Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 47 found. Next | Sort by date

1 Inzicht in ketenspecifieke succes- en faalfactoren, toegepast op de reïntegratieketen voor (ontslag) werklozen
report 2002    
Author: Achten, B.P.T. · Besseling, J.J.M. · Fermin, B.M.F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Modellenonderzoek · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Administratieve automatisering · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Werklozen · Ontslag · Wetgeving · Sociale zekerheid
[PDF] [Abstract]

2 Balanceren : trends, gezichtspunten en drie scenario's sociale zekerheid en zorg
report 2004    
Author: Revenboer, A.J.M.
Keywords: Workplace · Zorginnovatie · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Collectieve voorzieningen · Collectieve sector · Privatisering · Decentralisatie · Centralisatie · Individualisering · Sociale zekerheid
[PDF] [Abstract]

3 Inzicht in reïntegratie : een onderzoek naar kritieke succesfactoren van het monitoren van reïntegratie op basis van een casestudie naar Remon
report 2003    
Author: Fermin, B.M.F. · Vos, E.L. de · Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · LISV TICA
[PDF] [Abstract]

4 Arbeid en sociale zekerheid: start van een serie
article 2004    
Author: Smulders, P.G.W. · Lathouwer, L.de · Fouarge, D.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Nederland · Belgie · Arbeid · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Geschiedenis · Trend
[PDF] [Abstract]

5 Nieuwe sociale zekerheid stelt eisen aan gezondheidszorg
article 2004    
Author: Putten, D. van
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Verzorgingsstaat · Welvaartsstaat · Privatisering · Futurologie · Overheidsbeleid
[PDF] [Abstract]

6 Regulations, policies and practices concerning work stress prevention and improving well-being at work in Sweden, Great-Britain, Germany, France and the Netherlands
report 1994    
Author: Gier, E. de · Kompier, M. · Draaisma, D. · Smulders, P.
Keywords: Workplace · Stress · Geestelijke overbelasting · Preventie · Sociografie · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Welzijn
[PDF] [Abstract]

7 Agenda voor de toekomst : sociale zekerheid en arbeidsmarkt
report 2005    
Author: Wevers, C.W.J. · Genabeek, J. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Nederland · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen
[PDF] [Abstract]

8 Kort historisch overzicht
bookPart 2009    
Author: Willems, J.H.B.M. · Koten, J.W. · Croon, N.H.T.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · History · Nederland · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · Arbeidsomstandigheden
[Abstract]

9 Mensen worden ziek van het werk, die discussie is bijna uit het vizier : naar gezonde arbeid met meer controle en arbonormen
article 1995    
Author: Bennink, T. · Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Interviews · Mircheck · Privatisering · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid
[PDF] [Abstract]

10 Trends in arbeid en gezondheid : de top tien
article 1997    
Author: Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Trend · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid
[PDF] [Abstract]

11 Beroepsverzekering van gezondheidszorg en sociale zekerheid : 'voor werkgever en werknemer wordt het er niet eenvoudiger op'
article 2005    
Author: Putten, D. van · Wevers, C.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Zorgverzekering · Ziektekostenverzekering · Privatisering · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen · Aanvullende sociale verzekering
[PDF] [Abstract]

12 Sjakie en de nieuwe sociale zekerheid : levensloop van de beroepsbevolking in een rollenspel
article 2005    
Author: Steentjes, A. · Nossent, S. · Hark, T. ter
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Case studies · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Relatie sociale verzekering maatschappij
[PDF] [Abstract]

13 Doorwerken met reuma : stel persoon centraal, niet de ziekte
article 2005    
Author: Chorus, A.M.J.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Reuma · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Preventie · Chronisch zieken · Arbeidsparticipatie
[PDF] [Abstract]

14 Inventarisatie 1987/88 : onderzoek naar de relatie mens-werk-gezondheid
book 1988    
Author: Willemsen, P.G.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Familierecht · Research
[PDF] [Abstract]

15 De bedrijfsarts tussen preventie en curatie : de toekomstige rol van de bedrijfsarts
article 2003    
Author: Putten, D. van · Amstel, R. van · Anema, H.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Therapie · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Preventie · Arbodiensten · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid
[PDF] [Abstract]

16 Vertragen privatisering sociale verzekeringen niet erg : Kerkhof, topman De Amerfoortse Verzekeringen
article 1996    
Author: Bennink, T. · Blijswijk, M. van
Keywords: Workplace · Nederland · Interviews · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Verzekeringen · Premiedifferentiatie · Verzekeringswezen · Pensioenfondsen
[PDF] [Abstract]

17 Long-term disability arrangements : a comparative study of assessment and quality control
report 2004    
Author: Boer, W.E.L. de · Brenninkmeijer, V. · Zuidam, W.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeleid · Europa · Verenigde Staten
[PDF] [Abstract]

18 Employability through covenants
lecture 2004    
Author: Korver, T. · Oeij, P.R.A.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Employability · Nederland · Convenanten · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Vakopleiding · Beroepsopleiding · Permanente educatie · Leven lang leren · Werkloosheid · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

19 Coördinatie tussen activering en zekerheid
report 2000    
Author: Haan, H.F. de · Verboon, F.C.
Keywords: Nederland · Case studies · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Verzorgingsstaat · Welvaartsstaat · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Armoede
[Abstract]

20 Globalisering en arbeidsverhoudingen
article 2008    
Author: Vos, K. · Gründemann, R.
Keywords: Workplace · Nederland · Medezeggenschap · Concurrentie · Vakbonden · Economie · Kapitalisme · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Arbeidsvoorwaarden · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Globalisering · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 47 found. Next | Sort by date