Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 23 found. Next | Sort by date

1 Aanpassing aan een arbeidsloos bestaan; verslag van een vooronderzoek
report 1973    
Author: Merens-Riedstra, H.S
Keywords: Workplace · Arbeid · Werkloosheid
[PDF]

2 De rol van de werkgevers bij de arbeidsinpassing van langdurig werklozen
article 2001    
Author: Smit, A.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Werkgevers
[Abstract]

3 Bemiddeling en kwalificatie van arbeidsgehandicapten
report 2000    
Author: Wassenaar, A.E.A. · Theeuwes, J.J.M. · Vos, E.L. de
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Modellenonderzoek · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Econometrie · Overheidsbeleid · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid
[PDF] [Abstract]

4 Jobs + : het effect van een op motivatie gerichte interventie bij langdurig werklozen
article 2003    
Author: Blonk, R.W.B. · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid · Sollicitatietraining
[Abstract]

5 Het lukt niet zonder werk : over psychische klachten, arbeidsparticipatie en herstel
lecture 2006    
Author: Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Psychische factoren · Arbeid · Crisis depressie · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Werkloosheid · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Activerende arbeidsmarktpolitiek sociale activering · Ziekteverzuimbegeleiding · Therapie
[PDF] [Abstract]

6 Weer op de rails! : handreiking duurzame arbeidsinpassing van langdurig werklozen
report 2003    
Author: Smit, A.A. · Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Personeelswerving · Werklozen · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werklozen · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Werkloosheid · Werkloosheidsbestrijding · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Personeelsbeleid · Nederland · Case studies
[PDF] [Abstract]

7 Duurzame arbeidsinpassing gaat niet vanzelf
article 2002    
Author: Smit, A.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Werklozen · Ontslag · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werklozen · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Werkloosheid · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuimbeleid · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Nederland
[PDF] [Abstract]

8 Sociale economie en de lokale overheid : samenwerken met sociale ondernemers als strategie bij werkgelegenheidsbeleid
report 2007    
Author: Smit, A. · Fermin, B. · Penninga, M. · Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Werkloosheid · Gemeentelijk beleid · Arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering
[PDF] [Abstract]

9 Arbeid in de informatiemaatschappij: nieuwe productieconcepten
bookPart 2000    
Author: Kraan, K.O. · Wiezer, N.
Keywords: Workplace · Arbeid · Economie · Technologie · Werkloosheid · Werkgelegenheidssituatie · Arbeidsmarkt · Arbeidsverhoudingen
[Abstract]

10 Up and down: affective responses to social comparison
dissertation 1994    
Author: Ybema, J.F.
Keywords: Workplace · Nederland · Sociologie · Vergelijkende psychologie · Prestatie · Werkloosheid · Gehandicapten
[PDF] [Abstract]

11 We zijn nog maar net begonnen
lecture 2018    
Author: Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Werkzoekende · Gedrag · Werkloosheid · Reintegratie · Work and Employment · Healthy Living
[PDF] [Abstract]

12 Job creation and the quality of working life : a preliminary study from six member states
book 1997    
Author: Symes, V. · Kurjenoja, J. · Fouquet, A. · Hoffman, H. · Haam, F. de · Smit, A. · Collado, J.C. · Cressey, P.
Keywords: Workplace · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Scheppende arbeid · Vraag en aanbod op arbeidsmarkt · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Conjuncturele werkloosheid · Welzijn · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Uitkeringen sociale verzekeringen · Eeg-landen
[PDF] [Abstract]

13 Een webportal voor de empowerment van langdurig werklozen
article 2006    
Author: Cremers, A. · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Internet · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Overijssel
[Abstract]

14 Een I/D-baan is een echte baan
article 2001    
Author: Smit, A.
Keywords: Workplace · Nederland · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Werkloosheidsbestrijding · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Loonsuppletie · Loonsubsidie
[PDF] [Abstract]

15 Steekproef en kader voor onderzoek door de Raad voor Werk en Inkomen
report 2003    
Author: Vos, E.L. de · Berg, R. van den
Keywords: Workplace · Raad voor Werk en Inkomen · Werkloosheid · UWV · Trajectbemiddeling · Reintegratie · Werklozen
[PDF] [Abstract]

16 Bedrijven met een dubbel doel : kansen voor doorzetters!
article 2004    
Author: Smit, A. · Minderhoud, K.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsproductiviteit · Bias · Stereotypen · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werkloosheid · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Overheidsbeleid
[Abstract]

17 Diagnose methode activeringspotentieel
article 2007    
Author: Gras, E. le
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Arbeid door psychiatrische patienten · Arbeid door vrijwilligers · Onbetaalde arbeid · Gemeentelijk beleid · Sociaal-medische begeleiding
[PDF] [Abstract]

18 Professionalisering van reïntegratiedienstverlening : instrumenten om participatie naar vermogen te faciliteren
article 2009    
Author: Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Assessment center · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Wet sociale werkvoorziening · WSW · Algemene bijstandswet · ABW
[Abstract]

19 Employability through covenants
lecture 2004    
Author: Korver, T. · Oeij, P.R.A.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Employability · Nederland · Convenanten · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Vakopleiding · Beroepsopleiding · Permanente educatie · Leven lang leren · Werkloosheid · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

20 Courses on work stress : a growing market, but what about their quality?
bookPart 1995    
Author: Houtman, I.L.D. · Kompier, M.A.J.
Keywords: Workplace · Verenigde staten · Taakverdeling · Werkverdeling · Functieopbouw · Psychische arbeidsbelasting · Stress · Geestelijke overbelasting · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Preventie · Werkloosheid · Metaal
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 23 found. Next | Sort by date