Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by date

1 Effect re-integratietrajecten op de uitgaven aan sociale zekerheid
report 2007    
Author: Groot, I. · Graaf-Zijl, M. de · Hop, P. · Kok, L. · Fermin, B. · Ooms, D. · Zwinkels, W.
Keywords: Arbeidsproductiviteit · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Algemene bijstandswet · ABW · Werkloosheidswet · WW · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Kosten-batenanalyse · Categorisering van werkzoekenden · Fase-indeling werkzoekenden · Gemeentelijk beleid · Fysische factoren · Arbeid
[Abstract]

2 Reïntegratie beter bij homogene groepen
article 2004    
Author: Heyma, A.O.J. · Zwinkels, W.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Aanbesteding · Inkoop · Categorisering van werkzoekenden · Fase-indeling werkzoekenden · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · RWI
[PDF] [Abstract]

3 De juiste klant op het juiste traject: een onderzoek naar de netto-effectiviteit van het Rotterdamse reïntegratiebeleid voor het ontwikkelen van klantprofielen
book 2006    
Author: Hekelaar, A. · Zwinkels, W. · Braat, A.
Keywords: Workplace · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Categorisering van werkzoekenden · Fase-indeling werkzoekenden · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Algemene bijstandswet · ABW · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Zuid-Holland · Rijnmondgebied
[PDF] [Abstract]

4 Doelgroepindeling aanbesteding reïntegratie : de relatie tussen persoonskenmerken, kosten en effectiviteit van reïntegratietrajecten
book 2003    
Author: Heyma, A. · Zwinkels, W. · Seters, J. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Seizoenen · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Migranten · Onderkant van de arbeidsmarkt · Seizoenwerkloosheid · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Aanbesteding · Inkoop · Categorisering van werkzoekenden · Fase-indeling werkzoekenden · Psychisch gestoorden · Psychiatrische patienten
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by date