Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1126 found. Next | Sort by date

1 Future demands on comfort in construction vehicles' interiors according to manufacturers
report 2001    
Author: Vink, P. · Hark, T.A. ter · Krause, F.
Keywords: Werkstoelen · Bureaustoelen · Heftrucks · Vorkheftrucks · Motorvoertuigen · Automobielen · Bouwliften · Hefwerktuigen · Bouwwerken · Bouwmachines · Transport · Bouwplaats · TNO · Bouwnijverheid
[Abstract]

2 Evaluatie aanbestedingsprocedure reïntegratiecontracten : zelfevaluatie Lisv : juridische aspecten
report 2001    
Author: Gormley, L.W. · Haan, H.F. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Aanbesteding · Inkoop · Recht · LISV TICA
[PDF] [Abstract]

3 TILSO. "Tianjin InSAR land subsidence observation" Demonstration project
report 2001    
Author: Katen, A. ten · Kampes, B.M. · Bree, R. van · Hanssen, R.F. · Swart, L.M.T. · Xu, L.
Keywords: Sar · Subsidence
[PDF]

4 Informatisering van reïntegratie : wat voeren de uitvoerders uit? : paper voor Symposium 2001 ‘Een tweede eeuw sociale zekerheid: sociale integratie in de 21e eeuw’ Den Haag, 14-15 juni 2001
report 2001    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Besliskunde · Operations research · Besluitvorming · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · TNO
[Abstract]

5 Maatregelen werkdruk en werkstress : catalogus ontwikkeld in het kader van arboconvenanten : stand der wetenschap 2001
report 2001    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Klink, J.J.L. van der · Vaas, S. · Houtveen, J.H. · Frielink, S.J.
Keywords: Work environment · Werkdruk · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Arbobeleid bedrijven · Convenanten
[PDF] [Abstract]

6 De continuering van gebruik van het voorlichtingsprogramma "Roken? Niet waar de kleine bij is"
report 2001    
Author: Crone, M.R. · Verlaan, M. · Willemsen, M.C. · Soelen, P. van · Reijneveld, S.A. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health
[PDF] [Abstract]

7 Gaat de sector Welzijn, Jeugdhulpverlening en Kinderopvang op weg naar een verzuimmonitor? : verslag van een heroverwegingsproces
report 2001    
Author: Piek, P. · Halewijn, I. · Niekerk, M. van · Vuuren, T. van
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Nederland · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

8 A digital Dutch miracle in households and firms : definitive report for the ministry of economic affairs = Dubbel delen in de digitale delta
report 2001    
Author: Wetzels, C. · Tijdens, K.
Keywords: Workplace · Telewerk · Flexibele arbeidstijden · Variabele arbeidstijden · Glijdende arbeidstijden · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Zorgverlof · Verzorgingsverlof · Calamiteitenverlof · Arbeid door vrouwen met kinderen · Arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen
[PDF] [Abstract]

9 Het therapeutisch effect van cannabisgebruik bij mensen met MS
report 2001    
Author: Graafmans, W.C.
Keywords: Health
[PDF]

10 Toenemende arbeidsparticipatie, ziekteverzuim en WAO-instroom van vrouwen : paper symposium 2001: een tweede eeuw sociale zekerheid: sociale integratie in de 21e eeuw, Den Haag, 14-15 juni 2001
book 2001    
Author: Vuuren, C.V. van · Smit, A.A.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Vrouwenarbeid · Arbeidsparticipatie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Attitude · Gedrag · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Welzijn · Statistisch onderzoek · Gezondheidszorg
[PDF] [Abstract]

11 Absenteeism and sex differences in attitudes in Dutch health care and welfare institutions : paper presented at the VIIth European conference on Organisational Psychology and Health Care, Stockholm, 11-13 October 2001
book 2001    
Author: Vuuren, C.V. van · Gent, M.J. van · Smit, A.A.
Keywords: Geslacht · Leeftijd · Statistisch onderzoek · Welzijn · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbeidskrachten volgens geslacht · Attitude · Gedrag · Tno work and employment · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[Abstract]

12 Effects of best practices to reduce sickness absenteeism in health care and welfare institutions : paper presented at the 10th EAWOP Congress in Prague (May 16-19, 2001)
book 2001    
Author: Vuuren, C.V. van · Gent, M.J. van · Frank, N.C.M.
Keywords: Workplace · Welzijn · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Tno work and employment · Case studies · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

13 Handleiding Loquest versie 1.1
book 2001    
Keywords: Vragenlijst bewegingsapparaat (VBA)
[PDF] [Abstract]

14 Technisch rapport bij: Arbeidsrisico's, gezondheidsklachten en ziekteverzuim in branches : secundaire analyses op POLS 1997, 1998 en 1999
report 2001    
Author: Houtman, I.L.D. · Vroome, E.M.M. de
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Invloed van gecombineerde blootstelling · Lichamelijke faktoren · Arbeid · Psychische factoren · Arbeid · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Sociale klassen · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Discriminatie · Gelijke behandeling · Statistieken · Nederland
[PDF] [Abstract]

15 Brandweer wachtte op Poetin : veiligheid, participatie en zelfregulering
report 2001    
Author: Cox-Woudstra, E. · Vervoort, M.
Keywords: Workplace · Overheidsdiensten
[PDF] [Abstract]

16 Evaluatie aanbestedingsprocedure reïntegratiecontracten : de rol van de Uvi's
report 2001    
Author: Haan, H.F. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Aanbesteding · Inkoop · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Sectorraden · Verplichte sociale verzekeringen
[PDF] [Abstract]

17 Zinc load of surface waters in the Netherlands and the share of zinc metal products
report 2001    
Author: Hulskotte, J.H.J. · Korenromp, R.H.J.
Keywords: Environment · Zinc · Diffuse Emissions
[PDF]

18 Verzuimbeleid in een breder kader
book 2001    
Author: Gent, M.J. van · Vuuren, C.V. van
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbeleid · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Non-profit organisaties · Bedrijfsgrootte · Full-time arbeidskrachten · Vrouwen · Arbobeleid bedrijven
[PDF] [Abstract]

19 Patienttevredenheidheid bij transmurale zorg : De ontwikkeling van een Transmulrale Tevredeheidsvragenlijst voor Patienten (TTP)
report 2001    
Author: Reeuwijk-Werkhorst, J. van · Dommelen, P. van · Rosendal, H
Keywords: Health
[PDF]

20 Developments on HNF based high performance and green solid propellants
article 2001    
Author: Keizers, H.L.J. · Heijden, A.E.D.M. van der · Vliet, L.D. van · Welland-Veltmans, W.H.M. · Ciucci, A.
Keywords: Air pollution · Aircraft fuels · Cost effectiveness · Environmental engineering · Exhaust gases · Hydrochloric acid · Low temperature effects · Military aircraft · Morphology · Precipitation (chemical) · Recrystallization (metallurgy) · Rocket engines · Space flight · Space research · Spacecraft propulsion · Thermodynamic stability · Energetic binders systems · Space transportation · Solid propellants
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1126 found. Next | Sort by date