Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 43 found. Next | Sort by date

1 Geloof in eigen kunnen: het effect van JOBS, een groepsinterventie voor werklozen
article 2006    
Author: Brenninkmeijer, V. · Houwelingen, A. van · Blonk, R. · Yperen, M. van
Keywords: Arbeidsparticipatie · Nederland · Attitude · Gedrag · Sociale betrekkingen · Werklozen · Arbeidsmarktpositie · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen
[PDF] [Abstract]

2 Bemiddelingsproblematiek of problematiek van de zeer moeilijk bemiddelbaren : een zoektocht naar kritische variabelen
report 2000    
Author: Cremer, R. · Tijken, J.H.
Keywords: Workplace · Nederland · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Arbeidsbemiddeling · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

3 Meer werk door samenwerking: gemeente moet weten wat werkgever beweegt
article 2005    
Author: Smit, A.A. · Andriessen, S. · Sanders, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Samenwerking · Brainstormen · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Werkgevers · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening
[PDF] [Abstract]

4 Opleiden voor professionele bemiddeling naar werk
article 2007    
Author: Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Interviews · Werklozen · Arbeidsbemiddeling · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · HBO · Hoger beroepsonderwijs · Overijssel
[Abstract]

5 Gesubsidieerde arbeid van blackbox naar whitebox : en wat daar voor nodig is
article 2005    
Author: Hazelzet, A. · Pennings, M. · Bennenbroek, F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Gemeentelijk beleid · Gepremieerde en gesubsidieerde sector
[Abstract]

6 Werkgevers over het functioneren en ziekteverzuim van hun (ex)arbeidsongeschikte werknemers
report 2005    
Author: Vuuren, T. van · Besseling, J. · Sanders, J. · Bruin, M. de
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Arbeidsparticipatie · Werkgevers · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werklozen · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Nederland · Statistieken
[PDF] [Abstract]

7 Werken naar vermogen en de praktijk van alledag : inventarisatie van knelpunten en oplossingen
report 2006    
Author: Piek, P. · Dekker, G. · Ginkel, W. van · Grinsven, M. van
Keywords: Warfare · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werkgevers · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WIA · Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
[PDF] [Abstract]

8 De besteding door gemeenten van het werkdeel van de WWB in 2004 : een inventariserend onderzoek in opdracht van BOREA
report 2004    
Author: Genabeek, J. van · Vos, E. de · Zwinkels, W.
Keywords: Workplace · Nederland · Algemene bijstandswet · ABW · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Gemeentelijk beleid · Aanbesteding · Inkoop · Sociaal budget · Bevordering deelname aan arbeidsproces
[PDF] [Abstract]

9 Werkhervatting van zieke en niet-zieke werklozen
article 2008    
Author: Jettinghoff, K. · Steenbeek, R.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · OUDERE ARBEIDSKRACHTEN · WERKLOZEN · TRAJECTBEMIDDELING REINTEGRATIE WERKLOZEN · BEROEPSREHABILITATIE REINTEGRATIE ARBEIDSGEHANDICAPTEN · ZIEKTEVERZUIMBEGELEIDING · ZIEKTEVERZUIMBELEID · NEDERLAND
[Abstract]

10 Kwaliteit meten van reïntegratie prestaties
article 2003    
Author: Vos, E.L. de · Heyma, A.O.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Concurrentie · Metingen · Meetmethoden · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Kosten van de sociale verzekering · Sociale lasten
[Abstract]

11 Van kansarme jongere tot kok : de truc is om oplossingen te vinden
article 2006    
Author: Eekert, P. van · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Dropouts · Voortijdige schoolverlaters · Werkende jongeren · Arbeid door jeugdigen · Arbeidsritme · Arbeidstempo · Sociale controle · Socialisatie · Jeugdwerkloosheid · Horecabedrijven
[Abstract]

12 Reïntegratie-instrumenten zijn effectief
article 2002    
Author: Vos, E.L. de · Heyma, A.O.J.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Modellenonderzoek · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeid door gehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Sollicitatietraining · Wet REA · Herscholing · Bijscholing · Omscholing
[PDF] [Abstract]

13 Tevreden cliënt, geslaagde reïntegratie?
report 2002    
Author: Cremer, R. · Brenninkmeijer, V. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Clienten klanten · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Enquetes
[PDF] [Abstract]

14 Inzetbaarheid van lager opgeleiden : ervaringen van branches en organisaties met employability, werkgeverschap op afstand en gesubsidieerde arbeid
report 2004    
Author: Smit, A. · Stark, K. · Schie, J. van · Revenboer, A. · Minderhoud, K.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Employability · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Ongeschoolde arbeid · Laaggeschoolde arbeid · Arbeidsvoorwaarden · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Gepremieerde en gesubsidieerde sector
[PDF] [Abstract]

15 Misbruik van reïntegratiegelden : een inventariserend onderzoek naar vormen en risico's van fraude en oneigenlijk gebruik
report 2004    
Author: Zwinkels, W. · Genabeek, J. van · Fermin, B. · Vos, E. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Wet REA · Vermogensdelicten · Diefstal · Fraude · Algemene bijstandswet · ABW · Bestrijding misbruik · Sociale recherche · Misbruik · Sociale verzekering
[PDF] [Abstract]

16 Gezondheidsherstel en werkhervatting van zieke en niet-zieke werklozen
report 2007    
Author: Steenbeek, R. · Jettinghoff, K. · Sonneveld, H.M. · Heuvel, F.M.M. van den
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Competenties · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Uitleenbedrijven · Uitzendbureaus · Koppelbazen · Oudere arbeidskrachten · Herscholing · Bijscholing · Omscholing
[PDF] [Abstract]

17 Evaluatie aanbesteding UWV 2001-2005
report 2006    
Author: Brenninkmeijer, V. · Wevers, C. · Zwinkels, W. · Eekert, P. van · Donders, P. · Laarhoven, K. van · Dorscheidt, E.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Efficiency · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Arbodiensten · Commerciele arbeidsbemiddeling · Aanbesteding · Inkoop · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

18 Evaluatie SUWI 2006, perceel 2: Werk boven uitkering : "Er is veel bereikt, maar er moet nog veel gebeuren"
report 2006    
Author: Wevers, C.W.J. · Besseling, J.J.M. · Dhondt, S. · Fermin, B.M.F. · Genabeek, J. van · Braat, A. · Brouwer, P. · Hazelzet, A.M. · Paagman, H.R. · Piek, W.S.M. · Sanders, J.M.A.F. · Schoone, A.D. · Wolk, J. van der · Wuite, L.D. · Zwinkels, W.S.
Keywords: Ergonomics · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsproductiviteit · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Clienten · Klanten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Raden van arbeid · Sociale verzekeringsbank · Efficiency
[PDF] [Abstract]

19 Effect re-integratietrajecten op de uitgaven aan sociale zekerheid
report 2007    
Author: Groot, I. · Graaf-Zijl, M. de · Hop, P. · Kok, L. · Fermin, B. · Ooms, D. · Zwinkels, W.
Keywords: Arbeidsproductiviteit · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Algemene bijstandswet · ABW · Werkloosheidswet · WW · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Kosten-batenanalyse · Categorisering van werkzoekenden · Fase-indeling werkzoekenden · Gemeentelijk beleid · Fysische factoren · Arbeid
[Abstract]

20 Jobs first : een innovatief traject om werklozen met zeer grote afstand tot de arbeidsmakrt te begeleiden naar werk : verslag van een experiment
report 2007    
Author: Blonk, R. · Cremer, R. · Bol, E. · Heerema, F.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Attitude · Gedrag · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Algemene bijstandswet · ABW · Fysische factoren · Arbeid · Arbeid door psychiatrische patienten · Vergadertechniek · Gesprekstechnieken · Managementmethoden · Job search · Arbeidsmarktgedrag
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 43 found. Next | Sort by date