Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 24 found. Next | Sort by date

1 Privatisering RBB : minder ambtelijk en bureaucratisch optreden: Cursussen bedrijfsartsen moeten leiden tot slagvaardiger optreden
article 1990    
Author: Blijswijk, M. van
Keywords: Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Rijksdiensten · Herscholing · Bijscholing · Omscholing
[PDF] [Abstract]

2 Draaiboek voor de ontwikkeling van een reïntegratieproject voor arbeidsgehandicapten via omscholing
report 2001    
Author: Gent, M.J. van · Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie arbeidsgehandicapten · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · Arbeidsongeschiktheid · Reintegratie
[PDF] [Abstract]

3 Mensen moeten weten wat ze doen: boorbedrijf Deutag Nederland
article 1997    
Author: Torenvliet, S.
Keywords: Nederland · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · Bedrijfshulpverlening · Arbodiensten · Utiliteitsbouw · Wegenbouw
[PDF] [Abstract]

4 Arboscholing voor medezeggenschapsorganen en VGW-commissies : stagnatie in kwaliteit en kwantiteit
article 1990    
Author: Felser, C. · Vlot, H. · Korff de Gidts, J. · Vermeulen, E.
Keywords: Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Ondernemingsraden · Personeelsraden · Herscholing · Bijscholing · Omscholing
[PDF] [Abstract]

5 Arbodiensten en arbeidsdeskundige kennis
report 1999    
Author: Felser, C. · Piek, W.S.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbodiensten · Arbeidskunde arbeidsanalyse · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · Bedrijfsgezondheidszorg · Nederland
[PDF] [Abstract]

6 Activerende reïntegratie door arbodiensten : een in-company nascholingsprogramma
report 1999    
Author: Berg, S.A. van den · Coffeng, P.P.C. · Piek, W.S.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbodiensten · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

7 Chemisch concern gaat huidaandoeningen met cursus te lijf : dl 3 Vinger aan de pols bij eczeem
article 1992    
Author: Moonen, C.L.M. · Meijers, L.P. · Peer, A.T.M.
Keywords: Eczeem · Nederland · Laboratoria · Chemische producten · Gevaarlijke stoffen · Chemische stoffen · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · Huidziekten · Dermatosen · Veiligheidsvoorlichting
[PDF] [Abstract]

8 Scholing voor werk
article 2004    
Author: Grip, A. de · Loo, J. van · Sanders, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Arbeidsmarktpositie · Werkgelegenheidssituatie · Personeel · Werknemers · Bedrijfstakken · Herscholing · Bijscholing · Omscholing
[Abstract]

9 Arboconsulent schakel tussen arbodienst en MKB
article 1996    
Author: Evers, G. · Bavel, E. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Midden-en kleinbedrijf · Herscholing · Bijscholing · Omscholing
[PDF] [Abstract]

10 Wie goed werk geeft, krijgt goede werknemers terug
report 2005    
Author: Nauta, A. · Gründemann, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Beeldvorming · Imago · Werkgevers · Personeel · Werknemers · Verhouding bedrijfsleiding werknemers · Arbeidsovereenkomstenrecht · Arbeidscontractenrecht · Carriere · Loopbaan · Promotie · Herscholing · Bijscholing · Omscholing
[PDF] [Abstract]

11 2punt0 : is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers?
book 2008    
Author: Akkerman, S.P. · Roest, B. van der · Marshall, S.
Keywords: Workplace · Innovatie · Generaties · Generatiekloof · Leeftijd · Jongvolwassenen · Personeelsverloop · Personeelsbinding · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · Organisatie van de arbeid · Public relations · Huisstijl
[PDF] [Abstract]

12 Reïntegratie-instrumenten zijn effectief
article 2002    
Author: Vos, E.L. de · Heyma, A.O.J.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Modellenonderzoek · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeid door gehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Sollicitatietraining · Wet REA · Herscholing · Bijscholing · Omscholing
[PDF] [Abstract]

13 Evaluatie van een viertal nascholingsmodules voor huisartsen en bedrijfsartsen
report 2003    
Author: Heuvel, F.M.M. van den · Buijs, P.C. · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · Chronisch zieken · Bewegingsstoornissen · CARA · Psychiatrie · Geestelijke stoornissen
[PDF] [Abstract]

14 Laagopgeleiden leren niet uit zichzelf : scholing versterkt de concurrentiepositie van het bedrijf
article 2006    
Author: Smit, A.A.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Employability · Nederland · Personeel · Werknemers · Hoger leidinggevend personeel · Managers · Hoger kader · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · Bedrijfsopleidingen · Concurrentie · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid
[PDF] [Abstract]

15 Gezondheidsherstel en werkhervatting van zieke en niet-zieke werklozen
report 2007    
Author: Steenbeek, R. · Jettinghoff, K. · Sonneveld, H.M. · Heuvel, F.M.M. van den
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Competenties · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Uitleenbedrijven · Uitzendbureaus · Koppelbazen · Oudere arbeidskrachten · Herscholing · Bijscholing · Omscholing
[PDF] [Abstract]

16 Lager opgeleiden in beweging : employability van lager opgeleiden, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden
report 2005    
Author: Smit, A.A. · Andriessen, S. · Stark, K.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Employability · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Competenties · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · Didactiek · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging · Leiding geven · Management · Leiderschap
[PDF] [Abstract]

17 Evaluatie project CAD-tekenaars te Twente
report 2001    
Author: Gent, M.J. van · Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Cad · Cam · Computer Aided Design And Manufacturing · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · Bouwkunde · Technische Tekeningen · Arbeidsongeschiktheid · Reintegratie · Nederland · Onderzoek Onderzoeksrapporten · Architectenbureaus · Adviesbureaus · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

18 Werk en motivatie om te leren : zijn er verschillen tussen jongere en oudere werknemers?
article 2005    
Author: Lange, A. de · Taris, T. · Jansen, P. · Kompier, M. · Houtman, I. · Bongers, P.
Keywords: Veilig en Gezond Werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Taakomschrijving · Functieomschrijving · Taakinhoud · Arbeidspsychologie · Bedrijfspsychologie · Leeftijd · Oudere arbeidskrachten · Herscholing · Bijscholing · Omscholing
[PDF] [Abstract]

19 De juiste klant op het juiste traject: een onderzoek naar de netto-effectiviteit van het Rotterdamse reïntegratiebeleid voor het ontwikkelen van klantprofielen
book 2006    
Author: Hekelaar, A. · Zwinkels, W. · Braat, A.
Keywords: Workplace · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Categorisering van werkzoekenden · Fase-indeling werkzoekenden · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Algemene bijstandswet · ABW · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Zuid-Holland · Rijnmondgebied
[PDF] [Abstract]

20 Tussenevaluatie Arbeidsadviseur : rapportage januari - mei 2005
report 2005    
Author: Bruijn, W. de · Fermin, B.M.F. · Breninkmeijer, V. · Bavel, H.W.M. van · Leeuwen, M.S.E. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Interviews · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Arbeidsbemiddeling · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Clienten · Klanten
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 24 found. Next | Sort by date