Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 35 found. Next | Sort by date

1 Perceptie van financieringsconstructies voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving
report 2019    
Author: Rovers, V. · Tigchelaar, C. · Koning, N. de · Hermans, L.
Keywords: Literatuuronderzoek · Verduurzaming · Woningen
[PDF] [Abstract]

2 Literatuurstudie : 'goed werkgeverschap en goed werknemerschap'
report 2003    
Author: Ven, C. van de
Keywords: Workplace · Literatuuronderzoek · Personeelsbeleid · Managementmethoden · Werkgevers · Werknemers
[PDF] [Abstract]

3 TNO : Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
bookPart 2010    
Author: Hopman-Rock, M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Overheidsbeleid · Instellingen · Sport · Literatuuronderzoek

4 Literatuuronderzoek : een handleiding voor de opzet en de uitvoering van literatuuronderzoek
report 1993    
Author: Dam, J. · Ouwehand, L.M. · Williams, D.M.
Keywords: Workplace · Literatuuronderzoek · Arbodiensten deskundige diensten · Verzekringsgeneeskundig onderzoek
[PDF] [Abstract]

5 Physical load during work and leisure time as risk factors for back pain
article 1999    
Author: Hoogendoorn, W.E. · Poppel, M.N.M. van · Bongers, P.M. · Koes, B.W. · Bouter, L.M.
Keywords: Workplace · Rugklachten · Hernia · Fysieke arbeidsbelasting · Literatuuronderzoek
[PDF] [Abstract]

6 Sitting comfort and discomfort and the relationships with objective measures
article 2003    
Author: Looze, M.P. de · Kuijt-Evers, L.F. · Dieën, J. van
Keywords: Workplace · Ergonomie · Werkstoelen · Bureaustoelen · Beweging · Literatuuronderzoek
[Abstract]

7 Meervoudige belasting in arbeidssituaties
book 1988    
Author: Dormolen, M. van · Hertog, C.A.W.M.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Arbeidsbelasting · Invloed van gecombineerde blootstelling · Fysische verschijnselen · Fysische factoren · Arbeid · Literatuuronderzoek
[PDF] [Abstract]

8 Europese ontwikkelingen in arbomanagement (KOU-2)
report 2002    
Author: Zwetsloot, G.I.J.M. · Drift, D. van der · Treur, H.
Keywords: Workplace · Europa · Arbobeleid bedrijven · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Midden-en kleinbedrijf · Literatuuronderzoek · Nieuw-Zeeland · Australie
[PDF] [Abstract]

9 De business case voor Integraal Gezondheids Management : ontwikkeling van een interactieve methodiek
report 2004    
Author: Scheppingen, A. van · Zwetsloot, G. · Koningsveld, E. · Gründemann, R. · Treur, H. · Thie, X. · Nuijens, M. · Dijk, M. van
Keywords: Workplace · Case studies · Literatuuronderzoek · Kosten-batenanalyse · Methodologie · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Elektrotechnische industrie · Elektrotechniek · Managementmethoden · Gezondheidszorg · Welzijnszorg · Machines
[PDF] [Abstract]

10 Chemie in branches en ketens : een onderzoek als opstap naar sterker stoffenbeleid
report 2003    
Author: Nossent, S.M. · Jongen, M.J.M. · Visser, R. · Marquart, J.
Keywords: Workplace · Interviews · Innovatie · Nederland · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Chemische stoffen · Arbobeleid bedrijven · Gevaarlijke stoffen · Bedrijfstakken · Literatuuronderzoek
[PDF] [Abstract]

11 Effectiveness of measures and implementation strategies in reducing physical work demands due to manual handling at work
article 2005    
Author: Molen, H.F. van der · Sluiter, J. · Hulshof, C.T.J. · Vink, P. · Frings-Dresen, M.H.W.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Tillen · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Voorlichting · Attitude · Gedrag · Bewegingsstoornissen · Literatuuronderzoek
[PDF] [Abstract]

12 De kosten en baten van bedrijfsbewegingsprogramma's
article 2004    
Author: Proper, K.I. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Health Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Veilig en Gezond Werken · Kosten-batenanalyse · Bedrijfsfitness · Literatuuronderzoek
[PDF] [Abstract]

13 Arborisico's en arbokennisinfrastructuur : profiel van de detailhandel aardappelen, groenten en fruit (AGF-branche)
report 2003    
Author: Lavell, C. · Nossent, S.
Keywords: Workplace · Fysieke arbeidsbelasting · Enquetes · Case studies · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Planten · Detailhandel · Kleinhandel · Literatuuronderzoek · Arbeidshygiene · Beroepshygiene · Detailhandel
[PDF] [Abstract]

14 Literatuurstudie ‘virtualisering van organisaties’
report 2003    
Author: Bovenkamp, J.M. van de · Clarenbeek, J.F. · Dalen, E.J. van · Goudswaard, A. · Groot, M. de · Kwakkelstein, T. · Leede, J. de · Lingen, P. van · Looze, M.P. de · Osinga, D.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Modellenonderzoek · Literatuuronderzoek · Trend · Methodologie · Organisatie van de arbeid · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Sociale betrekkingen · TNO
[PDF] [Abstract]

15 De problematiek van moeilijk objectiveerbare klachten in kaart gebracht
report 2003    
Author: Brenninkmeijer, V. · Bossche, S.N.J. van den · Malij, I. · Blonk, R.W.B. · Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Enquetes · Diagnostiek · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Literatuuronderzoek · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Pathologie · Psychologie
[PDF] [Abstract]

16 Arbokennisinfrastructuur in de call center branche
report 2000    
Author: Meeuwsen, M.J. · Nossent, S.M.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Beeldschermen · Terminals · Nederland · Case studies · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Telefonisten · Literatuuronderzoek · Zakelijke dienstverlening
[PDF] [Abstract]

17 Prioritering van branches en ketens voor de versterking van arbobeleid rond chemische stoffen : eindrapport
report 2003    
Author: Jongen, M. · Marquart, H. · Nossent, S. · Visser, R. · Zwetsloot, G.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Interviews · Innovatie · Nederland · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Chemische stoffen · Arbobeleid bedrijven · Gevaarlijke stoffen · Bedrijfstakken · Literatuuronderzoek
[PDF] [Abstract]

18 Verwerkingsvermogen van vrouwen en mannen in relatie tot ziekte en uitval : een literatuurstudie
book 2001    
Author: Houtman, I.L.D. · Heuvel, F.M.M. van den
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Geslacht · Leeftijd · Literatuuronderzoek · Persoonlijkheid · Psychische factoren · Arbeid · Arbeidsbelasting · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WAO · WAO-gat · Werknemerscategorieen · Nederland
[PDF] [Abstract]

19 Een nieuwe kijk op veiligheid in de core business : verslag eerste fase doelfinancieringsproject 2003/2004
report 2004    
Author: Gort, J. · Starren, A. · Vorm, J. van der · Thie, X.
Keywords: Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Nederland · Chemische producten · Enquetes · Bedrijfscultuur · Veiligheidspersoneel · Veiligheidsdeskundigen · Literatuuronderzoek · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Investeringen · TNO · Bouwnijverheid · Bouwinstallatie · Farmacie
[PDF] [Abstract]

20 Aanrijdgevaar wegwerkers : Deelrapport 1 Literatuuronderzoek
report 2007    
Author: Venema, A. · Drupsteen, L.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Wegenbouw · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Verkeerswegen · Wegennet · Gevaarlijke arbeidsomstandigheden · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Motorvoertuigen · Automobielen · Literatuuronderzoek
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 35 found. Next | Sort by date