Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 6 of 6 found. | Sort by date

1 Begeleid werken : zien is geloven : werkgevers in Nedeland zijn positief over hun ervaringen met begeleid werkers
book 2006    
Author: Sanders, J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Wet sociale werkvoorziening · WSW · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Indienstneming van gehandicapten · Werkgevers · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Loonsuppletie · Loonsubsidie · Arbeidskunde · Arbeidsanalyse
[PDF] [Abstract]

2 Begeleid werken : een wereld aan mogelijkheden : een internationaal vergelijkende studie naar begeleid werken
book 2006    
Author: Sanders, J. · Wevers, C.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Wet sociale werkvoorziening · WSW · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Indienstneming van gehandicapten · Loonsuppletie · Loonsubsidie · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Midden-en kleinbedrijf · Literatuuronderzoek
[PDF] [Abstract]

3 Profiteren van de krappe arbeidsmarkt: MKB-bedrijven over het in dienst nemen van langdurig werklozen
article 1999    
Author: Smit, A. · Haan, F. de
Keywords: Workplace · Personeelswerving · Nederland · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Uitleenbedrijven · Uitzendbureaus · Koppelbazen · Werkloosheidsbestrijding · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Loonsuppletie · Loonsubsidie · Midden-en kleinbedrijf
[PDF] [Abstract]

4 Beoordeling in het kader van de WIW : een schouwspel met gebreken?
article 2003    
Author: Hazelzet, A. · Boer, W. de
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Interviews · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Werkloosheidsbestrijding · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Wet inschakeling werkzoekenden · WIW · Loonsuppletie · Loonsubsidie · Overheidsinkomsten · Overheidsuitgaven · Rijksbegroting · Collectieve voorzieningen · Collectieve sector · Gemeentelijk beleid
[PDF] [Abstract]

5 Een I/D-baan is een echte baan
article 2001    
Author: Smit, A.
Keywords: Workplace · Nederland · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Werkloosheidsbestrijding · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Loonsuppletie · Loonsubsidie
[PDF] [Abstract]

6 Activeringsbeleid: wat levert het op? : maatschappelijke kosten en baten van gesubsidieerde arbeid en sociale activering
article 2007    
Author: Brouwer, P.
Keywords: Workplace · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Werkloosheidsbestrijding · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Loonsuppletie · Loonsubsidie · Kosten-batenanalyse · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 6 of 6 found. | Sort by date