Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 28 found. Next | Sort by date

1 Succes- en faalfactoren bij het scheppen van gesubsidieerde arbeid
article 1998    
Author: Smit, A. · Haan, F. de
Keywords: Workplace · Structurele werkloosheid · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Overheidssteun · Subsidies · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Werkgevers
[PDF] [Abstract]

2 Meer samenhang bij de toegang tot zorg en arbeid
article 2002    
Author: Boer, W.E.L. de · Krogt, M.P.C. van der · Schippers, A.M.
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Uitkeringen sociale verzekeringen · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Algemene wet bijzondere ziektekosten · AWBZ
[Abstract]

3 Reïntegratie meten is weten : onderzoek naar prestatie-indicatoren voor effect- en procesevaluatie in de sociale zekerheid en de uitvoering van reactiveringsbeleid
report 2001    
Author: Vos, E.L. de · Fermin, B.M.F. · Heyma, A.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Modellenonderzoek · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Efficiency · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI
[PDF] [Abstract]

4 Als cliënten meer voor het zeggen krijgen : cliëntenkeurmerk reïntegratiebedrijven
article 2002    
Author: Dam-Boschloo, A. ten · Bavel, van E. · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Clienten · Klanten · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI
[Abstract]

5 Cliëntenparticipatie op de reïntegratiemarkt
article 2002    
Author: Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Clienten · Klanten · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Overheidssteun · Subsidies
[Abstract]

6 Servicedesk WAO : 'Een gat in de publieke markt'
article 2003    
Author: Zwart, R. · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Arbeid gehandicapten · Wet REA · Werkgevers · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[Abstract]

7 De betekenis van vraagsturing in de reïntegratiemarkt
article 2003    
Author: Lagerveld, S. · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Welzijnszorg
[Abstract]

8 Tussenevaluatie Arbeidsadviseur : rapportage januari - mei 2005
report 2005    
Author: Bruijn, W. de · Fermin, B.M.F. · Breninkmeijer, V. · Bavel, H.W.M. van · Leeuwen, M.S.E. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Interviews · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Arbeidsbemiddeling · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Clienten · Klanten
[PDF] [Abstract]

9 SUWI : structuur in samenwerking? : onderzoek naar de SUWI-samenwerking rond bemiddeling en reïntegratie
book 2006    
Author: Fermin, B.M.F. · Wevers, C.W.J. · Sanders, J.M.A.F. · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Competenties · Vakkennis · Vakbekwaamheid · Arbeidbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Arbeidsbemiddeling · Trajectbemiddeling · Reintegratie werklozen · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicpten · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · EEn-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Sociale verzekeningen · Sociale zekerheid · Nederland · Interviews
[PDF] [Abstract]

10 De kracht van onafhankelijk advies : eindrapportage monitoring en evaluatie Arbeidsadviseur: periode januari 2005 tot en met juni 2006
report 2006    
Author: Fermin, B.M.F. · Brenninkmeijer, V. · Braat, A. · Bavel, H.W.M. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Documentaire informatie · Werklozen · CWI · Arbeidsbureaus · Raden voor de arbeidsmarkt · GAB · Arbeidsbemiddeling · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Clienten · Klanten
[PDF] [Abstract]

11 Wie heeft de regie in de SUWI-keten?
article 2004    
Author: Fermin, B. · Haarlem-Hoogendoorn, M. · Hietbrink, J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Algemene bijstandswet · ABW · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

12 Coördinatie tussen activering en zekerheid
report 2000    
Author: Haan, H.F. de · Verboon, F.C.
Keywords: Nederland · Case studies · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Verzorgingsstaat · Welvaartsstaat · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Armoede
[Abstract]

13 Poortwachter en reïntegratie-instrumenten voor arbeidsgehandicapten in 2002
report 2002    
Author: Vos, E.L. de · Smitskam, C.
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Werknemers · Werkgevers · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Wet rea · Ziekteverzuimbegeleiding · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Nederland · Wetgeving
[Abstract]

14 Verandering, prestatie-indicatoren en de inzet van ICT in het domein van de sociale zekerheid : de interferentie van het veranderproces en de inzet van ICT in de praktijk van het CWI
report 2000    
Author: Vos, E. de
Keywords: Workplace · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Maatschappijhervorming · Sociale verandering
[PDF] [Abstract]

15 Eén jaar SUWI : hoe centraal staat de klant?
article 2003    
Author: Komduur, J. · Fermin, B.M.F.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Uitkeringen sociale verzekeringen · Clienten · Klanten
[Abstract]

16 Eindrapportage tweede fase ondersteuning plan van aanpak CWI Wsw-indicatiestelling
report 2004    
Author: Fermin, B.M.F. · Hazelzet, A.M. · Minderhoud, J. · Revenboer, A.J.M. · Langer, G. · Piek, W.S.M. · Vinke, H. · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door gehandicapten · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Wet sociale werkvoorziening · WSW
[PDF] [PDF] [Abstract]

17 Verraderlijk effectief : prestatiemeting van reïntegratie en activering deel 2
report 2005    
Author: Vos, E.L. de · Genabeek, J. van · Blonk, R.W.B. · Brenninkmeijer, V. · Fermin, B.M.F. · Heyma, A.O.J. · Koning, P.W.C. · Zwinkels, W.S.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werkloosheidsbestrijding · Prestatie · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering
[PDF] [Abstract]

18 Effectiviteit van re-integratie : onbenutte potenties van privatisering
article 2007    
Author: Zwinkels, W.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Privatisering · Documentaire informatie · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Aanbesteding · Inkoop · Kosten-batenanalyse · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI
[PDF] [Abstract]

19 Arbeidsgehandicapten 2006 : arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening
book 2007    
Author: Lautenbach, H. · Cuijpers, M. · Kösters, L.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door gehandicapten · Arbeid door chronisch zieken · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · CWI · Arbeidsbureaus · Raden voor de arbeidsmarkt · GAB · Bewegingsstoornissen · Psychiatrie · Geestelijke stoornissen
[PDF] [Abstract]

20 Daadwerkelijk effectief : prestatiemeting van reïntegratie en activering
report 2002    
Author: Vos, E.L. de · Wevers, C.W.J. · Fermin, B.M.F. · Heyma, A.O.J. · Abbring, J.H. · Klaauw, B. van der · Koning, P.W.C.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Algemene rekenkamer · Prestatie · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 28 found. Next | Sort by date