Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 16 of 16 found. | Sort by date

1 Evaluatie aanbestedingsprocedure reïntegratiecontracten : zelfevaluatie Lisv : juridische aspecten
report 2001    
Author: Gormley, L.W. · Haan, H.F. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Aanbesteding · Inkoop · Recht · LISV TICA
[PDF] [Abstract]

2 Evaluatie aanbesteding van reïntegratiecontracten 2003
report 2004    
Author: Vinke, H. · Brenninkmeijer, V. · Fermin, B.M.F. · Genabeek, J. van · Minderhoud, K. · Verboon, F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Aanbesteding · Inkoop · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

3 Evaluatie aanbestedingsprocedure reïntegratiecontracten : de rol van de Uvi's
report 2001    
Author: Haan, H.F. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Aanbesteding · Inkoop · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Sectorraden · Verplichte sociale verzekeringen
[PDF] [Abstract]

4 Kwaliteit van de reïntegratiedienstverlening: wie stelt de eisen?
article 2001    
Author: Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Privatisering · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · Aanbesteding · Inkoop
[Abstract]

5 Kwaliteitskeurmerk een belangrijk hulpmiddel bij aanbesteding
article 2002    
Author: Geuns, R. van · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Bedrijfstakken · Ondernemingen · Bedrijven · Bedrijfsleven · Aanbesteding · Inkoop · Certificatie · Arbeidsongeschiktheid
[Abstract]

6 De besteding door gemeenten van het werkdeel van de WWB in 2004 : een inventariserend onderzoek in opdracht van BOREA
report 2004    
Author: Genabeek, J. van · Vos, E. de · Zwinkels, W.
Keywords: Workplace · Nederland · Algemene bijstandswet · ABW · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Gemeentelijk beleid · Aanbesteding · Inkoop · Sociaal budget · Bevordering deelname aan arbeidsproces
[PDF] [Abstract]

7 Buitenlandse ervaringen met aanbesteding van reïntegratie
article 2005    
Author: Zwinkels, W.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Aanbesteding · Inkoop · Privatisering · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Uitkeringen · Bijstandsregelingen · Toeslagen · Toelagen · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur
[Abstract]

8 Buitenlandse ervaringen met de aanbesteding van reïntegratiediensten (RWI)
report 2004    
Author: Zwinkels, W.S. · Genabeek, J. van · Groot, I.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Denemarken · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Verenigde Staten · Groot Brittannie · Verenigd Koninkrijk · RWI · Aanbesteding · Inkoop · Vraag markt aanbod · Australie
[PDF] [Abstract]

9 Inzet van instrumenten in Dordrecht geëvalueerd : Work First en prestaties van opdrachtnemers
article 2007    
Author: Vos, E. de
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werkloosheidsbestrijding · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Aanbesteding · Inkoop · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Zuid-Holland
[Abstract]

10 Effectiviteit van re-integratie : onbenutte potenties van privatisering
article 2007    
Author: Zwinkels, W.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Privatisering · Documentaire informatie · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Aanbesteding · Inkoop · Kosten-batenanalyse · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI
[PDF] [Abstract]

11 Evaluatie aanbesteding UWV 2001-2005
report 2006    
Author: Brenninkmeijer, V. · Wevers, C. · Zwinkels, W. · Eekert, P. van · Donders, P. · Laarhoven, K. van · Dorscheidt, E.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Efficiency · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Arbodiensten · Commerciele arbeidsbemiddeling · Aanbesteding · Inkoop · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

12 Evaluatie aanbestedingsprocedure 2002
report 2002    
Author: Vinke, H. · Genabeek, J. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Aanbesteding · Inkoop · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

13 Reïntegratie beter bij homogene groepen
article 2004    
Author: Heyma, A.O.J. · Zwinkels, W.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Aanbesteding · Inkoop · Categorisering van werkzoekenden · Fase-indeling werkzoekenden · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · RWI
[PDF] [Abstract]

14 Doelgroepindeling aanbesteding reïntegratie : de relatie tussen persoonskenmerken, kosten en effectiviteit van reïntegratietrajecten
book 2003    
Author: Heyma, A. · Zwinkels, W. · Seters, J. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Seizoenen · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Migranten · Onderkant van de arbeidsmarkt · Seizoenwerkloosheid · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Aanbesteding · Inkoop · Categorisering van werkzoekenden · Fase-indeling werkzoekenden · Psychisch gestoorden · Psychiatrische patienten
[PDF] [Abstract]

15 Prestaties van het reïntegratiebedrijf : evaluatie van de kortste weg naar werk in Dordrecht inclusief bijlage
report 2006    
Author: Vos, E.L. de · Fermin, B.M.F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Statistieken · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Detachering van arbeidskrachten · Werkloosheidsbestrijding · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Aanbesteding · Inkoop · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Zuid-Holland
[PDF] [Abstract]

16 Duurzaamheid stimuleren: gereedschap voor EMVI aanbestedingen
article 2016    
Author: Vos-Effting, S.E. de · Smal, L.
Keywords: Environment · EMVI aanbesteding · DuboCalc · Milieuprestatie · Circulaire economie · Materialen · Energieverbruik · Transport · Levensduur · Validatie · Environment & Sustainability · Urbanisation · Urban Mobility & Environment · CAS - Climate, Air and Sustainability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 16 of 16 found. | Sort by date