Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 15 of 15 found. | Sort by date

1 Social return bij de gemeente Amsterdam
article 2009    
Author: Andriessen, S. · Brouwer, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Chronische werloosheid · Werkloosheidsbestrijding · Algemene bijstandswet · ABW · Nederland
[PDF] [Abstract]

2 Conjunctuur en baan-baan-mobiliteit
article 2009    
Author: Leeuwen, P. van · Zwinkels, W.
Keywords: Workplace · Nederland · Economische ontwikkeling · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Werkgelegenheidspolitiek · Werkgelegenheidssituatie · Arbeidsmobiliteit · Geografische arbeidsmobiliteit · Werkloosheidsbestrijding · Conjunctuur · Crisis depressie · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · Sociaal plan
[PDF] [Abstract]

3 Weer op de rails! : handreiking duurzame arbeidsinpassing van langdurig werklozen
report 2003    
Author: Smit, A.A. · Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Personeelswerving · Werklozen · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werklozen · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Werkloosheid · Werkloosheidsbestrijding · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Personeelsbeleid · Nederland · Case studies
[PDF] [Abstract]

4 Verraderlijk effectief : prestatiemeting van reïntegratie en activering deel 2
report 2005    
Author: Vos, E.L. de · Genabeek, J. van · Blonk, R.W.B. · Brenninkmeijer, V. · Fermin, B.M.F. · Heyma, A.O.J. · Koning, P.W.C. · Zwinkels, W.S.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werkloosheidsbestrijding · Prestatie · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering
[PDF] [Abstract]

5 Activeringsbeleid: wat levert het op? : maatschappelijke kosten en baten van gesubsidieerde arbeid en sociale activering
article 2007    
Author: Brouwer, P.
Keywords: Workplace · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Werkloosheidsbestrijding · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Loonsuppletie · Loonsubsidie · Kosten-batenanalyse · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering
[PDF] [Abstract]

6 Een I/D-baan is een echte baan
article 2001    
Author: Smit, A.
Keywords: Workplace · Nederland · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Werkloosheidsbestrijding · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Loonsuppletie · Loonsubsidie
[PDF] [Abstract]

7 Aan het begin en het eind van de loopbaan
article 2006    
Author: Cremer, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Finland · Interviews · Competenties · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Oudere arbeidskrachten · Carriere · Loopbaan · Promotie · Werkloosheidsbestrijding · Bevordering van arbeid door ouderen · Abiturienten · Schoolverlaters · Dropouts · Voortijdige schoolverlaters
[Abstract]

8 Beoordeling in het kader van de WIW : een schouwspel met gebreken?
article 2003    
Author: Hazelzet, A. · Boer, W. de
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Interviews · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Werkloosheidsbestrijding · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Wet inschakeling werkzoekenden · WIW · Loonsuppletie · Loonsubsidie · Overheidsinkomsten · Overheidsuitgaven · Rijksbegroting · Collectieve voorzieningen · Collectieve sector · Gemeentelijk beleid
[PDF] [Abstract]

9 Effectieve reïntegratie in Rotterdam
article 2006    
Author: Zwinkels, W. · Roelevink, J. · Hekelaar, A.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werkloosheidsbestrijding · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Clienten · Klanten · Zuid-Holland · Rijnmondgebied
[PDF] [Abstract]

10 Profiteren van de krappe arbeidsmarkt: MKB-bedrijven over het in dienst nemen van langdurig werklozen
article 1999    
Author: Smit, A. · Haan, F. de
Keywords: Workplace · Personeelswerving · Nederland · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Uitleenbedrijven · Uitzendbureaus · Koppelbazen · Werkloosheidsbestrijding · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Loonsuppletie · Loonsubsidie · Midden-en kleinbedrijf
[PDF] [Abstract]

11 Inzet van instrumenten in Dordrecht geëvalueerd : Work First en prestaties van opdrachtnemers
article 2007    
Author: Vos, E. de
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werkloosheidsbestrijding · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Aanbesteding · Inkoop · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Zuid-Holland
[Abstract]

12 Prestaties van het reïntegratiebedrijf : evaluatie van de kortste weg naar werk in Dordrecht inclusief bijlage
report 2006    
Author: Vos, E.L. de · Fermin, B.M.F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Statistieken · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Detachering van arbeidskrachten · Werkloosheidsbestrijding · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Aanbesteding · Inkoop · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Zuid-Holland
[PDF] [Abstract]

13 Na rechten, plichten en verzakelijking: ruimte voor persoonlijke benadering in Almelo
article 2006    
Author: Cremer, R. · Schipper, K.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Interviews · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werkloosheidsbestrijding · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Wet sociale werkvoorziening · WSW · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Clienten · Klanten · Overijssel
[Abstract]

14 Onderkant arbeidsmarkt : nieuw werk voor laaggeschoolden
report 1996    
Author: Geest, L.G.M. van der · Vaas, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Arbodoc · Onderkant Van De Arbeidsmarkt · Ongeschoolde Arbeid · Laaggeschoolde Arbeid · Arbeidskrachten · Carriere · Loopbaan · Promoties · Humanisering Van De Arbeid · Kwaliteit Van De Arbeid · Functieomschrijving · Taakomschrijving · Taakinhoud · Personeelsbeleid · Sociaal Ondernemingsbeleid · Additionele Arbeid · Creatie Van Arbeidsplaatsen · Werkloosheidsbestrijding · Brutolonen · Nettolonen · Werkgelegenheidspolitiek · Nederland
[PDF] [Abstract]

15 Jonggehandicapten via stadsdeel aan het werk
article 2006    
Author: Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werkende jongeren · Arbeid door jeugdigen · Arbeid door geestelijk gehandicapten · Arbeid door stagiars · Werkloosheidsbestrijding · Gemeentelijk beleid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapte · Noord-Holland
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 15 of 15 found. | Sort by date