Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1139 found. Next | Sort by date

1 Meer werk door samenwerking : aanbevelingen en praktijkvoorbeelden voor gemeenten die (meer) willen samenwerken met werkgevers bij het arbeidsmarktbeleid
report 2004    
Author: Smit, A.A. · Andriessen, S. · Sanders, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Case studies · Samenwerking · Brainstormen · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Werkgevers · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Sociale bijstand
[PDF] [Abstract]

2 Safety Culture : analyse van de kosten en baten : eindrapport
report 2004    
Author: Bozuwa, J. · Gort, J. · Koningsveld, E. · Devillers, E. · Smit, G.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Nederland · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Vervoer over de weg · Verkeersveiligheid · Kosten-batenanalyse · Bedrijfseconomie · Goederenvervoer over de weg · Bedrijfscultuur · Organisatie van de arbeid
[PDF] [Abstract]

3 Een werkend perspectief voor jongeren met een arbeidshandicap
book 2004    
Author: Andriessen, S. · Besseling, J.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door gehandicapten · Jeugd · Jongeren · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapte
[Abstract]

4 Corporate social responsibility and safety and health at work
lecture 2004    
Author: Zwetsloot, G.I.J.M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Sociale politiek · Sociale vraagstukken · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Arbeid als productiefactor · Human capital
[PDF] [Abstract]

5 Collectiebeleid Arbo Bibliotheek Nederland
report 2004    
Author: Lavell, C. · Reinders, G.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Bibliotheken · Databanken · Documentaire informatie · Catalogi · Bibliotheekwetenschap
[PDF] [Abstract]

6 Voorbeeld reïntegratieprotocol : uitgebreid reïntegratieprotocol (met name voor grotere organisaties)
report 2004    
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Volgorde bij het arbeidsproces · Procedures
[PDF] [Abstract]

7 Voorbeeld-reïntegratieprotocol : beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen)
report 2004    
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Volgorde bij het arbeidsproces · Procedures
[PDF] [Abstract]

8 Organizing by covenant : the organization of transitional labor markets : paper IREC Conference 2004 'Governance issues in shifting industrial and employment relations' Utrecht, The Netherlands, August 26-28, 2004 : session potential and limits of national level socio-economic governance
article 2004    
Author: Korver, T. · Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Flexibilisering van de arbeid · Convenanten · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening
[PDF] [Abstract]

9 Inzetbaarheid van lager opgeleiden : ervaringen van branches en organisaties met employability, werkgeverschap op afstand en gesubsidieerde arbeid
report 2004    
Author: Smit, A. · Stark, K. · Schie, J. van · Revenboer, A. · Minderhoud, K.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Employability · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Ongeschoolde arbeid · Laaggeschoolde arbeid · Arbeidsvoorwaarden · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Gepremieerde en gesubsidieerde sector
[PDF] [Abstract]

10 Werksituatie van huisartsen in opleiding : eindrapport
report 2004    
Author: Heemskerk, F. · Ven, C. van de · Jettinghoff, K. · Sloten, G. van · Putten, D. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Enquetes · Stress · Geestelijke overbelasting · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Universitair onderwijs · Wetenschappelijk onderwijs · Arbeid door stagiars · Arbeidsvoorwaarden
[PDF] [Abstract]

11 Strategisch arbomanagement : werkdocument A+O fonds Gemeenten
book 2004    
Author: Zwetsloot, G. · Scheppingen, A. van · Minderhoud, K. · Vuuren, T. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Openbaar bestuur · Overheidsdiensten · Verplichte sociale verzekeringen
[PDF] [Abstract]

12 De juiste verwijzing : evaluatieonderzoek verwijsfunctie bedrijfsarts : eerste meting : stand van zaken vóór de invoering en de eerste ontwikkelingen na de invoering
report 2004    
Author: Steenbeek, R. · Kool, R.B. · Visser, E. · Putten, D.J. van
Keywords: Arbeidsparticipatie · Ziekteverzuimbeleid · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Ziekenfondswet zfw · Algemene wet bijzondere ziektekosten awbz · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Arbodiensten · Patienten · Nederland · Gezondheidszorg
[PDF] [Abstract]

13 Blijvend in bedrijf door toegankelijke technologie : ICT als impuls voor de productiviteit en arbeidsdeelname in uw organisatie
report 2004    
Author: Vos, E.L. de · Lingen, P. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Kantoorarbeid · Kantoorwerkzaamheden · Case studies · Horen · Zien · Oudere arbeidskrachten · Blinden · Slechtzienden · Slechthorenden · Doven · Doofstommen · Computerprogrammering · Computerprogrammas · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie
[PDF] [Abstract]

14 EU road freight transport sector : work and employment conditions
book 2004    
Author: Houtman, I.L.D. · Klein Hesselink, D.J. · Bossche, S.N.J. van den · Berg, R. van der · Heuvel, F. van den
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Concurrentie · Goederenvervoer over de weg · Transportbedrijven · Vervoersondernemingen · Organisatie van de arbeid · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

15 Kwantificering van hersteltijden : een gezamenlijk referentiekader voor bedrijfsarts en specialist
report 2004    
Author: Kremer, A.M. · Anema, J.R.
Keywords: Workplace · Werknemers · Veilig en gezond werken · Beroepsziekten · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Bedrijfsgezondheidszorg · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen
[PDF] [Abstract]

16 Work and health statistics in the Netherlands
book 2004    
Author: Houtman, I.L.D.
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Veilig en Gezond Werken · Vrouwenarbeid · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Psychoneurosen · Statistieken · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Psychische arbeidsbelasting · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC
[PDF] [Abstract]

17 Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de zorgsector : een inventarisatie en analyse van oorzaken en maatregelen
book 2004    
Author: Reijenga, F. · Zwinkels, W. · Vuuren, T. van
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Veilig en gezond werken · Ziekteverzuimbeleid · Enquetes · Steekproeven · Opinieonderzoeken · Databanken
[PDF] [Abstract]

18 Diversiteitbeleid bij gemeenten : verslag van een 1-meting
report 2004    
Author: Sloten, G. van · Vries, S. de
Keywords: Workplace Ergonomics · Overheidsdiensten · Enquetes · Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen · WBEAA · Arbeid door migranten · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Sollicitaties · Werknemerscategorieen
[PDF] [Abstract]

19 Misbruik van reïntegratiegelden : een inventariserend onderzoek naar vormen en risico's van fraude en oneigenlijk gebruik
report 2004    
Author: Zwinkels, W. · Genabeek, J. van · Fermin, B. · Vos, E. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Wet REA · Vermogensdelicten · Diefstal · Fraude · Algemene bijstandswet · ABW · Bestrijding misbruik · Sociale recherche · Misbruik · Sociale verzekering
[PDF] [Abstract]

20 An integrated safety for business analysis of process plants
article 2004    
Author: Reinders, J.E.A. · Gort, J. · Kamperveen, J.P. · Zwanikken, S.L.J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Chemische industrie · Procesindustrie · Investeringen
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1139 found. Next | Sort by date