Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 14 of 14 found. | Sort by date

1 Spelersveld reintegratie terug in de schoolbank : over poortwachters en bemiddelaars
article 1997    
Author: Verkleij, H.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Ziekteverzuimbegeleiding · Arbodiensten
[PDF] [Abstract]

2 Begeleid werken : zien is geloven : werkgevers in Nedeland zijn positief over hun ervaringen met begeleid werkers
book 2006    
Author: Sanders, J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Wet sociale werkvoorziening · WSW · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Indienstneming van gehandicapten · Werkgevers · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Loonsuppletie · Loonsubsidie · Arbeidskunde · Arbeidsanalyse
[PDF] [Abstract]

3 Begeleid werken : een wereld aan mogelijkheden : een internationaal vergelijkende studie naar begeleid werken
book 2006    
Author: Sanders, J. · Wevers, C.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Wet sociale werkvoorziening · WSW · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Indienstneming van gehandicapten · Loonsuppletie · Loonsubsidie · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Midden-en kleinbedrijf · Literatuuronderzoek
[PDF] [Abstract]

4 Beoordeling in het kader van de WIW : een schouwspel met gebreken?
article 2003    
Author: Hazelzet, A. · Boer, W. de
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Interviews · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Werkloosheidsbestrijding · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Wet inschakeling werkzoekenden · WIW · Loonsuppletie · Loonsubsidie · Overheidsinkomsten · Overheidsuitgaven · Rijksbegroting · Collectieve voorzieningen · Collectieve sector · Gemeentelijk beleid
[PDF] [Abstract]

5 Een I/D-baan is een echte baan
article 2001    
Author: Smit, A.
Keywords: Workplace · Nederland · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Werkloosheidsbestrijding · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Loonsuppletie · Loonsubsidie
[PDF] [Abstract]

6 Profiteren van de krappe arbeidsmarkt: MKB-bedrijven over het in dienst nemen van langdurig werklozen
article 1999    
Author: Smit, A. · Haan, F. de
Keywords: Workplace · Personeelswerving · Nederland · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Uitleenbedrijven · Uitzendbureaus · Koppelbazen · Werkloosheidsbestrijding · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Loonsuppletie · Loonsubsidie · Midden-en kleinbedrijf
[PDF] [Abstract]

7 Activeringsbeleid: wat levert het op? : maatschappelijke kosten en baten van gesubsidieerde arbeid en sociale activering
article 2007    
Author: Brouwer, P.
Keywords: Workplace · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Werkloosheidsbestrijding · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Loonsuppletie · Loonsubsidie · Kosten-batenanalyse · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering
[PDF] [Abstract]

8 Daadwerkelijk effectief : prestatiemeting van reïntegratie en activering
report 2002    
Author: Vos, E.L. de · Wevers, C.W.J. · Fermin, B.M.F. · Heyma, A.O.J. · Abbring, J.H. · Klaauw, B. van der · Koning, P.W.C.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Algemene rekenkamer · Prestatie · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering
[PDF] [Abstract]

9 Verraderlijk effectief : prestatiemeting van reïntegratie en activering deel 2
report 2005    
Author: Vos, E.L. de · Genabeek, J. van · Blonk, R.W.B. · Brenninkmeijer, V. · Fermin, B.M.F. · Heyma, A.O.J. · Koning, P.W.C. · Zwinkels, W.S.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werkloosheidsbestrijding · Prestatie · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering
[PDF] [Abstract]

10 Duurzame arbeidsinpassing gaat niet vanzelf
article 2002    
Author: Smit, A.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Werklozen · Ontslag · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werklozen · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Werkloosheid · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuimbeleid · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Nederland
[PDF] [Abstract]

11 De juiste klant op het juiste traject: een onderzoek naar de netto-effectiviteit van het Rotterdamse reïntegratiebeleid voor het ontwikkelen van klantprofielen
book 2006    
Author: Hekelaar, A. · Zwinkels, W. · Braat, A.
Keywords: Workplace · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Categorisering van werkzoekenden · Fase-indeling werkzoekenden · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Algemene bijstandswet · ABW · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Zuid-Holland · Rijnmondgebied
[PDF] [Abstract]

12 De kracht van gesubsidieerde werknemers
article 2008    
Author: Hazelzet, A. · Huijs, J.J.J.M. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Wet inschakeling werkzoekenden · WIW · Gemeentelijk beleid · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Arbeidsmobiliteit · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Job search · Arbeidsmarktgedrag · Bevordering van herscholing of omscholing
[PDF] [Abstract]

13 Vaarwel! Wees welkom! : over het uitgestelde afscheid van de onderkant van de arbeidsmarkt
report 1999    
Author: Haan, H.F. de · Smit, A.A.
Keywords: Workplace · Nederland · Onderkant van de arbeidsmarkt · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Overheidssteun · Subsidies · CWI · Arbeidsbureaus · Raden voor de arbeidsmarkt · GAB · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Gehandicapten · Arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen
[PDF] [Abstract]

14 Onderkant arbeidsmarkt : nieuw werk voor laaggeschoolden
report 1996    
Author: Geest, L.G.M. van der · Vaas, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Arbodoc · Onderkant Van De Arbeidsmarkt · Ongeschoolde Arbeid · Laaggeschoolde Arbeid · Arbeidskrachten · Carriere · Loopbaan · Promoties · Humanisering Van De Arbeid · Kwaliteit Van De Arbeid · Functieomschrijving · Taakomschrijving · Taakinhoud · Personeelsbeleid · Sociaal Ondernemingsbeleid · Additionele Arbeid · Creatie Van Arbeidsplaatsen · Werkloosheidsbestrijding · Brutolonen · Nettolonen · Werkgelegenheidspolitiek · Nederland
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 14 of 14 found. | Sort by date