade en kosten als gevolg van RSI en psychosociale arbeidsbelasting in Nederland
book 2005    
Author: Blatter, B. · Houtman, I. · Bossche, S. van den · Kraan, K. · Heuvel, S. van den · Terwee, C. · Bongers, P. · Koningsveld, E. · Abspoel, M. · Blonk, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Veilig en gezond werken · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Psychische arbeidsbelasting · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Stress · Geestelijke overbelasting · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Nederland
[PDF] [Abstract]

17 Werkgevers over het functioneren en ziekteverzuim van hun (ex)arbeidsongeschikte werknemers
report 2005    
Author: Vuuren, T. van · Besseling, J. · Sanders, J. · Bruin, M. de
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Arbeidsparticipatie · Werkgevers · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werklozen · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Nederland · Statistieken
[PDF] [Abstract]

18 Working in virtual teams: exploring the high road
book 2005    
Author: Kwakkelstein, T. · Leede, J. de · Oeij, P. · Looise, J.P.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit
[PDF] [Abstract]

19 Mental disorders as a major challenge in prevention of work disability: experiences in Finland, Germany, the Netherlands and Sweden
book 2005    
Author: Jarvisalo, J. · Anderson, B. · Boedeker, W. · Houtman, I.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en gezond werken · Preventie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Psychisch gestoorden · Psychiatrische patienten · Stress · Geestelijke overbelasting · Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Europese gemeenschappen · EEG · EGKS · Eutatom · Psychische arbeidsbelasting · Ziekteverzuimbegeleiding
[Abstract]

20 De rol van lichaamsbeweging bij preventie kanker
book 2005    
Author: Hopman-Rock, M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 3486 found. Next | Sort by date