Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 22 found. Next | Sort by date

1 Sociale economie en de lokale overheid : samenwerken met sociale ondernemers als strategie bij werkgelegenheidsbeleid
report 2007    
Author: Smit, A. · Fermin, B. · Penninga, M. · Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Werkloosheid · Gemeentelijk beleid · Arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering
[PDF] [Abstract]

2 Gezond zonder zorg : achtergrondstudies
book 2000    
Keywords: Workplace · GVO · Ziekte en gezondheid · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Overheidstaken · Gemeentelijk beleid
[Abstract]

3 Hoe staat het met de preventiemedewerker?
article 2006    
Author: Treur, H.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Taakomschrijving · Functieomschrijving · Taakinhoud · Preventie · Veiligheidspersoneel · Veiligheidsdeskundigen · Gemeentelijk beleid · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur
[Abstract]

4 Gevolgen agressie vaak sluimerend, maar ernstig : zorg op maat
article 1997    
Author: Nielsen, J.D. · Boom, E.V. · Evers, G.E.
Keywords: Workplace · Nederland · Agressie · Afwijkend gedrag · Gemeenteambtenaren · Gemeentelijk beleid · Clienten · Klanten · Openbaar bestuur
[PDF] [Abstract]

5 Gesubsidieerde arbeid van blackbox naar whitebox : en wat daar voor nodig is
article 2005    
Author: Hazelzet, A. · Pennings, M. · Bennenbroek, F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Gemeentelijk beleid · Gepremieerde en gesubsidieerde sector
[Abstract]

6 De besteding door gemeenten van het werkdeel van de WWB in 2004 : een inventariserend onderzoek in opdracht van BOREA
report 2004    
Author: Genabeek, J. van · Vos, E. de · Zwinkels, W.
Keywords: Workplace · Nederland · Algemene bijstandswet · ABW · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Gemeentelijk beleid · Aanbesteding · Inkoop · Sociaal budget · Bevordering deelname aan arbeidsproces
[PDF] [Abstract]

7 Bevordering arbeidsparticipatie : samenhang tussen beleid en uitvoering cruciaal
article 2006    
Author: Wolthuis, A.
Keywords: Workplace · Samenwerking · Brainstormen · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Arbeidsparticipatie · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Onderwijs · Opvoeding · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · Gemeentelijk beleid
[PDF] [Abstract]

8 Arbeidstijdtransities en arbeidsproductiviteit : een inventariserend onderzoek
book 2005    
Author: Evers, G.H.M. · Korver, T. · Bergh, M. von · Stark, K.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Part-time arbeid · Deeltijdarbeid · Gemeentelijk beleid · Human resources management en development · HRM · HRD · Flexibele arbeidsvoorwaarden
[PDF] [Abstract]

9 Effect re-integratietrajecten op de uitgaven aan sociale zekerheid
report 2007    
Author: Groot, I. · Graaf-Zijl, M. de · Hop, P. · Kok, L. · Fermin, B. · Ooms, D. · Zwinkels, W.
Keywords: Arbeidsproductiviteit · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Algemene bijstandswet · ABW · Werkloosheidswet · WW · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Kosten-batenanalyse · Categorisering van werkzoekenden · Fase-indeling werkzoekenden · Gemeentelijk beleid · Fysische factoren · Arbeid
[Abstract]

10 Inzet van instrumenten in Dordrecht geëvalueerd : Work First en prestaties van opdrachtnemers
article 2007    
Author: Vos, E. de
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werkloosheidsbestrijding · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Aanbesteding · Inkoop · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Zuid-Holland
[Abstract]

11 Modernisering WSW : kansen voor bredere benutting SW-bedrijf
article 2006    
Author: Schipper, K. · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door gehandicapten · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Wet sociale werkvoorziening · WSW · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Gemeentelijk beleid
[Abstract]

12 Beoordeling in het kader van de WIW : een schouwspel met gebreken?
article 2003    
Author: Hazelzet, A. · Boer, W. de
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Interviews · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Werkloosheidsbestrijding · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Wet inschakeling werkzoekenden · WIW · Loonsuppletie · Loonsubsidie · Overheidsinkomsten · Overheidsuitgaven · Rijksbegroting · Collectieve voorzieningen · Collectieve sector · Gemeentelijk beleid
[PDF] [Abstract]

13 Effectieve reïntegratie in Rotterdam
article 2006    
Author: Zwinkels, W. · Roelevink, J. · Hekelaar, A.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werkloosheidsbestrijding · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Clienten · Klanten · Zuid-Holland · Rijnmondgebied
[PDF] [Abstract]

14 Effecten van activeringstrajecten : veranderingen meetbaar maken
article 2009    
Author: Brouwer, P. · Giesen, F. · Oomens, S.
Keywords: Workplace · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Efficiency · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering
[Abstract]

15 Van SW-bedrijf naar Centrum voor Werk: interview met Gert Jan Engbers, SOWECO
article 2008    
Author: Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Interviews · Arbeid door gehandicapten · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Wet sociale werkvoorziening · WSW · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Gemeentelijk beleid
[Abstract]

16 Prestaties van het reïntegratiebedrijf : evaluatie van de kortste weg naar werk in Dordrecht inclusief bijlage
report 2006    
Author: Vos, E.L. de · Fermin, B.M.F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Statistieken · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Detachering van arbeidskrachten · Werkloosheidsbestrijding · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Aanbesteding · Inkoop · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Zuid-Holland
[PDF] [Abstract]

17 De kracht van gesubsidieerde werknemers
article 2008    
Author: Hazelzet, A. · Huijs, J.J.J.M. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Wet inschakeling werkzoekenden · WIW · Gemeentelijk beleid · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Arbeidsmobiliteit · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Job search · Arbeidsmarktgedrag · Bevordering van herscholing of omscholing
[PDF] [Abstract]

18 Diagnose methode activeringspotentieel
article 2007    
Author: Gras, E. le
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Arbeid door psychiatrische patienten · Arbeid door vrijwilligers · Onbetaalde arbeid · Gemeentelijk beleid · Sociaal-medische begeleiding
[PDF] [Abstract]

19 Gemeente moet durven ondernemen : sociale economie biedt gemeente kansen
article 2006    
Author: Smit, A. · Fermin, B.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Nederland · Belgie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door gehandicapten · Werklozen · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Gemeentelijk beleid · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · WMO · Wet maatschappelijke ondersteuning · Engeland
[PDF] [Abstract]

20 Wie heeft de regie in de SUWI-keten?
article 2004    
Author: Fermin, B. · Haarlem-Hoogendoorn, M. · Hietbrink, J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Algemene bijstandswet · ABW · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 22 found. Next | Sort by date