Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1621 found. Next | Sort by date

1 Monitoring en evaluatie seizoenarbeid 2005 : tussenrapportage
book 2006    
Author: Besseling, J. · Cox-Woudstra, E. · Verheijden, M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[Abstract]

2 Doorontwikkeling Integraal Gezondheids Management : evaluatie pilotprojecten
report 2006    
Author: Zwetsloot, G. · Gründemann, R. · Scheppingen, A. van · Moonen, C. · Piek, P. · Treur, H.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsgezondheidszorg · Arbobeleid bedrijven · Managementmethoden · Methodologie · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur · Ministerie van onderwijs en wetenschappen · Sociale processen
[PDF] [Abstract]

3 De juiste klant op het juiste traject: een onderzoek naar de netto-effectiviteit van het Rotterdamse reïntegratiebeleid voor het ontwikkelen van klantprofielen
book 2006    
Author: Hekelaar, A. · Zwinkels, W. · Braat, A.
Keywords: Workplace · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Categorisering van werkzoekenden · Fase-indeling werkzoekenden · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Algemene bijstandswet · ABW · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Zuid-Holland · Rijnmondgebied
[PDF] [Abstract]

4 Tandheelkundige verzorging Jeugdige Ziekenfondsverzekerden (TJZ): een onderzoek naar veranderingen in mondgezondheidzorg en preventief tandheelkundig gedrag: eindmeting 2005
report 2006    
Author: Poorterman, J.H.G. · Schuller, A.A.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

5 Informatie voor werkgevers van jongeren met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking
report 2006    
Author: Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Werkende jongeren · Arbeid door jeugdigen · Werkgevers · Indienstneming van gehandicapten · Sociaal-medische begeleiding · Kosten-batenanalyse · Leerwerkplaatsen · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Wettelijke aansprakelijkheid
[PDF] [Abstract]

6 On the impact of changing social structures on stress and quality of life: Individual and social perspectives
book 2006    
Author: Houtman, I. · Brenninkmeijer, V. · Bossche, S. van den · Vroome, E. de · Jettinghof, K. · Evers, M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF] [Abstract]

7 Finite difference simulation of ultrasonic NDE methods for the detection and sizing of Stress Corrosion Cracking (SCC)
article 2006    
Author: Pörtzgen, N. · Volker, A.W.F. · Fingerhut, M. · Tomar, M. · Wassink, C.
Keywords: Finite difference modelling · Stress corrosion cracking
[Abstract]

8 Computational modelling of clothing performance
article 2006    
Author: Gibson, P. · Barry, J. · Hill, R. · Brasser, P. · Sobera, M.P. · Kleijn, C.R.

9 Basisboek jeugdgezondheidszorg
book 2006    
Author: Leerdam, F.J.M. van · Hirasing, R.A.
Keywords: Health

10 Roadside Infrastructure for Safer European Roads (RISER) D06: European Best Practice for Roadside Design: Guidelines for Roadside Infrastructure on New and Existing Roads
report 2006    
Author: Thomson, R. · Fagerlind, H. · Martinez, A.V. · Amenguel, A. · Naing, C. · Hill, J. · Hoschopf, H. · Dupré, G. · Bisson, O. · Kelkka, M. · Horst, A.R.A. van der · Garcia, J.
Keywords: Safety
[PDF] [Abstract]

11 Een start maken met goed werkgeverschap en goed werknemerschap : handleiding voor het zelf uitvoeren van een project
report 2006    
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Arbeidsattitude · Arbeidsmotivatie · Werkgevers · Verhouding bedrijfsleiding werknemers · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Beleidsanalyse · Organisatieonderzoek · Planning · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging
[PDF] [Abstract]

12 Een verkennend onderzoek naar de effecten van een aantal activiteiten van de campagne 'Borstvoeding verdient tijd' van het Voedingscentrum
report 2006    
Author: Wouwe, J.P. van · Lanting, C.I.
Keywords: Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Borstvoeding
[PDF]

13 Werken naar vermogen en de praktijk van alledag : inventarisatie van knelpunten en oplossingen
report 2006    
Author: Piek, P. · Dekker, G. · Ginkel, W. van · Grinsven, M. van
Keywords: Warfare · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werkgevers · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WIA · Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
[PDF] [Abstract]

14 Het lukt niet zonder werk : over psychische klachten, arbeidsparticipatie en herstel
lecture 2006    
Author: Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Psychische factoren · Arbeid · Crisis depressie · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Werkloosheid · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Activerende arbeidsmarktpolitiek sociale activering · Ziekteverzuimbegeleiding · Therapie
[PDF] [Abstract]

15 Zicht op het gebruik van de JGZ-standaard : opsporing van visuele stoornissen 0-19 jaar : een landelijk implementatieproject
report 2006    
Author: Fleuren, M.A.H. · Verlaan, M.L. · Velzen-Mol, H.W.M. van · Dommelen, P. van
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Standaarden · Visusstoornissen · Implementatie · Jeugdgezondheidszorg
[PDF]

16 Rapportage sport 2006
book 2006    
Author: Breedveld, K. · Tissen-Raaphorst, A.
Keywords: Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Leefomgeving en gezondheid · Statistieken · Nederland · Arbeid door vrijwilligers · Onbetaalde arbeid · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · Preventieve geneeskunde · Profylaxe · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Sport · Arbeid · Recreatie · Vrijetijdsbesteding · Sport
[PDF] [Abstract]

17 Begeleid werken : zien is geloven : werkgevers in Nedeland zijn positief over hun ervaringen met begeleid werkers
book 2006    
Author: Sanders, J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Wet sociale werkvoorziening · WSW · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Indienstneming van gehandicapten · Werkgevers · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Loonsuppletie · Loonsubsidie · Arbeidskunde · Arbeidsanalyse
[PDF] [Abstract]

18 The future - Everybody and everything connected
article 2006    
Author: Oortmerssen, G. van
[PDF]

19 Safety testing of ammonium nitrate products
article 2006    
Author: Kersten, R.J.A. · Hengel, E.I.V. van den · Steen, A.C. van der

20 EUV reticles Reticle handling Particles Nanoscale Particle-free handling Storage
article 2006    
Author: Oderwald, M.P. · Ham, E.L. · Hof, C.A. van 't · Mertens, B.M. · Mierlo, H.A. van · Meiling, H. · Moors, R. · Meijer, H. · Blum, B.

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1621 found. Next | Sort by date