· · · Repository hosted by TU Delft LibraryHome · Login ·
 
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 3012 found. Next | Sort by relevance

1 Toepassing draagkrachtbeginsel bij geldboetes
report 2020    
Author: Nauta, O. · Wilde, B. de
Keywords: Geldboete · Financiele positie · Verdachten · Strafproces · Strafmaat · Samenloop
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

2 Kind in proces: van communicatie naar effectieve participatie
report 2020    
Author: Bruning, M.R. · Smeets, D.J.H. · Bolscher, K.G.A. · Peper, J.S. · Boer, R. de · Alink, L.R.A. · Crone, E.A.M. · Doek, J.E. · Mesman, J. · Zon, K.A.M. van der
Keywords: Rechtspositie · Kinderverhoor · Neurologie · Mensenrechten · Belanghebbenden · Belang van het kind · Ivrk · Jeugdigen · Jeugdrecht · Civiel proces · Minderjarigheid · Kinderen · Kinderrechten · Burgerlijk recht/procesrecht
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

3 WODC-magazine 2019 nr. 3 - Recidive
report 2020    
Keywords: Recidive · Inbraak · Diefstal met geweld · Delinquenten · Ademanalyse · Huiselijk geweld · Forensische zorg · Stelselmatige delinquenten · Psychisch gestoorde delinquenten · Reclassenten · Ex-gedetineerden · Jeugdige gedetineerden · Jeugdige delinquenten
[Abstract]

4 Recidivemeting adolescentenstrafrecht
report 2020    
Author: Verweij, S. · Tollenaar, N.
Keywords: Strafrechtsketen · Adolescenten · Recidive · Jeugdige delinquenten · Adolescentenstrafrecht · Minderjarigheid · Jeugdstrafrecht · Statistische methode
[PDF] [PDF] [Abstract]

5 Ongenoegen, migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust
report 2020    
Author: Kuppens, T. · Gootjes, F. · Boendermaker, M. · Gordijn, E. · Postmes, T.
Keywords: Publieke opinie · Attitude · Longitudinaal onderzoek · Asielzoekerscentrum · Asielzoekersopvang · Burgers · Gedrag · Angst voor criminaliteit · Asielzoekers · Afwijkend gedrag · Overlast · Vluchtelingen · Migranten · Veiligheid · Migratie
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

6 Speciale behoefte van slachtoffers van hate crime ten aanzien van het strafproces en de slachtofferhulp
report 2020    
Author: Aa, S. van der · Claessen, J. · Hofmann, R.
Keywords: Aangiftebereidheid · Slachtofferhulp · Strafproces · Rechtspositie · Slachtoffers · Homoseksualiteit · Discriminatie · Religie · Groot-Brittannie · Rechtsvergelijking
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

7 Schorsende werking van rechtsmiddelen bij bestuurlijke boetes
report 2020    
Author: Bröring, H.E. · Tollenaar, A. · Feenstra, M. · Outhuijse, A.
Keywords: Bestuurlijke boete · Rechtsmiddel · Bevoegdheid · Bezwaar · Bestuursprocesrecht · Geldboete · Schorsing · Voorlopige voorziening · Inning van boete · Afm · Bestuursorgaan · Ilt · Jurisprudentie
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

8 Nationale Drug Monitor
report 2020    
Author: Laar, M.E. van · Cruts, A.A.N. · Miltenburg, C.J.A. van · Strada, L. · Ketelaars, A.P.M. · Croes, E.A. · Beenakkers, E.M.T. · Meijer, R.F. · Vrolijk, R.Q. · Rigter, S. · Schürmann, L.S.
Keywords: Alcohol en criminaliteit · Coffeeshop · Cocaine · Alcoholgebruik · Xtc · Voorbereidingshandeling · Synthetische drugs · Strafvervolging · Softdrugs · Sluiting · Rijden onder invloed · Overlast · Opiumwet · Milieucriminaliteit · Liquidatie · Isd-maatregel · Internet · Inbeslagneming · Georganiseerde criminaliteit · Geneesmiddel · Drugverslaafde gedetineerden · Drugverslaafde delinquenten · Drugtest · Drugteelt · Drugsmokkel · Drugbestrijding · Drugs en criminaliteit · Drugfabricage · Drughandel · Drugbeleid · Druggebruik
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

9 Evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding
report 2020    
Author: Gestel, B. van · Kouwenberg, R.F. · Berkel, J.J. van
Keywords: Besluitvorming · Vergunning · Terrorismebestrijding · Subsidieverlening · Straatverbod · Reisverbod · Radicalisering · Preventie · Motivatie · Meldingsplicht · Jihad · Evaluatie van wetgeving · Bestuurlijke preventie · Evaluatieonderzoek
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

10 Klant en keten
report 2020    
Author: Poot, H. de · McKim, M. · Dieleman, R. · Bonenberg, B. · Brussee, R.
Keywords: Gevangeniscapaciteit · Straftenuitvoerlegging · Strafrechtspleging · Rechtspraak · Rechtspleging · Civiele keten · Statistische methode · Voorspelling · Bruikbaarheid van statistiek · Toekomst
[PDF] [PDF] [Abstract]

11 Omgang tussen grootouders en kleinkinderen
report 2020    
Author: Jonker, M. · Sarti, A. · Jeppesen de Boer, Chr. · Lünnemann, K. · Drost, L. · Koster, N.
Keywords: Belgie · Noorwegen · Engeland · Rechtsvergelijking · Omgangsregeling · Belang van het kind · Rechtspositie · Grootouders
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

12 Scheidingen 2019
report 2020    
Author: Voert, M. ter
Keywords: Alimentatie · Scheidingsbemiddeling · Rechtspleging · Raad voor de kinderbescherming · Omgangsregeling · Minderjarigheid · Kinderen · Jeugdbescherming · Gezag over minderjarige kinderen · Gezag en omgang RvdK · Gefinancierde rechtsbijstand · Echtscheiding · Curatele
[PDF] [Abstract]

13 Wet Langdurig Toezicht
report 2020    
Author: Nagtegaal, M.H.
Keywords: Delinquenten · Slachtoffers · Jihad · Burgemeesters · Zedendelict · Wet- en regelgeving · Voorwaardelijke invrijheidstelling · Tbs-gestelden · Strafmaat · Straatverbod · Registratiesysteem · Databestand · Databank · Reclasseringsnazorg · Recidive · Onderzoeksmethode · Onderzoeksprogrammering · Intensief reclasseringstoezicht · Gewelddelict · Gevaarlijke delinquenten · Ex-gedetineerden · Evaluatie van wetgeving
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

14 Biometrics in the aliens' identity chain
report 2020    
Author: Meuwly, D. · Baker, N.
Keywords: Biometrie · Grenscontrole · Identificatiemethode · Vreemdelingenketen · Registratiesysteem · Basisvoorziening vreemdelingen · Persoonsregistratie · Identiteitsfraude · Dactyloscopie · Bescherming persoonsgegevens · Literatuuronderzoek
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

15 Op het eerste gezicht
report 2020    
Author: Keymolen, E. · Noorman, M. · Sloot, B. van der · Cuijpers, C. · Koops, B.-J. · Zhao, B.
Keywords: Bescherming persoonsgegevens · Burgers · Bedrijfsleven · Algemene verordening gegevensbescherming · Technopreventie · Persoonlijke beveiliging · Informatieverstrekking · Digitale opsporing · Sociale media · Wet- en regelgeving · Vergelijkend onderzoek · Risicotaxatie · Technologische ontwikkeling · Identificatiemethode · Persoonsregistratie · Persoonlijke levenssfeer · Biometrie · Telecommunicatie
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

16 Evaluatie Kwaliteitsimpuls politieonderwijs Caribisch Nederland
report 2020    
Author: Boogaard, M. · Dingemanse, P. · Klein, T. · Middelbeek, L. · Emmelot, Y. · Sligte, H.
Keywords: Bovenwindse eilanden · Financiering · Evaluatieonderzoek · Bonaire · Professionalisering · Kwaliteitsverbetering · Politieopleiding
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

17 Achtergronden en recidive onder daders van high impact crimes veroordeeld in 2002-2016
report 2020    
Author: Blokdijk, D. · Beijersbergen, K.A.
Keywords: Criminele carriere · Voorspelling · Strafvervolging · Straatroof · Recidive · Jeugdige delinquenten · Inbraak · Diefstal met geweld · Delinquenten · Daderkenmerk
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

18 Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland
report 2020    
Author: Doekhie, J.V.O.R. · Liefaard, T. · Bak, R. den · Jeltes, M. · Marchena-Slot, A. · Nieuw, R. · Mooren, F. van der · Zee, S. van der · Werf, F. van der
Keywords: Jeugdcriminaliteit · Bovenwindse eilanden · Bonaire · Onderzoeksmethode · Jeugdreclassering · Straftenuitvoerlegging · Alternatieve jeugdstraf · Alternatieve straftenuitvoerlegging · Registratiesysteem · Recidive · Jeugdstraf · Jeugdmaatregel · Digitalisering · Leerplichtambtenaren · Informatievoorziening · Samenwerking · Adolescenten · Gezinsomstandigheden · Leeftijd · Geslacht · Jeugdstrafrecht · Halt · Jeugddetentie · Jeugdstrafprocesrecht · Jeugdige delinquenten · Daderkenmerk
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

19 Achterlopende ontwikkeling
report 2020    
Author: Spanjaard, H.J.M. · Filé, L.L. · Noom, M. J. · Buysse, W.H.
Keywords: Adolescenten · Ontwikkelingspsychologie · Sociale vaardigheid · Afwijkend gedrag · Geestelijk gehandicapten · Psychische stoornis · Minderjarigheid · Jeugdige delinquenten · Daderkenmerk · Adolescentenstrafrecht
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

20 Verkenning brede evaluatie NCSA
report 2020    
Author: Hulsebosch, B. · Vos, H. de · Jong, K. de
Keywords: Cybersecurity · Onderzoeksmethode · Evaluatie · Digitalisering · Technologische ontwikkeling · Risicoanalyse · Nationale veiligheid · Gegevensbeveiliging · Beveiliging
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 3012 found. Next | Sort by relevance