Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 55 found. Next | Sort by date

1 Geloof in eigen kunnen: het effect van JOBS, een groepsinterventie voor werklozen
article 2006    
Author: Brenninkmeijer, V. · Houwelingen, A. van · Blonk, R. · Yperen, M. van
Keywords: Arbeidsparticipatie · Nederland · Attitude · Gedrag · Sociale betrekkingen · Werklozen · Arbeidsmarktpositie · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen
[PDF] [Abstract]

2 Bemiddelingsproblematiek of problematiek van de zeer moeilijk bemiddelbaren : een zoektocht naar kritische variabelen
report 2000    
Author: Cremer, R. · Tijken, J.H.
Keywords: Workplace · Nederland · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Arbeidsbemiddeling · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

3 Opleiden voor professionele bemiddeling naar werk
article 2007    
Author: Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Interviews · Werklozen · Arbeidsbemiddeling · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · HBO · Hoger beroepsonderwijs · Overijssel
[Abstract]

4 Weer op de rails! : handreiking duurzame arbeidsinpassing van langdurig werklozen
report 2003    
Author: Smit, A.A. · Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Personeelswerving · Werklozen · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werklozen · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Werkloosheid · Werkloosheidsbestrijding · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Personeelsbeleid · Nederland · Case studies
[PDF] [Abstract]

5 Duurzame arbeidsinpassing gaat niet vanzelf
article 2002    
Author: Smit, A.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Werklozen · Ontslag · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werklozen · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Werkloosheid · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuimbeleid · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Nederland
[PDF] [Abstract]

6 De lange weg naar werk : beleid voor langdurig uitkeringsgerechtigden in de WW en de WWB
book 2008    
Author: Groot, I. · Graaf-Zijl, M. de · Hop, P. · Kok, l. · Fermin, B. · Ooms, D. · Zwinkels, W.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Uitkeringsgerechtigden · Trajectmiddeling · werkloosbestrijding · Werklozen · Arbeidsmarktpolitiek · Activering
[PDF] [Abstract]

7 Werkgevers over het functioneren en ziekteverzuim van hun (ex)arbeidsongeschikte werknemers
report 2005    
Author: Vuuren, T. van · Besseling, J. · Sanders, J. · Bruin, M. de
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Arbeidsparticipatie · Werkgevers · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werklozen · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Nederland · Statistieken
[PDF] [Abstract]

8 Werkhervatting van zieke en niet-zieke werklozen
article 2008    
Author: Jettinghoff, K. · Steenbeek, R.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · OUDERE ARBEIDSKRACHTEN · WERKLOZEN · TRAJECTBEMIDDELING REINTEGRATIE WERKLOZEN · BEROEPSREHABILITATIE REINTEGRATIE ARBEIDSGEHANDICAPTEN · ZIEKTEVERZUIMBEGELEIDING · ZIEKTEVERZUIMBELEID · NEDERLAND
[Abstract]

9 Een webportal voor de empowerment van langdurig werklozen
article 2006    
Author: Cremers, A. · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Internet · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Overijssel
[Abstract]

10 Participatie: iedereen doet mee!
article 2009    
Author: Genabeek, J. van · Bennenbroek, F. · Huijs, J.J.J.M. · Giesen, F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Job search · Arbeidsmarktgedrag · Gezondheid · Algemene bijstandswet · ABW
[PDF] [Abstract]

11 Effectieve reïntegratie in Rotterdam
article 2006    
Author: Zwinkels, W. · Roelevink, J. · Hekelaar, A.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werkloosheidsbestrijding · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Clienten · Klanten · Zuid-Holland · Rijnmondgebied
[PDF] [Abstract]

12 Evaluatie SUWI 2006, perceel 2: Werk boven uitkering : "Er is veel bereikt, maar er moet nog veel gebeuren"
report 2006    
Author: Wevers, C.W.J. · Besseling, J.J.M. · Dhondt, S. · Fermin, B.M.F. · Genabeek, J. van · Braat, A. · Brouwer, P. · Hazelzet, A.M. · Paagman, H.R. · Piek, W.S.M. · Sanders, J.M.A.F. · Schoone, A.D. · Wolk, J. van der · Wuite, L.D. · Zwinkels, W.S.
Keywords: Ergonomics · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsproductiviteit · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Clienten · Klanten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Raden van arbeid · Sociale verzekeringsbank · Efficiency
[PDF] [Abstract]

13 Profiel arbeid en gezondheid 2005
report 2005    
Author: Ybema, J.F. · Evers, M.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Werknemers · Lifestyle · Gezondheid · Werklozen · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbeid · Ziekteverzuimbeleid
[PDF] [Abstract]

14 Steekproef en kader voor onderzoek door de Raad voor Werk en Inkomen
report 2003    
Author: Vos, E.L. de · Berg, R. van den
Keywords: Workplace · Raad voor Werk en Inkomen · Werkloosheid · UWV · Trajectbemiddeling · Reintegratie · Werklozen
[PDF] [Abstract]

15 Meer werk door samenwerking: gemeente moet weten wat werkgever beweegt
article 2005    
Author: Smit, A.A. · Andriessen, S. · Sanders, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Samenwerking · Brainstormen · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Werkgevers · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening
[PDF] [Abstract]

16 Inzicht in ketenspecifieke succes- en faalfactoren, toegepast op de reïntegratieketen voor (ontslag) werklozen
report 2002    
Author: Achten, B.P.T. · Besseling, J.J.M. · Fermin, B.M.F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Modellenonderzoek · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Administratieve automatisering · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Werklozen · Ontslag · Wetgeving · Sociale zekerheid
[PDF] [Abstract]

17 Landelijke doorontwikkeling van de UWV Werkverkenner: eindrapportage
report 2018    
Author: Dusseldorp, E. · Hofstetter, H. · Sonke, C.
Keywords: Workplace · Meetinstrument · Werkhervatting · Werklozen · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [PDF] [Abstract]

18 Handboek meetmethoden voor effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid op persoonsniveau : een handvat voor beleidsmakers en onderzoekers voor het vaststellen van de (netto-)effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid242
book 2008    
Author: Vos, E. de · Zwinkels, W. · Besseling, J. · Heyma, A. · Klaveren, C. van
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Trajectbemiddeling · Reintegratie · Kosten-baten analyse · Meethoden · Arbeidsmarktpolitiek · Vakkennis · Arbeidsparticipatie · Werklozen
[PDF] [Abstract]

19 Gesubsidieerde arbeid van blackbox naar whitebox : en wat daar voor nodig is
article 2005    
Author: Hazelzet, A. · Pennings, M. · Bennenbroek, F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Gemeentelijk beleid · Gepremieerde en gesubsidieerde sector
[Abstract]

20 Na rechten, plichten en verzakelijking: ruimte voor persoonlijke benadering in Almelo
article 2006    
Author: Cremer, R. · Schipper, K.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Interviews · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werkloosheidsbestrijding · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Wet sociale werkvoorziening · WSW · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Clienten · Klanten · Overijssel
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 55 found. Next | Sort by date