Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 12 of 12 found. | Sort by date

1 Twaalf Provinciën-directeur Ed Nijpels : Geen bezwaar tegen verzekeraar als aandeelhouder arbodienst
article 1996    
Author: Bennink, T. · Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Gezondheidszorg · Nederland · Interviews · Arbodiensten · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen
[PDF] [Abstract]

2 Flinke verschuiving, maar geen revolutie : de verwijsfunctie van bedrijfsartsen biedt vooral veel kansen
article 2004    
Author: Kool, R.B. · Steenbeek, R. · Putten, D.J. van · Visser, E.
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Therapie · Diagnostiek · Arbodiensten · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen
[Abstract]

3 De toekomst van de arbeid : solidariteit is een uitvinding van de vorige eeuw
article 2003    
Author: Louwrier, N.
Keywords: Workplace · Preventie · Arbobeleid bedrijven · Overheidsbeleid · Assurantiebedrijven · Rechtbanken · Gerechtshoven · Arbobeleid
[PDF] [Abstract]

4 Monitoring ziekteverzuimgegevens
book 1999    
Author: Vuuren, C.V. van
Keywords: Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbobeleid bedrijven · Arbodiensten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Werkgeversorganisaties · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen · Nederland
[Abstract]

5 Schoon, veilig, gezond en voorbeeldig: best practices and benchmarking
report 2000    
Author: Michel, F.P. · Visser, R.
Keywords: Workplace · Internet · Databanken · Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen · Arbeidshygiene · Beroepshygiene · Arbeidshygiene
[Abstract]

6 Beroepsverzekering van gezondheidszorg en sociale zekerheid : 'voor werkgever en werknemer wordt het er niet eenvoudiger op'
article 2005    
Author: Putten, D. van · Wevers, C.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Zorgverzekering · Ziektekostenverzekering · Privatisering · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen · Aanvullende sociale verzekering
[PDF] [Abstract]

7 Totaalpakket als trend : arbodienst zoekt partner(s) : dienstverlening tot achter de komma
article 1997    
Author: Vergouw, E. · Bennink, T.
Keywords: Workplace · Gezondheidszorg · Nederland · Concurrentie · Mircheck · Arbodiensten · Samenwerking van ondernemingen · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen
[PDF] [Abstract]

8 Antwoord op de ziektewet: belangrijkste gevolgen voor het verzuimbeleid
book 1996    
Author: Marcelissen, F.H.G. · Spinhoven-Hennis, M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbodoc · Ziekteverzuimbeleid · Ziektewet · ZW · Privatisering · Kosten-batenanalyse · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbodiensten · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen · Nederland
[PDF] [Abstract]

9 Monitoring ziekteverzuimgegevens
report 1999    
Author: Vuuren, C.V. van
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbobeleid bedrijven · Arbodiensten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Werkgeversorganisaties · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen · Ziekteverzuimbeleid · Nederland
[PDF] [Abstract]

10 Nieuwe Ziektewet vereist nieuwe beleidsvoorstellen: Hoe gaan wij om met toekomstige en huidige medewerker?
article 1996    
Author: Heemskerk, F.
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Ziektewet · ZW · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WAO · WAO-gat · Arbodiensten · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Privatisering
[PDF] [Abstract]

11 Arborisico's in de branche verzekeringswezen en pensioenfondsen
report 2002    
Author: Jongkind, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Pensioenfondsen · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen · Convenanten · Organisatie van de arbeid · Verzekeringswezen · Pensioenfondsen · Financien
[PDF] [Abstract]

12 Verzekerd van een effectieve prikkel: een verkennend onderzoek naar het effect van private uitvoering van de WGA
report 2006    
Author: Zwinkels, W. · Brouwer, P. · Braat, A.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · WIA · Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen · Doorbetaling van lonen · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen · Eigen risico · Gedekt risico · Privatisering
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 12 of 12 found. | Sort by date