Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 51 found. Next | Sort by date

1 Gelegenheidsagressie: enige resultaten van experimenteel onderzoek
dissertation 1972    
Author: Fris, T.
Keywords: Psychology · Agressie
[PDF]

2 Seksuele intimidatie en agressie en geweld onder de werkingssfeer van de Arbowet : de werkgeversinspanningen ten tijde van de inwerkingtreding van wetswijziging
book 1995    
Author: Amstel, R.J. van · Evers, G.E.
Keywords: Workplace · Agressie · Gewel · Intimidatie · Arbowet
[PDF]

3 Arbeidsmarktproblematiek in de sector Zorg en Welzijn
report 2019    
Author: Tooren, M. van den · Hooftman, W.E. · Huslegge, G. · Bouwens, L. · Rosenkrantz, N.
Keywords: Arbeidsmarkt · Agressie · Verzuim · Werkdruk · Werknemers · Technologie · Domotica
[PDF] [PDF] [Abstract]

4 Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden : Werkdocument 2 Beschrijving van deelnemers aan het jongerenpanel
report 2008    
Author: Vos, E. de · Lankhorst, A. · Oomens, S. · Besseling, J. · Andriessen, S. · Huijs, J. · Zwaan, M. van der · Paagman, H. · El Marini, S. · Sonneveld, H.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Arbeidsmiddelen · Werkende jongeren · Agressie · Gedrag · Jongeren · Werkzoekenden
[PDF] [Abstract]

5 Werkdocument 1 Expertmeeting en gesprekken re-integratiebedrijven : routekaart naar werk, UWV subsidieproject
report 2008    
Author: Vos, E. de · Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Agressie · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsbemiddeling · Jongeren · Werkzoekenden · Trajectbemiddeling
[PDF] [Abstract]

6 Veilig werken in een onveilige wereld: TNOspecial september
report 2005    
Author: Blijswijk, M. van · Frielink, S. · Hark, T. ter · Keus, M. · Korver, T. · Louwrier, N. · Nossent, S. · Nuyens, M. · Vries, S. de
Keywords: Workplace · Veiligheid · Arbeidsomstandigheden · Seksuele intimidatie · Mobbing · Gedrag · Pesten · Geweld · Agressie
[PDF] [Abstract]

7 Probleem agressie en geweld op werk krijgt eindelijk erkenning : nieuw arbo-risico voor werknemers
article 1993    
Author: Evers, G.E. · Velden, P.G. van der
Keywords: Workplace · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Agressie · Afwijkend gedrag · Arbobeleid bedrijven
[PDF] [Abstract]

8 Agressie Afgerekend. Een onderzoek naar de kosten en baten van maatregelen tegen agressie en geweld in de publieke taak
report 2010    
Author: Bakhuys Roozeboom, M.M.C. · Koningsveld, E. · Bossche, S.N.J. van den
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Veilig en Gezond Werken · Agressie · Kosten · Baten · Publieke taak
[PDF]

9 Het grote gevaar van de zorg : overzicht van arbeidsrisico's van en maatregelen voor verpleegkundigen en verzorgenden
report 2008    
Author: Douwes, M. · Heuvel, S. van den · Sonneveld, H.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Agressie · Afwijkend gedrag · Verpleegkundigen · Verzorgende beroepen · Arbobeleid bedrijven · Gevaarlijke stoffen · Cytostatica
[PDF] [Abstract]

10 Agressie jegens wegwerker te lijf : informeer de weggebruiker tijdig
article 2008    
Author: Derksen, D.
Keywords: Traffic · Wegenbouw · Asfalteren · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Sociale voorlichting · Imago · Disciplinaire maatregelen · Agressie · Traffic safety · Communication
[Abstract]

11 Werkpakket psychische belasting ambulancezorg
book 2006    
Author: Schmidt, E. · Willems, Y. · Oeij, P.R.A. · Schie, J.P.M. van
Keywords: Workplace · Werkdruk · Agressie · Afwijkend gedrag · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Ambulancediensten · Fysische factoren · Arbeid · Rampen · Calamiteiten
[Abstract]

12 Geweld, intimidatie en discriminatie op het werk in de Europese Unie : een analyse van het databestand van de 'European Work Environment Survey' uit 1996 van de 'European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions'
book 1999    
Author: Smulders, P.G.W. · Klein Hesselink, D.J. · Evers, G.E.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Beroepen · Agressie · Ziekteverzuim · Intimidatie
[PDF] [Abstract]

13 Rapportage extra pilots Agressie Afgerekend
report 2011    
Author: Koningsveld, E. · Bossche, S. van den
Keywords: Workplace · agressie · Organisation · WH - Work & Health SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

14 Geen grapjes! : arbo en omgangsvormen binnen de organisatie
article 2005    
Author: Vries, S. de
Keywords: Agressie · Afwijkend gedrag · Mobbing · Pesten · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Discriminatie · Gelijke behandeling · Seksuele intimidatie · Arbeidsomstandigheden
[PDF] [Abstract]

15 Performers and performance : how to investigate the contribution of the operational network to operational performance
article 2006    
Author: Wijngaard, J. · Vries, J. de · Nauta, A.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Agressie · Afwijkend gedrag · Medezeggenschap · Sociale psychologie · Organisatieleer · Prestatie · Planning · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur
[Abstract]

16 Gevolgen agressie vaak sluimerend, maar ernstig : zorg op maat
article 1997    
Author: Nielsen, J.D. · Boom, E.V. · Evers, G.E.
Keywords: Workplace · Nederland · Agressie · Afwijkend gedrag · Gemeenteambtenaren · Gemeentelijk beleid · Clienten · Klanten · Openbaar bestuur
[PDF] [Abstract]

17 Agressieve patiënt zorgenkind voor organisatie : agressie op de EHBO-post
article 1995    
Author: Boom, E.V. · Plug, C. · Evers, G.E.
Keywords: Workplace · Gezondheidszorg · Nederland · Agressie · Afwijkend gedrag · Psychische arbeidsbelasting · Patienten · EHBO · Psychische factoren · Arbeid · Preventie
[PDF] [Abstract]

18 Geweld tegen ambtenaren : opvang van slachtoffers en schadeafhandeling in vier politiekorpsen
report 2003    
Author: Bossche, S.N.J. van den · Ybema, J.F.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Police · Interviews · Agressie · Afwijkend gedrag · Rechtbanken · Gerechtshoven · Processen-verbaal · Strafprocedure · Strafvordering · Schadevergoeding · Smartegeld
[PDF] [Abstract]

19 Aanpak werkdruk, agressie en trauma in de ambulancesector : gespreksmodellen en checklists voor medewerker en leidinggevende
report 2005    
Author: Oeij, P. · Schie, J.P.M. van
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Werkdruk · Agressie · Afwijkend gedrag · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Hulpverlening · Vergadertechniek · Gesprekstechnieken · Ambulancediensten
[PDF] [Abstract]

20 European ways to combat psychosocial risks related to work organisation : towards organisational interventions?
book 2004    
Author: Oeij, P.R.A. · Morvan, E. · Houtman, I.L.D. · Vaas, F. · Wiezer, N.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Beroepsziekten · Agressie · Afwijkend gedrag · Mobbing · Pesten · Stress · Geestelijke overbelasting · Organisatie van de arbeid · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 51 found. Next | Sort by date