Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 13 of 13 found. | Sort by date

1 Servicedesk WAO : 'Een gat in de publieke markt'
article 2003    
Author: Zwart, R. · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Arbeid gehandicapten · Wet REA · Werkgevers · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[Abstract]

2 Eindrapportage tweede fase ondersteuning plan van aanpak CWI Wsw-indicatiestelling
report 2004    
Author: Fermin, B.M.F. · Hazelzet, A.M. · Minderhoud, J. · Revenboer, A.J.M. · Langer, G. · Piek, W.S.M. · Vinke, H. · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door gehandicapten · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Wet sociale werkvoorziening · WSW
[PDF] [PDF] [Abstract]

3 Succes- en faalfactoren bij het scheppen van gesubsidieerde arbeid
article 1998    
Author: Smit, A. · Haan, F. de
Keywords: Workplace · Structurele werkloosheid · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Overheidssteun · Subsidies · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Werkgevers
[PDF] [Abstract]

4 Nulmeting uniformiteit besluitvorming bij de Wsw-indicatiestelling32
report 2008    
Author: Hazelzet, A.M. · Piek, P. · Giesen, F.B.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Arbeid door gehandicapten · Arbeidsbureaus Gab's CWI Werkpleinen · Beroepsrehabilitatie reintegratie arbeidsgehandicapten · Sociale werkvoorzieningen sociale werkplaatsen · Wet sociale werkvoorzieningen WSW · Nederland
[PDF] [Abstract]

5 Profiteren van de krappe arbeidsmarkt: MKB-bedrijven over het in dienst nemen van langdurig werklozen
article 1999    
Author: Smit, A. · Haan, F. de
Keywords: Workplace · Personeelswerving · Nederland · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Uitleenbedrijven · Uitzendbureaus · Koppelbazen · Werkloosheidsbestrijding · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Loonsuppletie · Loonsubsidie · Midden-en kleinbedrijf
[PDF] [Abstract]

6 Arbeidsgehandicapten 2006 : arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening
book 2007    
Author: Lautenbach, H. · Cuijpers, M. · Kösters, L.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door gehandicapten · Arbeid door chronisch zieken · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · CWI · Arbeidsbureaus · Raden voor de arbeidsmarkt · GAB · Bewegingsstoornissen · Psychiatrie · Geestelijke stoornissen
[PDF] [Abstract]

7 Meer samenhang bij de toegang tot zorg en arbeid
article 2002    
Author: Boer, W.E.L. de · Krogt, M.P.C. van der · Schippers, A.M.
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Uitkeringen sociale verzekeringen · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Algemene wet bijzondere ziektekosten · AWBZ
[Abstract]

8 Tussenevaluatie Arbeidsadviseur : rapportage januari - mei 2005
report 2005    
Author: Bruijn, W. de · Fermin, B.M.F. · Breninkmeijer, V. · Bavel, H.W.M. van · Leeuwen, M.S.E. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Interviews · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Arbeidsbemiddeling · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Clienten · Klanten
[PDF] [Abstract]

9 SUWI : structuur in samenwerking? : onderzoek naar de SUWI-samenwerking rond bemiddeling en reïntegratie
book 2006    
Author: Fermin, B.M.F. · Wevers, C.W.J. · Sanders, J.M.A.F. · Wolk, J. van der
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Competenties · Vakkennis · Vakbekwaamheid · Arbeidbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Arbeidsbemiddeling · Trajectbemiddeling · Reintegratie werklozen · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicpten · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · EEn-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Sociale verzekeningen · Sociale zekerheid · Nederland · Interviews
[PDF] [Abstract]

10 De kracht van onafhankelijk advies : eindrapportage monitoring en evaluatie Arbeidsadviseur: periode januari 2005 tot en met juni 2006
report 2006    
Author: Fermin, B.M.F. · Brenninkmeijer, V. · Braat, A. · Bavel, H.W.M. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Documentaire informatie · Werklozen · CWI · Arbeidsbureaus · Raden voor de arbeidsmarkt · GAB · Arbeidsbemiddeling · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Clienten · Klanten
[PDF] [Abstract]

11 Vaarwel! Wees welkom! : over het uitgestelde afscheid van de onderkant van de arbeidsmarkt
report 1999    
Author: Haan, H.F. de · Smit, A.A.
Keywords: Workplace · Nederland · Onderkant van de arbeidsmarkt · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Overheidssteun · Subsidies · CWI · Arbeidsbureaus · Raden voor de arbeidsmarkt · GAB · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Gehandicapten · Arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen
[PDF] [Abstract]

12 Wie heeft de regie in de SUWI-keten?
article 2004    
Author: Fermin, B. · Haarlem-Hoogendoorn, M. · Hietbrink, J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Algemene bijstandswet · ABW · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

13 Water Sorption and Transport in Dry, Crispy Bread Crust
bookPart 2010    
Author: Meinders, M.B.J. · Nieuwenhuijzen, N.H. van · Tromp, R.H. · Hamer, R.J. · Vliet, T. van
Keywords: Exponential behavior - describing relaxation dynamics of polymeric matrix · Isotherms - Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB) equation · Models describing sorption dynamics - diffusion · Sorption rates - positively related to oscillation frequency · Water sorption - complex, governed by various phenomena · Water sorption - transport in dry, crispy bread crust · Water-sorption curves - Fickian diffusion model
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 13 of 13 found. | Sort by date