Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 17 of 17 found. | Sort by date

1 Methoden voor de (re-)integratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten : een literatuurstudie
book 1995    
Author: Mul, C.A.M. · Winter, C.R. de · Nijboer, I.D. · Haan, H.F. de
Keywords: Workplace · Reintegratie · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsbemiddeling · Personeelsbeleid · Arbeidstherapie
[PDF] [Abstract]

2 Werkdocument 1 Expertmeeting en gesprekken re-integratiebedrijven : routekaart naar werk, UWV subsidieproject
report 2008    
Author: Vos, E. de · Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Agressie · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsbemiddeling · Jongeren · Werkzoekenden · Trajectbemiddeling
[PDF] [Abstract]

3 Kwaliteit van oordeelsvorming : een verkennend onderzoek naar kwaliteitsbeleid bij periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek PAGO, medische aanstellingskeuringen en WAO-claimbeoordeling.
book 1999    
Author: Mul, C.A.M. · Verkleij, H.E.M. · Hazelzet, A.M. · Roos, F. de
Keywords: Workplace · Arbeidsbemiddeling · Arbeid door gehandicapten · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitsbeleid · Periodiek geneeskundig onderzoek · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Claimbeoordeling
[PDF] [Abstract]

4 Bemiddelingsproblematiek of problematiek van de zeer moeilijk bemiddelbaren : een zoektocht naar kritische variabelen
report 2000    
Author: Cremer, R. · Tijken, J.H.
Keywords: Workplace · Nederland · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Arbeidsbemiddeling · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

5 Omvang van de doelgroep voor bemiddelingstrajecten in het WAO-bestand.
book 1998    
Author: Besseling, J.J.M. · Giezen, A.M. van der · Vos, E.L. de · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Arbeidsbemiddeling
[PDF] [Abstract]

6 Opleiden voor professionele bemiddeling naar werk
article 2007    
Author: Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Interviews · Werklozen · Arbeidsbemiddeling · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · HBO · Hoger beroepsonderwijs · Overijssel
[Abstract]

7 Beter aan het werk : trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkhervatting
book 2007    
Author: Jehoel-Gijsbers, G.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal Verzuim · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie Arbeidsgehandicapten · Arbeidsparticipatie · Commerciele Arbeidsbemiddeling · Beeldvorming · Imago · Bias · Stereotypen · Aanstelling · Personeelsselektie · Personeelsvoorziening
[PDF] [Abstract]

8 Bemiddelbaarheid van het bestand van arbeidsongeschikten
article 2003    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Arbeidsparticipatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsbemiddeling · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Arbeidsdeskundigen
[PDF] [Abstract]

9 GUO-bestandsonderzoek: bemiddelbaarheid van arbeidsongeschikten
report 2002    
Author: Besseling, J.J.M. · Achten, B.P.T.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Wao · Wao-Gat · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Zelfstandigen · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie Arbeidsgehandicapten · Uitzendbureaus · Uitleenbedrijven · Arbeidsbemiddeling · Testen · Werven En Selecteren Van Personeel
[PDF] [Abstract]

10 Evaluatie aanbesteding UWV 2001-2005
report 2006    
Author: Brenninkmeijer, V. · Wevers, C. · Zwinkels, W. · Eekert, P. van · Donders, P. · Laarhoven, K. van · Dorscheidt, E.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Efficiency · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Arbodiensten · Commerciele arbeidsbemiddeling · Aanbesteding · Inkoop · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

11 Tweede evaluatie Wet flexibiliteit en zekerheid
report 2007    
Author: Knegt, R. · Klein Hesselink, D.J. · Houwing, H. · Brouwer, P.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbeidscontracten · Arbeidsovereenkomsten · Flexibele arbeidsrelaties · Tijdelijke arbeidskrachten · Uitzendarbeidskrachten · Commerciele arbeidsbemiddeling · Rechtspositie · Ontslag · Proeftijd · Introductie van personeel · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid
[PDF] [Abstract]

12 Maak slimme combinaties met flexibele arbeid
article 2004    
Author: Leede, J. de
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Flexibele arbeidstijden · Variabele arbeidstijden · Glijdende arbeidstijden · Flexibilisering van de arbeid · Tijdelijke arbeidskrachten · Uitzendarbeidskrachten · Aanstelling · Personeelsselektie · Personeelsvoorziening · Arbeidscontracten · Arbeidsovereenkomsten · Flexibele arbeidsrelaties · Commerciele arbeidsbemiddeling · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid
[Abstract]

13 Bekeken kans op werk : mogelijkheden aan de onderkant van de arbeidsmarkt voor arbeidsgehandicapten
report 1998    
Author: Vos, E. de · Smit, A. · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Indienstneming van gehandicapten · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsbemiddeling · Ziektewet · ZW · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WAO · WAO-gat · Arbeid door gehandicapten · Arbeidsmarktpositie · Ziekteverzuimbeleid · Nederland
[PDF] [Abstract]

14 Tussenevaluatie Arbeidsadviseur : rapportage januari - mei 2005
report 2005    
Author: Bruijn, W. de · Fermin, B.M.F. · Breninkmeijer, V. · Bavel, H.W.M. van · Leeuwen, M.S.E. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Interviews · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Arbeidsbemiddeling · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Clienten · Klanten
[PDF] [Abstract]

15 SUWI : structuur in samenwerking? : onderzoek naar de SUWI-samenwerking rond bemiddeling en reïntegratie
book 2006    
Author: Fermin, B.M.F. · Wevers, C.W.J. · Sanders, J.M.A.F. · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Competenties · Vakkennis · Vakbekwaamheid · Arbeidbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Arbeidsbemiddeling · Trajectbemiddeling · Reintegratie werklozen · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicpten · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · EEn-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Sociale verzekeningen · Sociale zekerheid · Nederland · Interviews
[PDF] [Abstract]

16 De kracht van onafhankelijk advies : eindrapportage monitoring en evaluatie Arbeidsadviseur: periode januari 2005 tot en met juni 2006
report 2006    
Author: Fermin, B.M.F. · Brenninkmeijer, V. · Braat, A. · Bavel, H.W.M. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Documentaire informatie · Werklozen · CWI · Arbeidsbureaus · Raden voor de arbeidsmarkt · GAB · Arbeidsbemiddeling · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Clienten · Klanten
[PDF] [Abstract]

17 Onderzoeksnotitie: strategische samenwerking tussen uitzenders en inleners : op zoek naar de balans tussen flexibiliteit en zekerheid
article 2008    
Author: Goudswaard, A. · Leede, J. de · Brugman, T.
Keywords: Workplace · Nederland · Flexibilisering van de arbeid · Tijdelijke arbeidskrachten · Uitzendarbeidskrachten · Aanstelling · Personeelsselektie · Personeelsvoorziening · Flexibele arbeidsrelaties · Commerciele arbeidsbemiddeling · Uitleenbedrijven · Uitzendbureaus · Koppelbazen · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Human resources management en development · HRM · HRD · Case studies
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 17 of 17 found. | Sort by date