Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1366 found. Next | Sort by date

1 Praktische tips over de aanpak van werkdruk en werkstress in gemeenten : paper met goede praktijkervaringen naar aanleiding van de workshops Werkdruk van het A+O fonds Gemeenten
book 2003    
Author: Franck, E.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Werkdruk · Stress · Geestelijke overbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Bedrijfscultuur · Arbobeleid bedrijven · Openbaar bestuur
[PDF] [Abstract]

2 Geweld tegen ambtenaren : opvang van slachtoffers en schadeafhandeling in vier politiekorpsen
report 2003    
Author: Bossche, S.N.J. van den · Ybema, J.F.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Police · Interviews · Agressie · Afwijkend gedrag · Rechtbanken · Gerechtshoven · Processen-verbaal · Strafprocedure · Strafvordering · Schadevergoeding · Smartegeld
[PDF] [Abstract]

3 Lerend netwerk en functieverbreding in de sector afbouw en onderhoud : tussenrapportage
report 2003    
Author: Bovenkamp, M. van de · Leede, J. de · Oeij, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Onderhoudswerkzaamheden · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Organisatie van de arbeid · Personeelsverloop · Personeelsbinding · Permanente educatie · Leven lang leren · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Functieanalyse · Functieclassificatie · Functiewaardering · Taakverruiming · Werkstructurering · Tno arbeid
[Abstract]

4 Hoe pak ik RSI structureel aan in mijn gemeente? : paper met goede praktijkervaringen naar aanleiding van de workshops RSI van het A+O fonds Gemeenten
book 2003    
Author: Miedema, M.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Openbaar bestuur
[PDF] [Abstract]

5 Kennisdeling binnen het digitale netwerk arbozw : Deel I: Eindrapportage
report 2003    
Author: Weyers, M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en gezond werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Internet · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Computersystemen · Computernetwerken
[PDF] [Abstract]

6 Analyse Arbozw Site : Rapportage deel II
report 2003    
Author: Weyers, M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Internet · Communicatiemedia · Sociale voorlichting · Communicatie
[Abstract]

7 Handleiding voor het gebruik van de vragenlijst samen werken
report 2003    
Author: Nauta, A. · Schie, J. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF] [Abstract]

8 Green plastics for food packaging
bookPart 2003    
Author: Vlieger, J.J. de
Keywords: Packaging · Industrial Innovation · TS - Technical Sciences

9 Onderzoek toepassing Farboregeling
report 2003    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Jongen, M.J.M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Nederland · Investeringen · Arbobeleid bedrijven · Belasting · Non-profit organisaties · Loonbelasting · Baten · Kosten · Sociale kosten
[PDF] [Abstract]

10 Inzicht in reïntegratie : een onderzoek naar kritieke succesfactoren van het monitoren van reïntegratie op basis van een casestudie naar Remon
report 2003    
Author: Fermin, B.M.F. · Vos, E.L. de · Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · LISV TICA
[PDF] [Abstract]

11 Kennisdeling binnen het digitale netwerk arboco.net : Deel I: Eindrapportage
report 2003    
Author: Weyers, M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Internet · Computersystemen · Computernetwerken · Communicatiemedia · Sociale voorlichting · Communicatie
[PDF] [Abstract]

12 Van werk verzekerd : rapportage 2002
book 2003    
Author: Komduur, J. · Binken-Faassen, S.M.F. · Wewer, M.M. · Zwart, K. · Bosselaar, H.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Statistieken · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Verzekeringsgeneeskundig onderzoek · Clienten · Klanten · Verplichte sociale verzekeringen
[PDF] [Abstract]

13 Arbeidsrelevante paramedische zorg in de regulier eerste lijn : de stand van zaken
report 2003    
Author: Jans, M.P. · Heinrich, J. · Bongers, P.M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Beroepsziekten · Gezondheidszorg · Nederland · Enquetes · Arbeidsbelasting · Spraak · Logopedie · Zorgverzekering · Ziektekostenverzekering · Paramedische beroepen · Medisch hulppersoneel · Fysiotherapie
[PDF] [Abstract]

14 Arbeidsmarkt, scholing en aansluitingsproblematiek : algemene trends en consequenties voor oudere werknemers
report 2003    
Author: Oeij, P.R.A. · Korver, T. · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Workplace · Employability · Oudere arbeidskrachten · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Arbeidsparticipatie · Verhouding arbeidsmarkt onderwijs · Trend
[PDF] [Abstract]

15 Vallen bij ouderen in en om huis. Effectiviteit van preventieve bouwkundige veiligheidsvoorzieningen in woningen me het Seniorenlabel
report 2003    
Author: Wijlhuizen, G.J. · Graafmans, W.C. · Chorus, A.M.J. · Hertog, P.C. den · Michels, P. · Hesemans, L.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

16 Reïntegratiegids : hulpmiddelen bij het opstellen van een reïntegratiegids
book 2003    
Author: Piek, P. · Bruin, M. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Welzijn · Ziekteverzuimbeleid · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Sociaal-medische voorzieningen · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Case studies · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

17 Werkboek werkdruk en werkstress
book 2003    
Author: Franck, E.J.H. · Schoonderwoerd, G. · Davits, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Werkdruk · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Convenanten · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Bedrijfscultuur · Ambtenaren · Overheidspersoneel · Openbaar bestuur · Overheidsdiensten · Verplichte sociale verzekeringen
[PDF] [Abstract]

18 Evaluatie van een viertal nascholingsmodules voor huisartsen en bedrijfsartsen
report 2003    
Author: Heuvel, F.M.M. van den · Buijs, P.C. · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · Chronisch zieken · Bewegingsstoornissen · CARA · Psychiatrie · Geestelijke stoornissen
[PDF] [Abstract]

19 Strategie omgaan met stoffen : proeftuin bouwgrondstoffen
book 2003    
Author: Jongen, M. · Visser, R. · Spee, T. · Zwetsloot, G.
Keywords: Veilig en Gezond Werken · BAT biologische mac-waarde · Gevaarlijke stoffen · MAC · Maximaal aanvaarde concentratie · Stof · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Grondstoffen · Utiliteitsbouw · Wegenbouw
[Abstract]

20 De Unie congresnota : een andere blik op mens en samenleving : blikopener : leven en werken in een netwerksamenleving
report 2003    
Author: Dalen, E.J. van · Dirk, H. · Kruse, L. · Teuwen, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Internet · Reorganisatie · Vakbonden · Futurologie · Organisatie van de arbeid · Maatschappijhervorming · Sociale verandering
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1366 found. Next | Sort by date