Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 33 found. Next | Sort by date

1 Commissie moet kwaliteit gehoorbescherming garanderen : otoplastieken, hoe lekker ze zijn, hoe lekkerder ze zitten
article 1992    
Author: Pennekamp, E.
Keywords: Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Gehoorbescherming
[PDF] [Abstract]

2 Sociale cohesie op de arbeidsmarkt in Flevoland: meer dan eem sluitende aanpak
article 2001    
Author: Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten

3 Advies aanpassing richtlijn certificatie arbodiensten
report 2003    
Author: Gort, J. · Scheppingen, A. van
Keywords: Workplace · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Metrologie · Normalisatie · Arbodiensten · Certificatie
[PDF] [Abstract]

4 Kosten en baten instrument Arbodiensverlening ofwel het zichtbaar maken van de meerwaarde van de arbodienstverlening vanuit bedrijfskundig perspectief
report 1999    
Author: Moonen, C.L.M. · Michel, F.P.
Keywords: Workplace · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Kosten-batenanalyse · Arbodiensten · Werkgevers
[PDF] [Abstract]

5 An integrated safety for business analysis of process plants
article 2004    
Author: Reinders, J.E.A. · Gort, J. · Kamperveen, J.P. · Zwanikken, S.L.J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Chemische industrie · Procesindustrie · Investeringen
[Abstract]

6 Tevreden cliënt, geslaagde reïntegratie? : een nadere beschouwing van het begrip cliënttevredenheid
article 2004    
Author: Brenninkmeijer, V. · Cremer, R. · Blonk, R.W.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Dienstverlenende arbeid · Clienten · Klanten
[Abstract]

7 Arbozorg aardig in beweging in middelgroot bedrijf : Arbobalans '98 bomvol cijfers
article 1999    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Arbobeleid bedrijven · Middenbedrijf
[PDF] [Abstract]

8 Kwaliteitskeurmerk een belangrijk hulpmiddel bij aanbesteding
article 2002    
Author: Geuns, R. van · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Bedrijfstakken · Ondernemingen · Bedrijven · Bedrijfsleven · Aanbesteding · Inkoop · Certificatie · Arbeidsongeschiktheid
[Abstract]

9 Als cliënten meer voor het zeggen krijgen : cliëntenkeurmerk reïntegratiebedrijven
article 2002    
Author: Dam-Boschloo, A. ten · Bavel, van E. · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Clienten · Klanten · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI
[Abstract]

10 ICT: een lust of een last in het werk?: een analyse naar het verband tussen ICT, regelkringen en de kwaliteit van de arbeid
article 2002    
Author: Cox-Woudstra, E. · Clarenbeek, J.
Keywords: Workplace · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Stress · Geestelijke overbelasting · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Permanente educatie · Leven lang leren
[Abstract]

11 Het invoeren van een kwaliteitssysteem als veranderingsproces
book 1995    
Author: Bos, A. van den · Streng-Rosenthal, N.L.
Keywords: Workplace · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Reorganisatie · Hoger leidinggevend personeel · Managers · Hoger kader · Beleidsanalyse · Organisatieonderzoek
[Abstract]

12 Kwaliteit van de reïntegratiedienstverlening: wie stelt de eisen?
article 2001    
Author: Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Privatisering · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · Aanbesteding · Inkoop
[Abstract]

13 Reïntegratie : welke invalshoek, waar op letten? : duidelijkheid nodig over kwaliteitscriteria voor reïntegratiebedrijven
article 2002    
Author: Cremer, R.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · RWI · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

14 Meer rendement uit arbodienstverlening : het afsluiten van een contract en Service Level Agreement
book 2002    
Author: Thie, A.M. · Loonstra, A. · Drift, D. van der
Keywords: Workplace · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Arbodiensten · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Convenanten · Sociaal contract · Centraal accoord · Raamovereenkomsten · Prestatie
[PDF] [Abstract]

15 ICT: plaag of zegen? : effecten van ICT op HRM en het primaire proces
bookPart 2003    
Author: Dhondt, S.
Keywords: Arbeidsproductiviteit · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Human resources management en development · HRM · HRD · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Managementmethoden · Communicatiemedia
[Abstract]

16 Op zoek naar synergie : het combineren van Arbo-, milieu en kwaliteitszorg door koploperbedrijven
book 1992    
Author: Zwetsloot, G.I.J.M. · Sprengers, P.P.M.
Keywords: Workplace · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Bedrijfsmilieuzorg · Nederland · Chemische producten · Arbobeleid bedrijven · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Metaal · Automobielen · Aanhangwagens · Opleggers · Basischemicaliën · Rubber
[PDF] [Abstract]

17 Kwaliteit van human resource management : op weg naar excellerende medewerkers
book 2005    
Author: Nauta, A. · Ven, C. van de · Halewijn, I.
Keywords: Workplace · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Human resources management en development · HRM · HRD · Sociaal ondernemingsbeleid · Leiding geven · Management · Leiderschap · Managementmethoden · Personeelsbeleid
[Abstract]

18 Uitgezonden of uitgezonderd worden
report 2002    
Author: Miedema, E.P. · Klein Hesselink, D.J.
Keywords: Workplace · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Enquetes · Uitleenbedrijven · Uitzendbureaus · Koppelbazen · Tijdelijke arbeidskrachten · Uitzendarbeidskrachten · Arbeidsmarktpositie · Flexibele arbeidsrelaties · Gemeenschappelijk administratiekantoor · GAK · Werknemerscategorieen
[PDF] [Abstract]

19 Eerste certificaten arbozorg uitgereikt : volgende stap op weg naar certificatie integrale zorg?
article 1996    
Author: Bos, J. · Ent, L. van der
Keywords: Workplace · Milieubeleid · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Mircheck · Zorgsystemen · Certificatie · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Arbobeleid bedrijven
[PDF] [Abstract]

20 Joint management of working conditions, environment and quality : in search of synergy and organizational learning
dissertation 1994    
Author: Zwetsloot, G.
Keywords: Workplace · Milieubeleid · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Case studies · Zorgsystemen · Arbobeleid bedrijven · Verf · Rubber · Kunststof · Ijzer · Staal · Automobielen · Aanhangwagens · Opleggers
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 33 found. Next | Sort by date