Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 51 found. Next | Sort by date

1 Multilevel analyse van hiërarchische gegevens: methode en toepassing op buurtverschillen in gezondheid en rookgedrag
article 1999    
Author: Reijneveld, S.A. · Boshuizen, H.C.
Keywords: Health · SES · Volksgezondheid · Buurtverschillen
[PDF] [Abstract]

2 Resultaatgericht reïntegreren : werken met een zorgsysteem voor reïntegratie
report 2000    
Author: Reijenga, F.A. · Bos, J. · Dekker, G. · Zwetsloot, G.I.J.M. · Halewijn, I.A.M.J. · Meijers, L.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Zorgsystemen · Gezondheidszorg · Volksgezondheid
[PDF] [Abstract]

3 Gezond zonder zorg : achtergrondstudies
book 2000    
Keywords: Workplace · GVO · Ziekte en gezondheid · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Overheidstaken · Gemeentelijk beleid
[Abstract]

4 Gezond zonder zorg
book 2000    
Keywords: Workplace · GVO · Ziekte en gezondheid · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Overheidsbeleid · Welzijn
[Abstract]

5 Regionale gezondheidsverschillen: een literatuuronderzoek, waaraan toegevoed een studie naar de mogelijkheden van de provinciale overheid, een op de gezondheidstoestand van de bevolking geori‰nteerd gezondheids-(zorg)beleid te voeren
report 1984    
Author: Mackenbach, J.P. · Engels, M.
Keywords: Provinciale raad voor de volksgezondheid in Zuid-Holland
[PDF]

6 Gezondheid in al haar facetten : achtergrondstudie
book 2000    
Author: Herten, L.M. van · Reijneveld, S.A. · Kleijn-de Vrankrijker, M.W. de
Keywords: Workplace · Modellenonderzoek · GVO · Ziekte en gezondheid · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Overheidstoezicht
[PDF] [Abstract]

7 What about causality? : examining longitudinal relations between work characteristics and mental health
dissertation 2005    
Author: Lange, A.H. de
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Psychoneurosen · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Geestelijke gezondheid · Geestelijke volksgezondheid
[PDF] [Abstract]

8 Volksgezondheid, gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheid : samenvatting en bespreking van enige onderzoeksresultaten in het licht van het WVC-beleid
book 1993    
Author: Veerman, T.J. · Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbegeleiding · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur · Nederland
[PDF] [Abstract]

9 Gaat de sector Welzijn, Jeugdhulpverlening en Kinderopvang op weg naar een verzuimmonitor? : verslag van een heroverwegingsproces
report 2001    
Author: Piek, P. · Halewijn, I. · Niekerk, M. van · Vuuren, T. van
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Nederland · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

10 Toenemende arbeidsparticipatie, ziekteverzuim en WAO-instroom van vrouwen : paper symposium 2001: een tweede eeuw sociale zekerheid: sociale integratie in de 21e eeuw, Den Haag, 14-15 juni 2001
book 2001    
Author: Vuuren, C.V. van · Smit, A.A.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Vrouwenarbeid · Arbeidsparticipatie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Attitude · Gedrag · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Welzijn · Statistisch onderzoek · Gezondheidszorg
[PDF] [Abstract]

11 Reïntegratiegids : hulpmiddelen bij het opstellen van een reïntegratiegids
book 2003    
Author: Piek, P. · Bruin, M. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Welzijn · Ziekteverzuimbeleid · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Sociaal-medische voorzieningen · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Case studies · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

12 Effects of best practices to reduce sickness absenteeism in health care and welfare institutions : paper presented at the 10th EAWOP Congress in Prague (May 16-19, 2001)
book 2001    
Author: Vuuren, C.V. van · Gent, M.J. van · Frank, N.C.M.
Keywords: Workplace · Welzijn · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Tno work and employment · Case studies · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

13 Evaluatie van het zelfdiagnose-instrument voor het meten van oorzaken van werkdruk
report 2002    
Author: Oeij, P.R.A. · Lourijsen, E.C.M.P. · Klomps, A.J. · Overbeek, A.H.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Nederland · Enquetes · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Welzijn · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

14 Project "verandering van spijs" : deelrapportage 7 : Instrumenten voor loopbaanadvies en voor organisatie loopbaancentra
report 2007    
Author: Heemskerk, F. · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Employability · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Sollicitaties · Organisatiemethoden
[PDF] [Abstract]

15 De waarde van de DASS bij verzuimbeleid: sensitiviteit en specificiteit van een psychopathologie-maat
article 2005    
Author: Brenninkmeijer, V. · Blonk, R.W.B. · Nieuwenhuijsen, K. · Beurs, E. de
Keywords: Arbeidsparticipatie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbegeleiding · Ziekteverzuimbeleid · Geestelijke gezondheid · Geestelijke volksgezondheid · Diagnostiek · Psychiatrie · Geestelijke stoornissen · Nederland
[PDF] [Abstract]

16 Nieuwe sociale zekerheid stelt eisen aan gezondheidszorg
article 2004    
Author: Putten, D. van
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Verzorgingsstaat · Welvaartsstaat · Privatisering · Futurologie · Overheidsbeleid
[PDF] [Abstract]

17 Arbeid en stress : het vaststellen van aanpassingsproblemen in werksituaties
book 1969    
Author: Dirken, J.M.
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Diagnostiek · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Psychologie · Persoonlijkheid
[PDF] [Abstract]

18 Project "verandering van spijs" : deelrapportage 5 : Stappenplan : als loopbaanadviseur beter presteren
report 2007    
Author: Heemskerk, F. · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Personeelswerving · Competenties · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Oudere arbeidskrachten · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Sollicitaties
[PDF] [Abstract]

19 De business case voor Integraal Gezondheids Management : ontwikkeling van een interactieve methodiek
report 2004    
Author: Scheppingen, A. van · Zwetsloot, G. · Koningsveld, E. · Gründemann, R. · Treur, H. · Thie, X. · Nuijens, M. · Dijk, M. van
Keywords: Workplace · Case studies · Literatuuronderzoek · Kosten-batenanalyse · Methodologie · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Elektrotechnische industrie · Elektrotechniek · Managementmethoden · Gezondheidszorg · Welzijnszorg · Machines
[PDF] [Abstract]

20 Tijd voor maatregelen : verslag van twee onderzoeken in de deelsectoren kinderopvang en sociaal-cultureel werk
book 2001    
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Jeugdzorg · Jongerenwerk · Kinderopvang · Creches · Kinderdagverblijven · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 51 found. Next | Sort by date