Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 49 found. Next | Sort by date

1 Monitor Brugbanen, najaar 2008
report 2009    
Author: Besseling, J.J.M. · Oomens, P.C.J. · Gouw, P.E.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Loonkosten · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling
[PDF] [Abstract]

2 Werkdocument 1 Expertmeeting en gesprekken re-integratiebedrijven : routekaart naar werk, UWV subsidieproject
report 2008    
Author: Vos, E. de · Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Agressie · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsbemiddeling · Jongeren · Werkzoekenden · Trajectbemiddeling
[PDF] [Abstract]

3 Klanttevredenheid over reïntegratiebedrijven
book 2003    
Author: Vinke, H. · Fermin, B.M.F. · Genabeek, J. van · Lagerveld, S. · Zwinkels, W.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Clienten · Trajectbemiddeling · Kwaliteitsbeleid
[PDF] [Abstract]

4 Steekproef en kader voor onderzoek door de Raad voor Werk en Inkomen
report 2003    
Author: Vos, E.L. de · Berg, R. van den
Keywords: Workplace · Raad voor Werk en Inkomen · Werkloosheid · UWV · Trajectbemiddeling · Reintegratie · Werklozen
[PDF] [Abstract]

5 Handboek meetmethoden voor effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid op persoonsniveau : een handvat voor beleidsmakers en onderzoekers voor het vaststellen van de (netto-)effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid242
book 2008    
Author: Vos, E. de · Zwinkels, W. · Besseling, J. · Heyma, A. · Klaveren, C. van
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Trajectbemiddeling · Reintegratie · Kosten-baten analyse · Meethoden · Arbeidsmarktpolitiek · Vakkennis · Arbeidsparticipatie · Werklozen
[PDF] [Abstract]

6 Geloof in eigen kunnen: het effect van JOBS, een groepsinterventie voor werklozen
article 2006    
Author: Brenninkmeijer, V. · Houwelingen, A. van · Blonk, R. · Yperen, M. van
Keywords: Arbeidsparticipatie · Nederland · Attitude · Gedrag · Sociale betrekkingen · Werklozen · Arbeidsmarktpositie · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen
[PDF] [Abstract]

7 Bemiddelingsproblematiek of problematiek van de zeer moeilijk bemiddelbaren : een zoektocht naar kritische variabelen
report 2000    
Author: Cremer, R. · Tijken, J.H.
Keywords: Workplace · Nederland · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Arbeidsbemiddeling · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

8 Gesubsidieerde arbeid van blackbox naar whitebox : en wat daar voor nodig is
article 2005    
Author: Hazelzet, A. · Pennings, M. · Bennenbroek, F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Gemeentelijk beleid · Gepremieerde en gesubsidieerde sector
[Abstract]

9 Meer werk door samenwerking: gemeente moet weten wat werkgever beweegt
article 2005    
Author: Smit, A.A. · Andriessen, S. · Sanders, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Samenwerking · Brainstormen · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Werkgevers · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening
[PDF] [Abstract]

10 Opleiden voor professionele bemiddeling naar werk
article 2007    
Author: Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Interviews · Werklozen · Arbeidsbemiddeling · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · HBO · Hoger beroepsonderwijs · Overijssel
[Abstract]

11 Werkgevers over het functioneren en ziekteverzuim van hun (ex)arbeidsongeschikte werknemers
report 2005    
Author: Vuuren, T. van · Besseling, J. · Sanders, J. · Bruin, M. de
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Arbeidsparticipatie · Werkgevers · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werklozen · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Nederland · Statistieken
[PDF] [Abstract]

12 Werken naar vermogen en de praktijk van alledag : inventarisatie van knelpunten en oplossingen
report 2006    
Author: Piek, P. · Dekker, G. · Ginkel, W. van · Grinsven, M. van
Keywords: Warfare · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werkgevers · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WIA · Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
[PDF] [Abstract]

13 De besteding door gemeenten van het werkdeel van de WWB in 2004 : een inventariserend onderzoek in opdracht van BOREA
report 2004    
Author: Genabeek, J. van · Vos, E. de · Zwinkels, W.
Keywords: Workplace · Nederland · Algemene bijstandswet · ABW · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Gemeentelijk beleid · Aanbesteding · Inkoop · Sociaal budget · Bevordering deelname aan arbeidsproces
[PDF] [Abstract]

14 Werkhervatting van zieke en niet-zieke werklozen
article 2008    
Author: Jettinghoff, K. · Steenbeek, R.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · OUDERE ARBEIDSKRACHTEN · WERKLOZEN · TRAJECTBEMIDDELING REINTEGRATIE WERKLOZEN · BEROEPSREHABILITATIE REINTEGRATIE ARBEIDSGEHANDICAPTEN · ZIEKTEVERZUIMBEGELEIDING · ZIEKTEVERZUIMBELEID · NEDERLAND
[Abstract]

15 Kwaliteit meten van reïntegratie prestaties
article 2003    
Author: Vos, E.L. de · Heyma, A.O.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Concurrentie · Metingen · Meetmethoden · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Kosten van de sociale verzekering · Sociale lasten
[Abstract]

16 Van kansarme jongere tot kok : de truc is om oplossingen te vinden
article 2006    
Author: Eekert, P. van · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Dropouts · Voortijdige schoolverlaters · Werkende jongeren · Arbeid door jeugdigen · Arbeidsritme · Arbeidstempo · Sociale controle · Socialisatie · Jeugdwerkloosheid · Horecabedrijven
[Abstract]

17 Reïntegratie-instrumenten zijn effectief
article 2002    
Author: Vos, E.L. de · Heyma, A.O.J.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Modellenonderzoek · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeid door gehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Sollicitatietraining · Wet REA · Herscholing · Bijscholing · Omscholing
[PDF] [Abstract]

18 Tevreden cliënt, geslaagde reïntegratie?
report 2002    
Author: Cremer, R. · Brenninkmeijer, V. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Clienten klanten · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Enquetes
[PDF] [Abstract]

19 Inzetbaarheid van lager opgeleiden : ervaringen van branches en organisaties met employability, werkgeverschap op afstand en gesubsidieerde arbeid
report 2004    
Author: Smit, A. · Stark, K. · Schie, J. van · Revenboer, A. · Minderhoud, K.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Employability · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Ongeschoolde arbeid · Laaggeschoolde arbeid · Arbeidsvoorwaarden · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Gepremieerde en gesubsidieerde sector
[PDF] [Abstract]

20 Misbruik van reïntegratiegelden : een inventariserend onderzoek naar vormen en risico's van fraude en oneigenlijk gebruik
report 2004    
Author: Zwinkels, W. · Genabeek, J. van · Fermin, B. · Vos, E. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Wet REA · Vermogensdelicten · Diefstal · Fraude · Algemene bijstandswet · ABW · Bestrijding misbruik · Sociale recherche · Misbruik · Sociale verzekering
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 49 found. Next | Sort by date