Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 34 found. Next | Sort by date

1 Emancipatie-effectrapportage Commissie Donner
book 2002    
Author: Besseling, J. · Olde, C. de
Keywords: Statistieken · Nederland
[Abstract]

2 Indicatie sociale werkvoorziening : gereedschap voor oordeelsvorming : praktijkvoorbeelden en werkboek
book 2000    
Author: Wevers, C.W.J. · Hazelzet, A.M. · Cremer, R. · Koene, C.J. · Lindhout, L.
Keywords: Nederland · Werkvoorziening · Scholing · Arbeidsplaatsen
[PDF] [PDF] [Abstract]

3 Arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau : AVON monitor 2004
book 2005    
Author: Sloten, G.C. van · Nauta, A. · Oeij, P.R.A.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Ondernemingsraden · Personeelsraden · Vakbonden · Arbeidsvoorwaarden · CAO · Collectieve arbeidsovereenkomsten · Personeel · Werknemers · Secundaire arbeidsvoorwaarden · Employee benefits · Flexibele arbeidsvoorwaarden · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel
[PDF] [Abstract]

4 Maatschappelijke kosten van arbeidsomstandigheden 2001
book 2003    
Author: Koningsveld, E.A.P. · Zwinkels, W.S. · Mossink, J.C.M. · Thie, X.M. · Abspoel, M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsproductiviteit · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbobeleid bedrijven · Kosten-batenanalyse · Nederland
[PDF] [Abstract]

5 De omvang van verzuim en arbeidsongeschiktheid door RSI
book 2001    
Author: Blatter, B.M. · Heuvel, S.G. van den · Bongers, P.M. · Picavet. H.S.J. · Schoemaker, C.G.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Bedrijfstakken · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WAO · WAO-gat · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Convenanten · Ziekteverzuimbeleid · Nederland
[PDF] [Abstract]

6 Beschrijving en analyse van de Arbeidsomstandighedenkennisinfrastructuur in Nederland : eindrapport
book 2000    
Author: Nossent, S. · Kwantes, J.H. · Meeuwsen, J.M. · Voskuilen, G.K.J. · Have, K. ten · Wijngaarden, C. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbeidsomstandigheden · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Overheidsbeleid
[PDF] [Abstract]

7 De coulissen in de schijnwerpers: arbokennisinfrastructuur in de podiumkunstenbranche : samenvatting
book 2002    
Author: Nossent, S. · Meeuwsen, J.M. · Paul, J.
Keywords: Workplace · Nederland · Documentaire informatie · Convenanten · Musici · Kunst · Theater · Arbeidsomstandigheden
[PDF] [Abstract]

8 Tijdsduur van beeldschermwerk en Workpace-gebruik in de Banksector : een onderzoek bij ABN AMRO, Fortis en ING
book 2005    
Author: Douwes, M. · Kraker, H. de · Blatter, B.M.
Keywords: Workplace · Arbeidspauze · Rusttijden · Veilig en Gezond Werken · Beeldschermen · Terminals · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Arbobeleid bedrijven · Banken · Convenanten · Computerprogrammering · Computerprogrammas
[PDF] [Abstract]

9 Maatregelen RSI bij beeldschermwerk : catalogus ontwikkeld in het kader van arboconvenanten : stand der wetenschap 2001
book 2001    
Author: Douwes, M. · Blatter, B.M. · Thé, K.H. · Miedema, M.C.
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Beeldschermen · Terminals · Nederland · Ergonomie · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Arbobeleid bedrijven · Convenanten
[PDF] [Abstract]

10 Werking Wet verbetering poortwachter onder vangnetters : eerste cohort en herhaalonderzoek; tweede cohort
book 2006    
Author: Ybema, J.F. · Evers, M. · Lagerveld, S. · Berg, R. van den · Vuuren, T. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Veilig en gezond werken · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Tijdelijke arbeidskrachten · Uitzendarbeidskrachten · Werklozen · Ziekteverzuimbegeleiding · Ziekteverzuimbeleid · Volumebeleid · Bonus/malussysteem · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WAO · WAO-gat · Nederland
[PDF] [Abstract]

11 Stand der techniek in de GGZ integraal onderzocht : maatregelen ter reductie van fysieke belasting, psychosociale belasting, agressie en onveiligheid
book 2001    
Author: Bezemer, W. · Beune, E. · Bosch, K. · Douwes, M. · Evers, G. · Frielink, S. · Knibbe, H. · Knibbe, N. · Meeuwsen, M.J.
Keywords: Workplace · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Nederland · Agressie · Afwijkend gedrag · Arbeidsbelasting · Convenanten · Arbobeleid bedrijven · Intramurale zorg · Psychiatrische ziekenhuizen · Psychiatrische zorg · Geestelijke gezondheidszorg · Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
[PDF] [Abstract]

12 Online weer aan het werk : telewerk als werkaanpassing
book 2001    
Author: Hazelzet, A.M. · Andriessen, S. · Gent, M.J. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Telewerk · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Convenanten · Arbeid door gehandicapten · Arbeid door chronisch zieken · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

13 Nulmeting en onderzoek stand der techniek fysieke en psychische belasting arboconvenant agrarische sectoren : eindrapportage
book 2003    
Author: Creemers, M.M.M. · Rooij, A.A.C.J. de · Oude Vrielink, H.H.E. · Roelofs, P.F.M.M. · Klein Hesselink, J. · Schie, J. van
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Lichamelijke zware arbeid · Arbeidsbelasting · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbobeleid bedrijven · Convenanten · Agrarische bedrijven · Boeren · Ergonomie · Landbouw en visserij · Nederland · Landbouw · Jacht
[PDF] [Abstract]

14 Blootstelling aan cytostatica in ziekenhuizen : stand der techniek op het gebied van beheersmaatregelen
book 2001    
Author: Tijssen, S.C.H.A. · Hilhorst, S.K.M. · Miedema, E.P. · Kromhout, H.
Keywords: Workplace · Toxicology · Gezondheidszorg · Nederland · Kosten-batenanalyse · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Metingen · Meetmethoden · Convenanten · Arbeidshygienische maatregelen · Gevaarlijke stoffen · Cytostatica
[PDF] [Abstract]

15 Kwaliteit van oordeelsvorming : een verkennend onderzoek naar kwaliteitsbeleid bij periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek PAGO, medische aanstellingskeuringen en WAO-claimbeoordeling.
book 1999    
Author: Mul, C.A.M. · Verkleij, H.E.M. · Hazelzet, A.M. · Roos, F. de
Keywords: Workplace · Arbeidsbemiddeling · Arbeid door gehandicapten · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitsbeleid · Periodiek geneeskundig onderzoek · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Claimbeoordeling
[PDF] [Abstract]

16 Arbeidsgehandicapten 2004 : arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening
book 2005    
Author: Beckers, I. · Lautenbach, H. · Cuijpers, M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Statistieken · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Gehandicapten · Chronisch zieken · Arbeid door gehandicapten · Arbeid door chronisch zieken · Arbeidsmarktstatistieken · Werkloosheidscijfers · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Arbeidsmarktpositie · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen
[PDF] [Abstract]

17 Optische straling in arbeidssituaties : praktische aspecten bij implementatie in Nederland van de EU-richtlijn betreffende de blootstelling aan bronnen van kunstmatige optische straling
report 2006    
Author: Wieringa, F.P. · Teirlinck, C.J.P.M. · Alferdinck, J.W.A.M.
Keywords: Workplace · Nederland · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Arbeidshygienische maatregelen · Ultraviolette straling · Infrarode straling · Bescherming · Ogen · Veiligheidsbrillen · Licht · Huidziekten · Oogletsel · Lasers
[PDF] [Abstract]

18 Arboconvenant Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (BVE) : Eindmeting Arboconvenant werkdruk & Nulmeting ArboPlusconvenant werkdruk, agressie en geweld
book 2007    
Author: Dijkstra, L. · Heinrich, J. · Frielink, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Werkdruk · Agressie · Afwijkend gedrag · Docenten · Onderwijzend personeel · Psychische arbeidsbelasting · Arbobeleid bedrijven · Beroepsonderwijs · Vakonderwijs · Volwasseneneducatie · Vormingswerk volwassenen · Convenanten
[PDF] [Abstract]

19 De realiteit : integrale rapportage evaluatie Wet Rea
book 2001    
Author: Wevers, C.W.J. · Vos, E.L. de · Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Arbeid door gehandicapten · COWI · Arbeidsvoorzieningsorganisatie · Wet REA · Arbodiensten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

20 Geweld, intimidatie en discriminatie op het werk in de Europese Unie : een analyse van het databestand van de 'European Work Environment Survey' uit 1996 van de 'European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions'
book 1999    
Author: Smulders, P.G.W. · Klein Hesselink, D.J. · Evers, G.E.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Beroepen · Agressie · Ziekteverzuim · Intimidatie
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 34 found. Next | Sort by date