Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 24 found. Next | Sort by date

1 Reïntegratie meten is weten : onderzoek naar prestatie-indicatoren voor effect- en procesevaluatie in de sociale zekerheid en de uitvoering van reactiveringsbeleid
report 2001    
Author: Vos, E.L. de · Fermin, B.M.F. · Heyma, A.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Modellenonderzoek · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Efficiency · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI
[PDF] [Abstract]

2 Als cliënten meer voor het zeggen krijgen : cliëntenkeurmerk reïntegratiebedrijven
article 2002    
Author: Dam-Boschloo, A. ten · Bavel, van E. · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Clienten · Klanten · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI
[Abstract]

3 Cliëntenparticipatie op de reïntegratiemarkt
article 2002    
Author: Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Clienten · Klanten · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Overheidssteun · Subsidies
[Abstract]

4 De betekenis van vraagsturing in de reïntegratiemarkt
article 2003    
Author: Lagerveld, S. · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Welzijnszorg
[Abstract]

5 Poortwachter en reïntegratie-instrumenten voor arbeidsgehandicapten in 2002
report 2002    
Author: Vos, E.L. de · Smitskam, C.
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Werknemers · Werkgevers · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Wet rea · Ziekteverzuimbegeleiding · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Nederland · Wetgeving
[Abstract]

6 Coördinatie tussen activering en zekerheid
report 2000    
Author: Haan, H.F. de · Verboon, F.C.
Keywords: Nederland · Case studies · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Verzorgingsstaat · Welvaartsstaat · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Armoede
[Abstract]

7 Eén jaar SUWI : hoe centraal staat de klant?
article 2003    
Author: Komduur, J. · Fermin, B.M.F.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Uitkeringen sociale verzekeringen · Clienten · Klanten
[Abstract]

8 Succes- en faalfactoren bij het scheppen van gesubsidieerde arbeid
article 1998    
Author: Smit, A. · Haan, F. de
Keywords: Workplace · Structurele werkloosheid · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Overheidssteun · Subsidies · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Werkgevers
[PDF] [Abstract]

9 Verandering, prestatie-indicatoren en de inzet van ICT in het domein van de sociale zekerheid : de interferentie van het veranderproces en de inzet van ICT in de praktijk van het CWI
report 2000    
Author: Vos, E. de
Keywords: Workplace · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Maatschappijhervorming · Sociale verandering
[PDF] [Abstract]

10 Private intermediairs arbeidstoeleiding : rapportage inventarisatiestudie
report 1999    
Author: Cremer, R. · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Wet REA · Arbeidsvoorzieningsorganisatie · UWV · Werkbedrijf
[PDF] [Abstract]

11 Effectiviteit van re-integratie : onbenutte potenties van privatisering
article 2007    
Author: Zwinkels, W.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Privatisering · Documentaire informatie · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Aanbesteding · Inkoop · Kosten-batenanalyse · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI
[PDF] [Abstract]

12 Verraderlijk effectief : prestatiemeting van reïntegratie en activering deel 2
report 2005    
Author: Vos, E.L. de · Genabeek, J. van · Blonk, R.W.B. · Brenninkmeijer, V. · Fermin, B.M.F. · Heyma, A.O.J. · Koning, P.W.C. · Zwinkels, W.S.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werkloosheidsbestrijding · Prestatie · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering
[PDF] [Abstract]

13 Evaluatie SUWI 2006, perceel 2: Werk boven uitkering : "Er is veel bereikt, maar er moet nog veel gebeuren"
report 2006    
Author: Wevers, C.W.J. · Besseling, J.J.M. · Dhondt, S. · Fermin, B.M.F. · Genabeek, J. van · Braat, A. · Brouwer, P. · Hazelzet, A.M. · Paagman, H.R. · Piek, W.S.M. · Sanders, J.M.A.F. · Schoone, A.D. · Wolk, J. van der · Wuite, L.D. · Zwinkels, W.S.
Keywords: Ergonomics · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsproductiviteit · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Clienten · Klanten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Raden van arbeid · Sociale verzekeringsbank · Efficiency
[PDF] [Abstract]

14 Meer samenhang bij de toegang tot zorg en arbeid
article 2002    
Author: Boer, W.E.L. de · Krogt, M.P.C. van der · Schippers, A.M.
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Uitkeringen sociale verzekeringen · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Algemene wet bijzondere ziektekosten · AWBZ
[Abstract]

15 Relatief goede resultaten bij commerciële reïntegratiebedrijven : kwaliteitssysteem moet goede arbeidstoeleiding waarborgen
article 1999    
Author: Cremer, R. · Heuperman, J.
Keywords: Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Werving-en selectiebureaus
[PDF] [Abstract]

16 Evaluatie aanbesteding UWV 2001-2005
report 2006    
Author: Brenninkmeijer, V. · Wevers, C. · Zwinkels, W. · Eekert, P. van · Donders, P. · Laarhoven, K. van · Dorscheidt, E.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Efficiency · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Arbodiensten · Commerciele arbeidsbemiddeling · Aanbesteding · Inkoop · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

17 Daadwerkelijk effectief : prestatiemeting van reïntegratie en activering
report 2002    
Author: Vos, E.L. de · Wevers, C.W.J. · Fermin, B.M.F. · Heyma, A.O.J. · Abbring, J.H. · Klaauw, B. van der · Koning, P.W.C.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Algemene rekenkamer · Prestatie · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering
[PDF] [Abstract]

18 Staat de klant centraal? : ervaringen van één jaar SUWI
book 2003    
Author: Komduur, J. · Fermin, B.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Veilig en Gezond Werken · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Clienten · Klanten · Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

19 Tussenevaluatie Arbeidsadviseur : rapportage januari - mei 2005
report 2005    
Author: Bruijn, W. de · Fermin, B.M.F. · Breninkmeijer, V. · Bavel, H.W.M. van · Leeuwen, M.S.E. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Interviews · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Arbeidsbemiddeling · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Clienten · Klanten
[PDF] [Abstract]

20 De kracht van onafhankelijk advies : eindrapportage monitoring en evaluatie Arbeidsadviseur: periode januari 2005 tot en met juni 2006
report 2006    
Author: Fermin, B.M.F. · Brenninkmeijer, V. · Braat, A. · Bavel, H.W.M. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Documentaire informatie · Werklozen · CWI · Arbeidsbureaus · Raden voor de arbeidsmarkt · GAB · Arbeidsbemiddeling · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Clienten · Klanten
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 24 found. Next | Sort by date