Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1389 found. Next | Sort by date

1 Hoe werknemers onderhandelen : taakautonomie en self-efficacy bij integratief onderhandelen en onderhandelingsuitkomsten in arbeidsrelaties
book 2005    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Enquetes · Telecommunicatie
[Abstract]

2 Van gezond werk wordt iedereen beter : werkboek strategisch arbomanagement in gemeenten
book 2005    
Author: Zwetsloot, G. · Scheppingen, A. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Arbobeleid bedrijven · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Managementmethoden · Organisatiemethoden · Zorgsystemen · Bedrijfscultuur · Leiding geven · Management · Leiderschap
[PDF] [Abstract]

3 Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen
report 2005    
Author: Proper, K.I. · Bakker, I. · Overbeek, K. van · Bergstra, B. · Verheijden, M.W. · Hopman-Rock, M. · Mechelen, W. van
Keywords: Workplace · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

4 De gevolgen van veroudering bij de Nederlandse politie : meer grijs op straat...
book 2005    
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Police · Taakverdeling · Werkverdeling · Functieopbouw · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Arbeidsbelasting · Leeftijd
[PDF] [Abstract]

5 Innovatie en vergrijzing
report 2005    
Author: Korver, T. · Oeij, P. · Jongkind, R. · Teunen, J.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Employability · Innovatie · Grafische industrie · Human resources management en development · HRM · HRD · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Oudere arbeidskrachten
[PDF] [Abstract]

6 Tandheelkundige verzorging Jeugdige Ziekenfondsverzekerden (TJZ): een onderzoek naar veranderingen in mondgezondheidzorg en preventief tandheelkundig gedrag: tussenmeting 2003
book 2005    
Author: Poorterman, J.H.G. · Schuller, A.A.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid

7 Evaluatie van rust in roosters bij de Nederlandse politie
report 2005    
Author: Korevaar, K. · Laat-van Amelsvoort, D. de · Oeij, P. · Winthagen, T.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Police · Werkweek · Planning · Besliskunde · Operations research · Besluitvorming · Human resources management en development · HRM · HRD · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Personeelssterkte · Personeelsbestand · Bezettingsgraad
[Abstract]

8 Tussenevaluatie Arbeidsadviseur : rapportage januari - mei 2005
report 2005    
Author: Bruijn, W. de · Fermin, B.M.F. · Breninkmeijer, V. · Bavel, H.W.M. van · Leeuwen, M.S.E. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Interviews · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Arbeidsbemiddeling · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Clienten · Klanten
[PDF] [Abstract]

9 Arbeidstijdtransities en arbeidsproductiviteit : een inventariserend onderzoek
book 2005    
Author: Evers, G.H.M. · Korver, T. · Bergh, M. von · Stark, K.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Part-time arbeid · Deeltijdarbeid · Gemeentelijk beleid · Human resources management en development · HRM · HRD · Flexibele arbeidsvoorwaarden
[PDF] [Abstract]

10 Ontwikkeling, gezinssituatie, vrijetijdsbesteding van kinderen van 0-12 jaar. Provincie Zuid-Holland
report 2005    
Author: Crone, M.R. · Wiefferink, C.H. · Schuller, A.A. · Reijneveld, S.A.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

11 Proefimplementatie van twee AVVV-richtlijnen in verpleeg- en verzorgingshuizen Bejegening en begeleiding van CVA-getroffenen en hun naastbetrokkenen & Zorg bij een verstoord slaap-waakritme + Bijlagen Deel II en deel III: Handleidingen
report 2005    
Author: Jong, O.R.W. de · Fleuren, M.A.H. · Verlaan, M.L.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[Abstract]

12 Ontwikkeling richtlijn arbeidsanamnese voor medisch specialisten
report 2005    
Author: Kremer, A.M. · Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF]

13 Gezondheidsschade en kosten als gevolg van RSI en psychosociale arbeidsbelasting in Nederland
book 2005    
Author: Blatter, B. · Houtman, I. · Bossche, S. van den · Kraan, K. · Heuvel, S. van den · Terwee, C. · Bongers, P. · Koningsveld, E. · Abspoel, M. · Blonk, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Veilig en gezond werken · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Psychische arbeidsbelasting · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Stress · Geestelijke overbelasting · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Nederland
[PDF] [Abstract]

14 Procesevaluatie blessure informatie systeem (BIS)
report 2005    
Author: Stege, L. · Stiggelbout, M. · Ooijendijk, W.T.M.
Keywords: Historisch materiaal TNO · Leefomgeving en gezondheid · Epidemiologie
[PDF] [Abstract]

15 Mental disorders as a major challenge in prevention of work disability: experiences in Finland, Germany, the Netherlands and Sweden
book 2005    
Author: Jarvisalo, J. · Anderson, B. · Boedeker, W. · Houtman, I.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en gezond werken · Preventie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Psychisch gestoorden · Psychiatrische patienten · Stress · Geestelijke overbelasting · Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Europese gemeenschappen · EEG · EGKS · Eutatom · Psychische arbeidsbelasting · Ziekteverzuimbegeleiding
[Abstract]

16 Aanpak werkdruk, agressie en trauma in de ambulancesector : gespreksmodellen en checklists voor medewerker en leidinggevende
report 2005    
Author: Oeij, P. · Schie, J.P.M. van
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Werkdruk · Agressie · Afwijkend gedrag · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Hulpverlening · Vergadertechniek · Gesprekstechnieken · Ambulancediensten
[PDF] [Abstract]

17 Loopbaanbeleid bij brandweer en ambulance
report 2005    
Author: Nauta, A. · Winthagen,T. · Stark, K.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Carriere · Loopbaan · Promotie · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Mobiliteit binnen een beroep · Functieomschrijving · Taakomschrijving · Taakinhoud · Personeelsbeoordeling · Performance management · Brand · Brandweer · Ambulancediensten
[PDF] [Abstract]

18 Hallo collega! : samenwerken, hoe doen we dat?
book 2005    
Author: Andriessen, S. · Vries, S. de
Keywords: Ergonomics Workplace · Arbeidsproductiviteit

19 Werkgevers over het functioneren en ziekteverzuim van hun (ex)arbeidsongeschikte werknemers
report 2005    
Author: Vuuren, T. van · Besseling, J. · Sanders, J. · Bruin, M. de
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Arbeidsparticipatie · Werkgevers · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werklozen · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Nederland · Statistieken
[PDF] [Abstract]

20 Working in virtual teams: exploring the high road
book 2005    
Author: Kwakkelstein, T. · Leede, J. de · Oeij, P. · Looise, J.P.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1389 found. Next | Sort by date