Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 9225 found. Next | Sort by date

1 Hoezo mobiel : loopbaanperspectieven van Piwers
report 2004    
Author: Korver, T. · Stark, K. · Bruin, M. de
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Taakomschrijving · Functieomschrijving · Taakinhoud · Gevangenissen · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Arbeidsmobiliteit · Mobiliteit binnen een beroep · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Bedrijfscultuur
[Abstract]

2 Problematiek van het bewegingsapparaat in arbeidssituaties : een meerjarenplan voor onderzoek
report 1988    
Keywords: Workplace · Rugklachten · Hernia · Nederland · Bewegingsstoornissen · Preventie · Absenteisme · Arbeidsverzuim · Geoorloofd verzuim
[PDF] [Abstract]

3 Het elektrisch analogon van een klimaatkamer met temperatuur en vochtigheidsregeling (1)
report 1970    
Author: Brouwer, G.

4 Geweld tegen ambtenaren : opvang van slachtoffers en schadeafhandeling in vier politiekorpsen
report 2003    
Author: Bossche, S.N.J. van den · Ybema, J.F.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Police · Interviews · Agressie · Afwijkend gedrag · Rechtbanken · Gerechtshoven · Processen-verbaal · Strafprocedure · Strafvordering · Schadevergoeding · Smartegeld
[PDF] [Abstract]

5 Lerend netwerk en functieverbreding in de sector afbouw en onderhoud : tussenrapportage
report 2003    
Author: Bovenkamp, M. van de · Leede, J. de · Oeij, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Onderhoudswerkzaamheden · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Organisatie van de arbeid · Personeelsverloop · Personeelsbinding · Permanente educatie · Leven lang leren · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Functieanalyse · Functieclassificatie · Functiewaardering · Taakverruiming · Werkstructurering · Tno arbeid
[Abstract]

6 Milieu-onderzoek en duurzame ontwikkeling ; het milieu-onderzoek van TNO, nu en in de toekomst, in relatie tot de thema's van het NMP. Nationaal milieubeleidsplan
report 1991    
[PDF]

7 New forms of contractual relationships and the implications for occupational safety and health
report 2002    
Author: Goudswaard, A. · André, J.C. · Ekstedt, E.
Keywords: Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Innovatie · Flexibele arbeidsrelaties
[PDF] [Abstract]

8 Future demands on comfort in construction vehicles' interiors according to manufacturers
report 2001    
Author: Vink, P. · Hark, T.A. ter · Krause, F.
Keywords: Werkstoelen · Bureaustoelen · Heftrucks · Vorkheftrucks · Motorvoertuigen · Automobielen · Bouwliften · Hefwerktuigen · Bouwwerken · Bouwmachines · Transport · Bouwplaats · TNO · Bouwnijverheid
[Abstract]

9 Long-term disability arrangements : a comparative study of assessment and quality control
report 2004    
Author: Boer, W.E.L. de · Brenninkmeijer, V. · Zuidam, W.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeleid · Europa · Verenigde Staten
[PDF] [Abstract]

10 Arborisico's in de branche hout- en meubelindustrie
report 2002    
Author: Bovenkamp, M. van de · Jongkind, R.
Keywords: Workplace · Houtindustrie · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Convenanten · Bedrijfstakken · Organisatie van de arbeid · Arbeidsbelasting · Houtbewerking) · Primaire houtbewerking
[PDF] [Abstract]

11 Op weg naar betere samenwerking tussen medisch specialisten en bedrijfsartsen bij begeleiding van (zieke) werknemers: nadere voorstellen
report 2002    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuimbegeleiding · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Sociale voorlichting · Communicatie
[PDF] [Abstract]

12 Kennisdeling binnen het digitale netwerk arbozw : Deel I: Eindrapportage
report 2003    
Author: Weyers, M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en gezond werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Internet · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Computersystemen · Computernetwerken
[PDF] [Abstract]

13 Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen
report 2005    
Author: Proper, K.I. · Bakker, I. · Overbeek, K. van · Bergstra, B. · Verheijden, M.W. · Hopman-Rock, M. · Mechelen, W. van
Keywords: Workplace · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

14 Analyse Arbozw Site : Rapportage deel II
report 2003    
Author: Weyers, M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Internet · Communicatiemedia · Sociale voorlichting · Communicatie
[Abstract]

15 Validating a framework for participatory ergonomics
report 2000    
Author: Haines, H. · Vink, P. · Koningsveld, E.A.P. · Wilson, J.R.
Keywords: Ergonomics · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Teamwork · Arbeid in groepsverband · Medezeggenschap · Projectorganisatie
[PDF] [Abstract]

16 Trillingscriteria m.b.t. schade aan gebouwen
report 1991    
Author: Staalduinen, P.C. van · Smits, M.H.
Keywords: Architecture Vibration · Trillingen
[PDF]

17 Evaluatie aanbestedingsprocedure reïntegratiecontracten : zelfevaluatie Lisv : juridische aspecten
report 2001    
Author: Gormley, L.W. · Haan, H.F. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Aanbesteding · Inkoop · Recht · LISV TICA
[PDF] [Abstract]

18 Wonen en werken: uit en thuis met ICT. Een verkenning naar de invloed van ICT op (de relatie tussen) wonen en werken
report 1999    
Author: Drogendijk, A.P. · Korver, W. · Martens, M.J. · Puylaert, H.J.M. · Rutten, P.
Keywords: Nederland · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Telematica · Ruimtelijke ordening · Planologie · Beleidsanalyse · Organisatieonderzoek · Automatisering
[PDF] [Abstract]

19 Werkplan Arbo Platform
report 2000    
Author: Kwantes, J.H. · Brouwers, A.A.F.
Keywords: Werkdruk · Fysieke arbeidsbelasting · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Preventie · Invloed van gecombineerde blootstelling · Seksuele intimidatie · Gevaarlijke stoffen
[Abstract]

20 Handleiding voor het gebruik van de vragenlijst samen werken
report 2003    
Author: Nauta, A. · Schie, J. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 9225 found. Next | Sort by date