Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Begeleiding van zelfstandig ondernemers met psychische klachten: gecombineerde arbeidsdeskundige begeleiding en cognitieve gedragstherapie

Publication files not online:

Author: Blonk, R. · Lagerveld, S. · Bennenbroek, F. · Cremer, R.
Type:article
Date:2004
Source:Maandblad reïntegratie, 6, 4, 27-30
Identifier: 277132
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychoanalyse · Psychotherapie · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren

Abstract

In dit artikel worden de effecten van twee begeleidingsvormen (gecombineerde aanpak en cognitieve gedragstherapie) voor zelfstandig ondernemers die zijn uitgevallen vanwege psychische klachten vergeleken met elkaar en met een controlegroep. Bij alle deelnemers namen de klachten in de loop van de tijd af, maar bij de mensen die begeleiding kregen, leken de klachten sneller af te nemen. De gecombineerde aanpak (GA) bleek de meest positieve effecten te hebben op de duur van de arbeidsongeschiktheid. Van de GA-groep werkte 50% van de deelnemers na 122 dagen weer volledig. De groep die cognitieve gedragstherapie kreeg, had hier gemiddeld 256 dagen voor nodig en de controlegroep 252 dagen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat bij cognitieve gedragstherapie meer nadruk ligt op de ervaren klachten dan op werkhervatting.